SK EN  | 18.3.2018 00:41:39

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja

  Zadávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
446.450,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.11.2017 09:11

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
04.10.2017
  Dátum zverejnenia:
09.10.2017
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Žilinský samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37808427
Komenského 48, 01109 Žilina

Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Igondová
Telefón: +421 415032413
Fax: +421 415032431
Email: obstaravanie@zilinskazupa.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8276
Hlavná adresa(URL): http://www.regionzilina.sk/
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): https://www.evoservis.sk/zsk/
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://www.evoservis.sk/zsk/
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): regionálna samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja
Referenčné číslo: 04428/2017/OPaVO
II.1.2) Hlavný kód CPV
73300000-5
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len Stratégia alebo Stratégia ŽSK) pre Žilinský samosprávny kraj (ŽSK). Stratégia bude spracovaná v rozsahu administratívneho územia ŽSK na základe dopravných prieskumov, prepravných charakteristík osobnej, verejnej a nákladnej dopravy, analýzy dopravnej infraštruktúry a zložiek sídelnej štruktúry ŽSK, v súlade s Metodickým usmernením Riadiaceho orgánu pre IROP č. 2 k vypracovaniu plánov udržateľnej mobility vydanom Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len MPaRV SR) dňa 25.09.2015 a jeho prílohy - Metodické pokyny k tvorbe plánov udržateľnej mobility vydanej Ministerstvom dopravy a výstavby SR, 2015, v znení neskorších aktualizácií primerane ako podklad pre čerpanie finančných prostriedkov európskych investičných a štrukturálnych fondov. Podrobnejšie vymedzenie predmetu obstarávania je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov na predmet zákazky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 446 450,00 Mena: EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
75112100-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom plnenia je Slovenská republika, Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina.
II.2.4) Opis obstarávania:
Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja bude spracovaná v troch na seba nadväzujúcich etapách:
I. etapa diela analýza
II. etapa diela návrh Stratégie ŽSK
III. etapa diela - čistopis Stratégie ŽSK.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 446 450,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 19
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: ITMS302011D443
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Projekt: Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja,
ITMS302011D443,
Integrovaný regionálny operačný program 2014 2020,
Prioritná os 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch,
Špecifický cieľ 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (ďalej len zákon o VO).
1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v ustanovení § 32 ods. 1 zákona o VO a ich splnenie preukáže predložením dokladov podľa ustanovenia § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o VO.
1.2 Podnikateľ zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa ustanovenia§ 152 zákona o VO nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa ustanovenia § 32 ods. 1 zákona o VO, ak sú doklady podľa ustanovenia § 32 ods. 2 zapísané v zozname hospodárskych subjektov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Doklady požadované verejným obstarávateľom za účelom vyhodnotenia splnenia podmienok účasti:
2.1 Uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods.1 písm. a) zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.
2.2 Uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
2.3.Ak bude v predložených dokladoch na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedená cena plnenia v inej mene ako euro, použije sa na prepočet z inej meny na euro kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.
2.4.Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie poskytovať služby preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku podľa § 34 ods. 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby, len ak táto bude reálne vykonávať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov je uvedená v časti A.2 súťažných podkladov na predmet zákazky.
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 15.11.2017 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.11.2017 10:00
Miesto: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie častí ponúk OSTATNÉ je neverejné. Otváranie častí ponúk KRITÉRIA, t.j. sprístupnenie elektronických častí ponúk KRITÉRIA v elektronickom nástroji EVOSERVIS vo vzťahu k tým ponukám, ktoré neboli vylúčené, sa uskutoční v zmysle § 52 zákona o verejnom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Predmetné verejné obstarávanie je d) žiadne z uvedených.
Žilinský samosprávny kraj vykonáva verejné obstarávanie elektronicky v elektronickom nástroji EVOSERVIS na adrese https://www.evoservis.sk/zsk/. Záujemca/uchádzač, ktorý nie je v elektronickom nástroji EVOSERVIS zaregistrovaný, sa zaregistruje a po korektnom zaregistrovaní mu bude na ním zadaný kontaktný e-mail zaslaný prístupový kód (meno a heslo) pre ďalšiu komunikáciu v elektronickom nástroji EVOSERVIS. Pokyny k registrácií a fungovaniu elektronického nástroja sú na hlavnej stránke pod názvom Sprievodca nástrojom.
Po zaregistrovaní má záujemca/uchádzač prístup ku všetkým údajom a pokynom, vrátane súťažných podkladov a
príslušných príloh k zákazke v sekcii PREHĽAD - EA / zákaziek / zákaziek s EA.
Pre použitie funkcionality elektronického podpisu v elektronickom nástroji EVOSERVIS záujemca/uchádzač vyplní Žiadosť o vystavenie e-podpisu/UEZ, podpíše ju a zašle na emailovú adresu: info@evoservis.sk. Následne mu na ním zadaný email bude zaslaný súbor s e-podpisom/UEZ pre použitie na elektronický podpis v elektronickom nástroji EVOSERVIS.
Registrovaní uchádzači v elektronickom nástroji EVOSERVIS použijú svoj prístupový kód a súbor s e-odpisom/UEZ.
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať v zmysle časti A.1. bodu 12. súťažných podkladov na predmet zákazky.
Uchádzač bude svoju ponuku predkladať elektronicky, vrátane všetkých príloh požadovaných verejným obstarávateľom, podpísanú elektronickým podpisom/UEZ, v zmysle súťažných podkladov na predmet zákazky.
Neobmedzený prístup k súťažným podkladom získa každý záujemca v elektronickom nástroji EVOSERVIS bezplatne na stránke: https://www.evoservis.sk/zsk/, resp. z profilu verejného obstarávateľa (kupujúceho) na stránke: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8276, verejný obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe.
Doručovanie listinných písomností, sa uskutoční poštou DOPORUČENOU ZÁSIELKOU + 1. trieda /Doporučený list 1.triedy. Ak nebol záujemca alebo uchádzač v postavení adresáta písomnosti zastihnutý na adrese sídla/miesta podnikania zapísaného v obchodnom registri, živnostenskom registri alebo inom verejnom registri, doručovateľ ho upovedomí, že má zásielku uloženú na pošte s uvedením odbernej lehoty 5 dní. Ak si adresát zásielku v odbernej lehote do piatich dní od uloženia nevyzdvihne, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Ak sa písomnosť vráti ako zásielka nedoručená z iných dôvodov, považuje sa dňom vrátenia verejnému obstarávateľovi za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných
podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len zákon o verejnom obstarávaní). Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak budú naplnené skutočnosti podľa § 40 ods. 6 alebo 7 zákona o verejnom obstarávaní.
Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: Verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti z dôvodu úspory času, zjednodušenia koordinácie prác a plynulej nadväznosti a prelínania sa jednotlivých aktivít v etapách dokumentu (plynulá nadväznosť realizácie a vyhodnotenia výstupov dopravných prieskumov, kalibrácie dopravného modelu v I. aj II. etape, vyhodnocovanie získaných údajov). Neoddeliteľnou súčasťou II. etapy bude aj tvorba Plánu implementácie opatrení a projektov, ktorý musí byť spracovávaný paralelne so spracovaním Stratégie ŽSK. V prípade, že by sa na predmete zákazky podieľalo viacero dodávateľov, môže dôjsť z vyššie uvedených dôvodov k riziku ohrozenia riadneho plnenia zákazky v stanovenom termíne.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
04.10.2017
18.03.2018 00:41:39