SK EN  | 17.3.2018 07:22:52

Kamerový systém

  Zadávateľ:
SPAAC, s. r. o.
  Predpokladaná hodnota:
171.812,83 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.11.2017 12:11

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
15.09.2017
  Dátum zverejnenia:
21.09.2017
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
SPAAC, s. r. o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 45863288
Cukrovarská 49, 97901 Rimavská Sobota

Slovensko
Kontaktná osoba: Zsolt Sproho
Telefón: +421 47903801265
Email: zsoltsproho@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.spaac.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19382
Ďalšie informácie možno získať na adrese
iné (vyplňte prílohu A.I)
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Ing. Viera Sotníková
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00000000
Komenského 18/B , 97401 Banská Bystrica

Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Viera Sotníková
Telefón: +421 905317598
Email: sotnikova.viera@gmail.com
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.spaac.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
iné (vyplňte prílohu A.II)
SPAAC, s. r. o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 45863288
Cukrovarská 49 , 97901 Rimavská Sobota

Slovensko
Kontaktná osoba: Zsolt Sproho
Telefón: +421 903801265
Email: zsoltsproho@gmail.com
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.spaac.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): Osoba podľa § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): Súkromný sektor.
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Kamerový systém
Referenčné číslo: 03/2017/MST
II.1.2) Hlavný kód CPV
35125300-2
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka kamerového systému. Súčasťou dodania predmetu zákazky je uvedenie do prevádzky a inštalácia. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 171 812,83 Mena: EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
51000000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovensko, Stredné Slovensko, Banskobystrický kraj, Rimavská Sobota, Hnúšťa.
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka kamerového systému Počet kamier: 102 kusov.
Rozloha chráneného objektu: 8 474 m2.
Súčasťou dodania predmetu zákazky je uvedenie do prevádzky a inštalácia.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 171 812,83 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 3
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OpOPKZP-PO1-SC111-2016-16 - 16.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Osoba podľa § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní požaduje zábezpeku vo výške: 4 000,00 EUR.
Podmienky jej zloženia a podmienky jej uvoľnenia alebo vrátenia sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nasledovné podmienky účasti osobného postavenia
podľa § 32 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní:
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b)nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)nemá daňové nedoplatky v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.
2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia nasledovnými dokladmi (§ 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní):
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
3.Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia vyššie uvedenými dokladmi, resp. dokladmi podľa § 32 ods. 4. a ods. 5. zákona o verejnom obstarávaní alebo podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
4. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne podľa § 37 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1. Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti:
Podľa §34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.
2. Uchádzač môže podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takom prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa ods. 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
3. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie
podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne podľa § 37 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k taj časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť. V súlade s § 37 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní môže skupina dodávateľov využiť kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Osoba podľa § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní požaduje od uchádzačov minimálnu úroveň technickej alebo odbornej spôsobilosti k podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:
Uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania. V tomto zozname je uchádzačovi doporučené uviesť: názov (obchodné meno) a sídlo odberateľa (objednávateľa), názov predmetu plnenia zmluvy (zákazky), stručný opis predmetu plnenia, zmluvnú cenu bez DPH, zmluvnú lehotu dodania a meno, telefónne číslo, prípadne mail kontaktnej osoby, u ktorej je možné overiť uvedené informácie. V prípade, ak uchádzač predkladá v zozname dodávaných tovarov aj tovary v inej mene ako je euro, v prehľade uvedie okrem sumy v pôvodnej mene aj sumu v euro, ktorú prepočíta kurzom NBS ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania (ak to nie je možné, potom v najbližší predchádzajúci deň pred dňom vyhlásenia verejného obstarávania).
Osoba podľa § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní požaduje uskutočnenie minimálne 1 dodávky tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky (dodávka kamerového systému) v minimálnej hodnote 80.000,00 Eur bez DPH uskutočnenej za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania.
Odôvodnenie primeranosti použitia podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa ustanovenia § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní:
Verejný obstarávateľ požaduje preukázať, že uchádzač má praktické skúsenosti so zabezpečením predmetu zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky. Podmienka je primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom vybrať dodávateľa, ktorý poskytne na základe svojich praktických skúseností odborné a kvalitné plnenie predmetu zákazky s prihliadnutím aj na predpokladanú hodnotu zákazky. Verejný obstarávateľ stanovením predmetnej podmienky účasti sleduje preverenie skutočnosti, či uchádzač v minulosti realizoval obdobnú zákazku aj pre iný subjekt, t. j. sleduje preverenie schopnosti uchádzača realizovať predmet zákazky.
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Úspešný uchádzač bude povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom. službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Osoba podľa § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní si v rámci záväzkového vzťahu s úspešným uchádzačom vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s úspešným uchádzačom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a úspešným uchádzačom, a výsledky administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 16.11.2017 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.11.2017 13:00
Miesto: SPAAC, s. r. o., Cukrovarská 49, 979 01 Rimavská Sobota.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Dňa 16.11.2017 o 13:00 hod. sa uskutoční otváranie ponúk označených ako Ostatné. Otváranie časti ponúk označených ako Ostatné je neverejné. Osoba podľa § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní je povinná umožniť účasť na otváraní častí ponúk, označených ako Kritériá všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Písomnú žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže záujemca doručiť osobne, poštou, prípadne e-mailom na adresu kontaktného miesta. Žiadosť musí obsahovať: kompletné identifikačné údaje záujemcu vrátane e-mailovej adresy, názvu predmetu zákazky, mena a priezviska pracovníka zodpovedného za túto žiadosť vrátane jeho telefónneho čísla.
2. Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona jednotným európskym dokumentom (ďalej aj JED). Z predmetného dokumentu predloženého uchádzačom musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované JED-om, stanovené osobou podľa § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v bode III.1 tohto oznámenia.
V súlade s § 36 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní môže osoba podľa § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu požiadať uchádzača o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom.
3. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť z webového sídla ÚVO (www.uvo.gov.sk).
Manuál k vyplneniu JED je zverejnený na: http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1096/jed_-_manual.pdf. JED musí byť
podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača.
4. Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku.
5. Zadaním zákazky sa rozumie uzavretie príslušnej zmluvy. Uzavretím Zmluvy sa rozumie nadobudnutie jej
účinnosti.
6. Osoba podľa § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní si vyhradzuje právo neprijať úspešnú ponuku, ak uchádzačom navrhnutá cena bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.
7. Osoba podľa § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa bude uchádzať o poskytnutie NFP, v prípade, ak mu nebude tento NFP poskytnutý, vyhradzuje si právo zákazku nezrealizovať.
8. V danom prípade predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nejde o obstarávanie inovácií a nejde ani o obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
9. Úspešný uchádzač bude povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
10. Osoba podľa § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní si v rámci záväzkového vzťahu s úspešným uchádzačom vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s úspešným uchádzačom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a úspešným uchádzačom, a výsledky administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
11. Osoba podľa § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní bude požadovať vytvorenie určitej právnej formy, ak ponuka skupiny dodávateľov bude prijatá. Vytvorenie určitej právnej formy je potrebné z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.
12. Osoba podľa § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní požaduje zábezpeku vo výške: 4 000,00 EUR.Podmienky jej zloženia a podmienky jej uvoľnenia alebo vrátenia sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
15.09.2017
17.03.2018 07:22:53