SK EN  | 17.3.2018 07:22:20

Vývoj a výroba veľkoobjemových irigačných roztokov

  Zadávateľ:
IMUNA PHARM, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
320.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.11.2017 10:11

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
15.08.2017
  Dátum zverejnenia:
18.08.2017
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
IMUNA PHARM, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36473685
Jarková 269/17, 08222 Šarišské Michaľany

Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Glitta
Telefón: +421 905786264
Fax: +421 514562300
Email: sekretariat@imuna.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.imuna.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.uvo.gov.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): Osoba podľa § 8, ods. 1
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Vývoj a výroba veľkoobjemových irigačných roztokov
Referenčné číslo: 20170815
II.1.2) Hlavný kód CPV
33000000-0
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Dodanie a inštalácia technologického vybavenia v rámci realizácie projektu: VÝVOJ A VÝROBA VEĽKOOBJEMOVÝCH IRIGAČNÝCH ROZTOKOV"
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 320 000,00 Mena: EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33100000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
IMUNA PHARM, a.s., Jarkova 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodanie a inštalácia technologického vybavenia v rámci realizácie projektu: VÝVOJ A VÝROBA VEĽKOOBJEMOVÝCH IRIGAČNÝCH ROZTOKOV" podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 8
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia
podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZVO"), dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp.
podľa § 32 ods. 4 a 5 ZVO. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom
obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO za každého člena skupiny
osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač (hospodársky subjekt) zapísaný v zozname hospodárskych
subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného
postavenia údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 ZVO. Verejný
obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu,
ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Zápis v zozname podnikateľov
vykonaný podľa predpisov účinných do 17.apríla 2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu
zapísaných skutočností. Verejný obstarávateľ je bez ohľadu na to, že zápis v zozname hospodárskych subjektov je
účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného
obstarávania overovať, oprávnený od uchádzača dodatočne vyžiadať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) ZVO. V
súlade s § 39 ZVO uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32
ods. 1 ZVO. Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov v súlade s podmienkami vyžadovanými ZVO - nemá doplnené
do zoznamu hospodárskych subjektov doklady na preukázanie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c) a f)
ZVO (podľa § 187 ods. 7 ZVO zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17. apríla 2016 je
zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností) musí vypĺňať v JED-e aj Časť III.
Dôvody na vylúčenie oddiely A, B, C, D (v rámci nich relevantné ustanovenia/podmienky). Uchádzač zapísaný do
zozname hospodárskych subjektov podľa ZVO spĺňa všetky podmienky týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32
ods.1 písm. a) až f) ZVO, nevypĺňa Časť III. (§ 152 ZVO - preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia
podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) ZVO a ods. 2, 4 a 5 ZVO, zápis je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi, údaje v ňom uvedené nie je potrebné overovať). Hospodársky subjekt môže v časti IV.
JED uviesť tzv. globálny údaj pre všetky podmienky účasti, bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV.
V prípade, ak hospodársky subjekt predbežne nahrádza doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti v rámci tohto
verejného obstarávania v súlade so ZVO a týmto oznámením o vyhlásení verejného obstarávania podľa § 39 ZVO
JEDom, vyžaduje sa predloženie JED-u v naskenovanej forme - vyplnenom a podpísanom formulári podľa súhrnného
materiálu obsahujúceho zhrnutie informácií o JED pre jednotlivé subjekty verejného obstarávania. Každý predložený JED
(uchádzača, inej osoby, subdodávateľa) musí byť podpísaný príslušným hospodársky subjektom, ktorého sa týka.
Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa 32 ods. 1 písm. b) a c)
ZVO, ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach. Za účelom preukázania uvedených
skutočností uchádzač predloží vo svojej ponuke príslušné doklady, napr. potvrdenie o zaplatení nedoplatku alebo
potvrdenie o tom, že mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach od príslušných subjektov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 15.11.2017 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 15.08.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.11.2017 09:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Súťažné podklady sú záujemcom k dispozícii na profile osoby podľa § 8 ods. 2 ZVO, ktorý je zriadený v súlade s § 113
ods. 3 ZVO. Z dôvodu zabezpečenia bezproblémovej komunikácie so záujemcami obstarávateľ pri získaní súťažných
podkladov odporúča záujemcom zaslať elektronickými prostriedkami na e-mailovú adresu obstarávateľa uvedenú v bode
I.1 oznámenia informáciu o ich prevzatí s uvedením obchodného mena, sídla, IČO, mena kontaktnej
osoby záujemcu a termínu získania súťažných podkladov.
Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené vo výzve na predkladanie ponúk, sa riadia príslušnými
ustanoveniami ZVO v platnom znení.
Na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzač vo svojej ponuke predloží doklady v originálnom vyhotovení alebo
ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vyhotovené v inom než
štátnom (v slovenskom) jazyku, okrem dokladov vyhotovených v českom jazyku, uchádzač predloží v pôvodnom jazyku
a súčasne predloží ich úradne preklady v štátnom ( v slovenskom ) jazyku, pričom ak sa zistí rozdiel v ich obsahu,
rozhodujúci je úradný preklad do slovenčiny. Všetky doklady musia dokumentovať aktuálny stav.
Obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom ktorý nemá v registri konečných užívateľov výhod podľa § 159 ZVO
(register) zapísaných konečných užívateľov výhod definovaných v § 11 ZVO. Rovnako bude postupovať v prípadoch, ak
subdodávateľ, ktorý sa má podieľať na dodaní plnenia v sume najmenej 50% z hodnoty plnenia zákazky nebude mať v
registri zapísaných konečných užívateľov výhod. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač a osoba podľa § 33 ods.
2 ZVO, resp. § 34 ods. 3 ZVO zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.
Komunikácia a výmena informácií sa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa,
elektronicky alebo ich kombináciou v súlade s § 187 ods. 8 ZVO.
Uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), g) a h) ZVO alebo sa na
neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa odseku 6 písm. d) až g) a odseku 7 ZVO, je oprávnený verejnému
obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy. Opatreniami na vykonanie nápravy
musí záujemca alebo uchádzač preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody,
napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými
orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú určené na to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, správnym deliktom alebo trestným činom. Uchádzač, ktorému bol uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v inom členskom štáte, nie je oprávnený verejnému
obstarávateľovi preukázať, že prijal opatrenia na vykonanie nápravy podľa § 40 ods. 8 druhej vety ZVO, ak je toto
rozhodnutie vykonateľné v Slovenskej republike.
Uvedené obstarávanie patrí medzi obstarávanie inovácií.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
15.08.2017
17.03.2018 07:22:20