SK EN  | 17.3.2018 07:21:13

Náhradné diely do osobných motorových vozidiel

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
  Predpokladaná hodnota:
773.065,93 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.11.2017 09:11

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
28.09.2017
  Dátum zverejnenia:
03.10.2017
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Slovensko
Kontaktná osoba: Ľudovít Augustín
Telefón: +421 960317656
Email: ludovit.augustin@mod.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://uvo.gov.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.mosr.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.uvo.gov.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Náhradné diely do osobných motorových vozidiel
Referenčné číslo: UpIA-414/2017-OdOTSaIKT
II.1.2) Hlavný kód CPV
34300000-0
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Náhradné dielce do osobných motorových vozidiel továrenských značiek Audi, BMW, Citron, Fiat, Honda, Hyundai, KIA, Land ROVER, Mazda, Mercedes Benz, Mitsubischi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Suzuki, Škoda, TAZ 1500, Toyota, VAZ určené pre potreby vykonávania opráv vozidiel útvarov a organizačných zložiek verejného obstarávateľa v sortimente podľa licenčného programu a aplikácie SilverDAT - modul rýchla kalkulácia.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 773 065,93 Mena: EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 6
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Vyplňte
Počet častí predmetu zákazky, ktoré je možné zadať jednému uchádzačovi nie je obmedzený. Uchádzači môžu predložiť ponuky na ktorúkoľvek jednu časť predmetu zákazky alebo na niekoľko ktorýchkoľvek častí predmetu zákazky alebo na všetky časti predmetu zákazky.
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
: Náhradné dielce do osobných motorových vozidiel Západ-1
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34310000-3
34320000-6
34330000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
VÚ ( vojenský útvar) 1570 Bratislava, VÚ 1003 Bratislava, VÚ 1201 Kuchyňa, VÚ 4405 Nitra, VÚ 1046 Nitra, VÚ 2207 Levice, VÚ 1049 Sereď, VÚ 2014 Bratislava, VÚ 1043 Bratislava, VÚ 1279 Trnava
II.2.4) Opis obstarávania:
Nákup a komplexná dodávka nových, nepoužívaných a nerepasovaných náhradných dielcov do osobných motorových vozidiel továrenských značiek Škoda, Volkswagen, Mercedes Benz, Peugeot, Mitsubischi, Nissan, BMW, KIA, Audi, Opel, VAZ, Hyundai a Citron určené pre potreby vykonávania opráv vozidiel útvarov a organizačných zložiek verejného obstarávateľa v sortimente podľa licenčného programu a aplikácie SilverDAT - modul rýchla kalkulácia. Súčasťou predmetu zákazky je komplexné zabezpečenie služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy do miest plnenia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 201 422,79 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 48
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
K bodu II.2.3) Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Presné adresy miest dodania uvedených v bode II.2.3) vzťahujúce sa k 1. časti predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Náhradné dielce do osobných motorových vozidiel Západ-2
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34310000-3
34320000-6
34330000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
VÚ 4650 Trenčín, VÚ 8116 Trenčín, VÚ 9149, Trenčín, VÚ 9994 Nemšová, VÚ 3623 Trenčín, VÚ 1717 Trenčín, VÚ 2025 Trenčín.
II.2.4) Opis obstarávania:
Nákup a komplexná dodávka nových, nepoužívaných a nerepasovaných náhradných dielcov do osobných motorových vozidiel továrenských značiek Škoda, Volkswagen, Mercedes Benz, Peugeot, Nissan, Audi, Mitsubishi, Kia, VAZ, Mazda, Fiat, Honda, Toyota, BMW a Land ROVER určené pre potreby vykonávania opráv vozidiel útvarov a organizačných zložiek verejného obstarávateľa v sortimente podľa licenčného programu a aplikácie SilverDAT - modul rýchla kalkulácia. Súčasťou predmetu zákazky je komplexné zabezpečenie služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy do miest plnenia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 130 978,63 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 48
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
K bodu II.2.3) Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Presné adresy miest dodania uvedených v bode II.2.3) vzťahujúce sa k 2. časti predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Náhradné dielce do osobných motorových vozidiel Stred-1
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34310000-3
34320000-6
34330000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK03
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
VÚ 4444 Hlohovec, VÚ 2206 Topoľčany, VÚ 1090 Topoľčany, VÚ 1056 Zemianske Kostoľany, VÚ 1606, Nováky
II.2.4) Opis obstarávania:
Nákup a komplexná dodávka nových, nepoužívaných a nerepasovaných náhradných dielcov do osobných motorových vozidiel továrenských značiek Škoda, Volkswagen, Mercedes Benz, Peugeot, Mitsubischi, Nissan, Opel, Suzuki a TAZ 1500 určené pre potreby vykonávania opráv vozidiel útvarov a organizačných zložiek verejného obstarávateľa v sortimente podľa licenčného programu a aplikácie SilverDAT - modul rýchla kalkulácia. Súčasťou predmetu zákazky je komplexné zabezpečenie služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy do miest plnenia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 105 362,79 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 48
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
K bodu II.2.3) Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Presné adresy miest dodania uvedených v bode II.2.3) vzťahujúce sa k 3. časti predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Časť: 4
II.2.1) Názov
Náhradné dielce do osobných motorových vozidiel Stred-2
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34310000-3
34320000-6
34330000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK03
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
VÚ 4977 Sliač, VÚ 3030 Zvolen, VÚ 2735 Banská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania:
Nákup a komplexná dodávka nových, nepoužívaných a nerepasovaných náhradných dielcov do osobných motorových vozidiel továrenských značiek Škoda, Volkswagen, Mercedes Benz, Peugeot, Mitsubischi, Nissan, KIA, Audi, VAZ určené pre potreby vykonávania opráv vozidiel útvarov a organizačných zložiek verejného obstarávateľa v sortimente podľa licenčného programu a aplikácie SilverDAT - modul rýchla kalkulácia. Súčasťou predmetu zákazky je komplexné zabezpečenie služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy do miest plnenia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 86 151,14 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 48
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
K bodu II.2.3) Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Presné adresy miest dodania uvedených v bode II.2.3) vzťahujúce sa k 4. časti predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Časť: 5
II.2.1) Názov
Náhradné dielce do osobných motorových vozidiel Sever
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34310000-3
34320000-6
34330000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK03
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
VÚ 2370, VÚ 1037, VÚ 5728 a VÚ 8009 Martin, VÚ 2790 Žilina, VÚ 1355 a VÚ 6363 Liptovský Mikuláš, VÚ 1115 Ružomberok
II.2.4) Opis obstarávania:
Nákup a komplexná dodávka nových, nepoužívaných a nerepasovaných náhradných dielcov do osobných motorových vozidiel továrenských značiek Škoda, Volkswagen, Mercedes Benz, Peugeot, Mitsubischi, Nissan, KIA, VAZ, Renault a TAZ 1500 určené pre potreby vykonávania opráv vozidiel útvarov a organizačných zložiek verejného obstarávateľa v sortimente podľa licenčného programu a aplikácie SilverDAT - modul rýchla kalkulácia. Súčasťou predmetu zákazky je komplexné zabezpečenie služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy do miest plnenia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 130 978,63 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 48
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
K bodu II.2.3) Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Presné adresy miest dodania uvedených v bode II.2.3) vzťahujúce sa k 5. časti predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Časť: 6
II.2.1) Názov
Náhradné dielce do osobných motorových vozidiel Východ
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34310000-3
34320000-6
34330000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
VÚ 1102 a VÚ 1109 Michalovce, VÚ 8024 a VÚ 7945 Rožňava, VÚ 1101 a VÚ 1104 Trebišov, VÚ 6335, VÚ 1007, VÚ 1018 a VÚ 1008 Prešov, VÚ 9994 - pobočka Poprad,
II.2.4) Opis obstarávania:
Nákup a komplexná dodávka nových, nepoužívaných a nerepasovaných náhradných dielcov do osobných motorových vozidiel továrenských značiek Škoda, Volkswagen, Mercedes Benz, Peugeot, Mitsubischi, Nissan, KIA a TAZ 1500 určené pre potreby vykonávania opráv vozidiel útvarov a organizačných zložiek verejného obstarávateľa v sortimente podľa licenčného programu a aplikácie SilverDAT - modul rýchla kalkulácia. Súčasťou predmetu zákazky je komplexné zabezpečenie služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy do miest plnenia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 118 171,95 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 48
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
K bodu II.2.3) Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Presné adresy miest dodania uvedených v bode II.2.3) vzťahujúce sa k 6. časti predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v tomto oznámení iba "zákon o verejnom obstarávaní").
1.Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo úradne osvedčených kópií dokladov, resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

2.Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov podľa predpisov účinných do 17.4.2016 splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní v prípade, ak vo svojej organizačnej štruktúre má člena/členov dozorného orgánu a/alebo prokuristu/prokuristov preukáže nasledovne:
a.) podľa § 32 ods.2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predložením výpisu z registra trestov nie starším ako tri mesiace, alebo
b.) podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní (po vykonaní zmeny údajov v zozname hospodárskych subjektov a
doplnení tohto údaja do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 156 zákona o verejnom obstarávaní).

3.Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov podľa predpisov účinných do 17.4.2016 splnenie podmienok účasti podľa § 32 písm. b) a písm. c) zákona o verejnom obstarávaní preukáže nasledovne:
a.) podľa § 32 ods.2 písm. b) a písm. c) zákona o verejnom obstarávaní predložením potvrdenia zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace a potvrdenia miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, alebo
b.) podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní (po vykonaní zmeny údajov v zozname hospodárskych subjektov a
doplnení tohto údaja do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 156 zákona o verejnom obstarávaní).

4. Uchádzač, hospodársky subjekt so statusom právnickej osoby na účely preukázania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní je povinný predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, ktorý vydáva Generálna prokuratúra SR.

5.Uchádzač, hospodársky subjekt so statusom právnickej osoby môže preukázať splnenie podmienky účasti uvedenej v predchádzajúcej vete tohto bodu ( III.1.1) oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania nasledovne:
a.) predložením originálneho dokladu - výpisu z registra trestov za právnickú osobu nie starším ako 3 mesiace
alebo
b.)podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní (po vykonaní zmeny údajov v zozname hospodárskych subjektov a
doplnení tohto údaja do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 156 zákona o verejnom obstarávaní).

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač v ponuke predloží nasledovný originálny doklad/doklady alebo jeho/ich úradne osvedčené kópie, ktorým/ktorými preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie:

Bod.1: V zmysle § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej
banky, kde má uchádzač otvorený účet, o jeho schopnosti plniť si finančné záväzky za obdobie posledných troch
kalendárnych rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, (resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) a nebol po určený čas v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, že uchádzač nemá blokáciu účtu v súvislosti s exekučným konaním. Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.

Bod 2: Čestné vyhlásenie uchádzača, že má účty len v banke (bankách) od ktorých predložil vyjadrenie banky (bánk) podľa predchádzajúcej vety.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení rámcovej dohody bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom podľa bodu 1. tejto časti ( III.1.2) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
Skupina dodávateľov môže využiť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní

Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby ich zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s § 38 ods.5 zákona o verejnom obstarávaní:

Stanovenie rozsahu podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a dokladov na ich
preukázanie zohľadňuje povahu, rozsah a zložitosť predmetu zákazky. Z požadovaného dokladu je možné primerane zistiť finančnú stabilitu uchádzačov, stav ich ekonomickej a finančnej situácie, ich platobnú schopnosť a plnenie si záväzkov voči banke. Splnenie podmienok účasti súvisiacich s hodnotením ekonomického a finančného postavenia uchádzačov v takomto primeranom rozsahu vytvára predpoklad, že plnenie zákazky bude realizované len takým zmluvným partnerom, ktorý zabezpečí bezproblémové plnenie zmluvného záväzku, z minimalizovaním rizika neplnenia zmluvných záväzkov z titulu ekonomickej nestability.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní preukázať predložením nasledovných dokladov:

Bod 1: Podľa §34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby jej zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s § 38 ods.5 zákona o verejnom obstarávaní: Stanovenie tejto podmienky účasti týkajúcej sa technickej alebo odbornej spôsobilosti zohľadňuje povahu, rozsah a zložitosť predmetu zákazky. Z požadovaného dokladu je možné primerane zistiť skúsenosti uchádzačov pri realizovaní dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky, v požadovanej kvalite a čase. Požadovaná hodnota minimálnych objemov tovarov je vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky primeraná.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení rámcovej dohody bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa predchádzajúcej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

Skupina dodávateľov môže využiť na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti technické a odbornej kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 34 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods.5 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k preukázaniu podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky t.j. náhradných dielcov do osobných motorových vozidiel alebo obdobného tovaru s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov v súlade s § 34 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, pričom verejný obstarávateľ vyžaduje preukázať dodanie tovaru celkom v nasledujúcej minimálnej úhrnnej hodnote ( za všetky tri roky spolu, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti ) vyjadrenom v eurách alebo v ekvivalentnej výške v cudzej mene v jednotlivých častiach predmetu zákazky nasledovne:
- v prvej časti predmetu zákazky "Náhradné dielce do osobných motorových vozidiel Západ-1" v minimálnej úhrnnej hodnote 100 000,- EUR s DPH,
- v druhej časti predmetu zákazky "Náhradné dielce do osobných motorových vozidiel Západ-2" v minimálnej úhrnnej hodnote 70 000,- EUR s DPH,
- v tretej časti predmetu zákazky "Náhradné dielce do osobných motorových vozidiel Stred-1" v minimálnej úhrnnej hodnote 60 000,- EUR s DPH,
- v štvrtej časti predmetu zákazky "Náhradné dielce do osobných motorových vozidiel Stred-2" v minimálnej úhrnnej hodnote 50 000,- EUR s DPH,
- v piatej časti predmetu zákazky "Náhradné dielce do osobných motorových vozidiel Sever" v minimálnej úhrnnej hodnote 70 000,- EUR s DPH,
- v šiestej časti predmetu zákazky "Náhradné dielce do osobných motorových vozidiel Východ" v minimálnej úhrnnej hodnote 60 000,- EUR s DPH.

V prípade, ak uchádzač predloží ponuku na viacej častí predmetu zákazky súčasne, minimálny finančný objem dodania tovaru sa musí rovnať súčtu minimálnych finančných objemov jednotlivých častí predmetu zákazky, na ktoré uchádzač predkladá ponuku.
Za rozhodujúce obdobie predchádzajúcich troch rokov sa považuje obdobie posledných troch rokov končiacim dňom predchádzajúcim dňu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do Vestníka verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie.
Uchádzač v aktuálnom prípade hodnoty uvedené v cudzej mene prepočíta na Eurá podľa platného kurzu ECB ku dňu 31.12. priemerného kurzu roku ( priemerná hodnota výmenného kurzu cudzej meny voči jednému euru za ukončený rok), ktorého sa údaj týka. V prípade že daný rok ešte nebol ukončený prepočíta sa podľa platného kurzu ECB priemerný mesačný kurz, za mesiac v ktorom došlo k ukončeniu plnenia.
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Bližšie informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 16.11.2017 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.11.2017 09:00
Miesto: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné t.j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, údaje z otvárania ponúk nebudú zverejnené a uchádzačom nebude poslaná zápisnica z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Súťažné podklady k verejnej súťaži sú zverejnené odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania v profile
verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie
www.uvo.gov.sk. Verejný obstarávateľ bude aktuálne zverejňovať vo svojom profile aj ďalšie prípadné dokumenty
potrebné na vypracovanie ponuky ( napr. poskytnutie vysvetlenia podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní). Verejný obstarávateľ poskytuje k súťažným podkladom a ďalším dokumentom neobmedzený, úplný a priamy prístup bezodplatne.
Súťažné podklady budú záujemcom poskytované aj na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky alebo poštou na adresu uvedenú v oddiele I, bode I.1) tohto oznámenia. Z takejto žiadosti musí byť zrejmé k akej verejnej súťaži sa žiadosť vzťahuje ( identifikácia zákazky podľa názvu a tohto oznámenia), identifikačné údaje záujemcu ( obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača), kontaktné údaje vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy. Súťažné podklady budú odoslané elektronicky na e-mailovú adresu záujemcu uvedenú v žiadosti.

2. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní určené podľa bodov č.
III.1.1.) , III.1.2) a III.1.3) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania môžu uchádzači predbežne nahradiť
podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní aj Jednotným európskym dokumentom (ďalej len ,,JED), spĺňajúcim
náležitosti podľa § 39 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. obsahujúcim aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že:
a)neexistuje dôvod na jeho vylúčenie.
b) poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil JED.
JED musí byť vyhotovený a predložený v súlade s Vykonávacím nariadením Komisie EÚ 20167, ktorým sa ustanovuje
štandardný formulár pre jednotný európsky dokument pre obstarávanie (vydané na základe splnomocňovacieho
ustanovenia v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ), zákonom o verejnom obstarávaní a Vyhláškou
Úradu pre verejné obstarávanie č. 155/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom európskom
dokumente a jeho obsahu. Ďalšie podrobnosti a informácie vzťahujúce sa k JED sú uvedené v súťažných podkladoch.

3. Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponúk zabezpečiť zábezpekou podľa § 46 zákona o verejnom obstarávaní.
Zábezpeka ponúk je stanovená pre jednotlivé časti predmetu zákazky v nasledovnej výške:
V 1. časti predmetu zákazky vo výške 2 000,- EUR,
V 2. časti predmetu zákazky vo výške 1 000,- EUR,
V 3. časti predmetu zákazky vo výške 1 000,- EUR,
V 4. časti predmetu zákazky vo výške 1 000,- EUR,
V 5. časti predmetu zákazky vo výške 1 000,- EUR,
V 6. časti predmetu zákazky vo výške 1 000,- EUR.
Ďalšie podmienky zloženia zábezpeky a jej uvoľnenia sú uvedené v súťažných podkladoch.

4. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v
slovenskom alebo českom jazyku.

5. Podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

6. Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu na preukázanie splnenia podmienok účasti v súlade s § 48 zákona o verejnom obstarávaní a podľa bodu č.10 súťažných podkladov.

7. Verejný obstarávateľ v rámci vyhodnotenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní vylúči z
verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

8. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
28.09.2017
17.03.2018 07:21:13