SK EN  | 18.3.2018 00:37:49

Havarijné a majetkové poistenie trolejbusov

  Zadávateľ:
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
  Predpokladaná hodnota:
492.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.11.2017 09:11

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
05.10.2017
  Dátum zverejnenia:
11.10.2017
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31718922
Bardejovská 7, 08006 Ľubotice

Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Boržík
Telefón: +421 517470221
Fax: +421 517470206
Email: kon@dpmp.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://uvo.gov
Hlavná adresa(URL): http://www.dpmp.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.dpmp.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): § 9 ods., 6,7
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Havarijné a majetkové poistenie trolejbusov
Referenčné číslo: 146/2017
II.1.2) Hlavný kód CPV
66000000-0
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Havarijné a majetkové poistenie trolejbusov počas sledovaného obdobia projektu spolufinancovaného z fondov EÚ.
Počet trolejbusov je 15 ks, sledované obdobie je 5 rokov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 492 000,00 Mena: EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
66000000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s., Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice
II.2.4) Opis obstarávania:
Beneficientom poistenia je : Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.. Poistenie sa vzťahuje na 15 ks nových trolejbusov, postupne dodaných v r. 2017. Trolejbusy sa budú pohybovať po trolejových tratiach, vozovniach a servisných miestach, ktoré ležia v intraviláne mesta Prešov a obce Ľubotice.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 492 000,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 60
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Poistenie trolejbusov nie je hradené z fondov EÚ, poistenie hradí obstarávateľ z vlastných zdrojov.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Povolenie min. financií SR, resp. Úradu pre finančný trh, resp. Národnej banky Slovenska na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh "poistenie majetku" , alebo iný dokument preukazujúci oprávnenie vykonávať poisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky poisťovni z iného členského štátu na základe práva slobodného poskytovania služieb alebo prostredníctvom svojej pobočky v súlade so zákonom č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2017/S 029-051890
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 16.11.2017 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.03.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.11.2017 10:00
Miesto: Dopravný podnik mesta prešov, a.s., Bardejovská č. 7, 080 06 Ľubotice, kancelária výkonného riaditeľa, 1. poschodie č.dv. 22.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
05.10.2017
18.03.2018 00:37:49