SK EN  | 18.3.2018 00:42:15

Rekondičné pobyty pre zamestnancov ŽSR

  Zadávateľ:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
  Predpokladaná hodnota:
1.612.416,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.11.2017 11:11

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
10.10.2017
  Dátum zverejnenia:
13.10.2017
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31364501
Klemensova 8, 81361 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Mária Kurillová
Telefón: +421 220294150
Fax: +421 220297131
Email: kurillova.maria@zsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.zsr.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Prístup k súťažným dokumentom: Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2583
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na adresu: vyššie uvedenej adrese
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iná činnosť: Služby železničnej dopravy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekondičné pobyty pre zamestnancov ŽSR
Referenčné číslo: 2114/2017
II.1.2) Hlavný kód CPV
85312500-4
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa rekondičných pobytov v kúpeľnom zariadení v súlade s § 11 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 148/2010 Z. z. Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o účele, obsahu a rámcových programoch rekondičného pobytu pre zamestnancov obstarávateľa. Obstarávateľ požaduje vykonanie rekondičných pobytov v kúpeľnom zariadení, ktoré musí spĺňať požiadavky na ubytovanie a stravovanie podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rekondičné pobyty musia byť zamerané na predchádzanie chorôb pohybového ústrojenstva.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 612 416,00 Mena: EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
85100000-0
98332000-9
98341000-5
55300000-3
60130000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Konkrétne miesta poskytnutia služieb navrhne uchádzač.
II.2.4) Opis obstarávania
Súčasťou rekondičného pobytu v danom kúpeľnom zariadení musí byť:
Zabezpečenie lekárskej starostlivosti:
- vstupná lekárska prehliadka, na základe ktorej bude vypracovaný individuálny rehabilitačný program pre každého účastníka rekondičného pobytu,
- zdravotná starostlivosť 24 hodín denne v areáli kúpeľov,

Zabezpečenie liečebno-rehabilitačných procedúr:
- minimálne 3 liečebné procedúry denne pre každého účastníka rekondičného pobytu. (Do tohto počtu nesmie byť zahrnutý pitný režim, klimatoterapia, nordic walking, prechádzky),

Zabezpečenie celodennej stravy (s možnosťou diétneho stravovania):
- požaduje sa zabezpečiť stravovanie 3 x denne, z toho raňajky formou švédskych stolov ponuka musí zahŕňať i diétny sortiment. Obedy výber minimálne zo štyroch jedál jedno jedlo musí spĺňať požiadavky diétneho stravovania. Obed musí pozostávať z polievky, hlavného jedla, dezertu a nápoja. Večera výber minimálne z troch jedál jedno jedlo musí spĺňať požiadavky diétneho stravovania,

Zabezpečenie ubytovania:
- požaduje sa nasledovná úroveň ubytovania: dvojposteľová izba so zodpovedajúcim štandardom WC, kúpeľňa s vaňou alebo sprchou, balkón, televízny prijímač, rádio, chladnička a rýchlovarná kanvica, pripojenie na internet,
- požadovaná kategória ubytovacieho zariadenia je hotel s označením triedy minimálne dvoch hviezdičiek podľa ust, Vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried,

Zabezpečenie dopravy:
- bezplatná doprava z najbližšej železničnej alebo autobusovej stanice do miesta plnenia v deň nástupu turnusu a naspäť v deň skončenia turnusu,

Zabezpečenie bezplatných benefitov v nasledovnom minimálnom rozsahu:
- vstup do rehabilitačného bazéna,
- 30 % zľava pri dokúpení procedúr,
- odborné prednášky zamerané na zdravý životný štýl,
- zapožičanie športových potrieb,

Zabezpečenie spoplatnených aktivít v nasledovnom minimálnom rozsahu:
- spoločenské a kultúrne aktivity vo voľnom čase,
- zapožičanie bicykla.
Rekondičné pobyty budú poskytované v dvojtýždňových turnusoch počas celého obdobia platnosti zmluvy s výnimkou mesiacov júl a august v každom kalendárnom roku. Rekondičný pobyt bude trvať 14 dní s tým, že prvý deň začína v nedeľu večerou a končí štrnásty deň (v sobotu) obedom, t. j. celkom je poskytnutý 13 x nocľah a 13 x plná penzia. Predpokladaný celkový počet rekondičných pobytov je 3 840 ks počas platnosti rámcovej dohody 36 kalendárnych mesiacov.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 612 416,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Hodnota: 36
II.2.10) Informácie o variantoch
II.2.11) Informácie o opciách
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
II.2.14) Doplňujúce informácie
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému uvedená v bode II.2.7. je 36 mesiacov od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu rámcovej dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
S ohľadom na ustanovenie § 187 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, obstarávateľ aplikuje komunikáciu a výmenu informácií písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, faxom, elektronicky (email) alebo ich kombináciou.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZoVO). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZoVO.

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZoVO.

Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17.04.2016 (zákon č. 25/2006 Z. z.) je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZoVO.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny dodávateľov osobitne. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Požadovanú technickú a odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže:

§ 34 ods. 1 písm. a) ZoVO:

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní (originál alebo úradne osvedčená kópia dokladov):

Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZoVO: zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO.
Odôvodnenie primeranosti použitia podmienky účasti a potreby jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 ZoVO: obstarávateľ vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky si potrebuje overiť, že uchádzač je schopný poskytnúť službu a má skúsenosti v oblasti predmetu zákazky. Zoznam poskytnutých služieb má garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky, ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Požadovaný minimálny objem v zmluvách realizovaných v predchádzajúcich troch rokoch je primeraný ku predpokladanej hodnote zákazky a má preukázať, či uchádzač je schopný poskytnúť predmet zákazky v požadovanom rozsahu

§ 34 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 35 ZoVO:

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní (originál alebo úradne osvedčená kópia dokladov):

Podľa § 34 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 35 ZoVO: opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality,
Odôvodnenie primeranosti použitia podmienky účasti a potreby jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 ZoVO: Účelom požiadavky na predloženie certifikátu o zavedení systému manažérstva kvality je preukázanie zo strany uchádzača, že má vybudovaný a udržiavaný fungujúci systém manažérstva kvality, zaoberá sa kvalitou a stabilitou svojich procesov, ich riadením a neustálym zlepšovaním, aby bol schopný uspokojovať potreby obstarávateľa za primeranú cenu.
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom predbežne nahradiť v zmysle § 39 ZoVO Jednotným európskym dokumentom.

2. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 ZoVO. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

3. Ak uchádzač v ponuke predloží doklady alebo dokumenty vyjadrené v inej mene ako v eurách, obstarávateľ požaduje prepočet takéhoto dokladu na hodnotu v eurách. Uchádzač použije na prepočet kurz inej meny zverejnený Európskou centrálnou bankou v deň uverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZoVO uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je tento predmet zákazky, ktorých finančný objem bol spolu za sledované obdobie kumulatívne v minimálnej výške 900 000,00,- EUR bez DPH.

Zoznam poskytnutých služieb musí obsahovať:

- názov alebo obchodné meno uchádzača,
- názov alebo obchodné meno zmluvného partnera uchádzača (odberateľa), adresu jeho sídla alebo miesta podnikania,
- opis predmetu poskytnutých služieb - uviesť, čo bolo predmetom plnenia,
- skutočnú lehotu poskytnutia služby,
- cena skutočne poskytnutých služieb bez DPH; v prípade poskytovania služby v dlhšom časovom období ako sa požaduje, alikvotné vyčíslenie ceny skutočne poskytnutých služieb bez DPH za sledované obdobie,
- kontaktnú osobu zmluvného partnera, u ktorej je možné overiť uvedené údaje (meno a priezvisko, funkciu, telefón, fax, e-mail).

K podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZoVO uchádzač predloží certifikát o zavedení systému manažérstva kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality vyplývajúcich z normy ISO 9001. Uchádzač môže využiť systémy manažérstva kvality vyplývajúce z európskych noriem. Obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Obstarávateľ uzná aj iné dôkazy, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie požiadaviek na vystavenie certifikátu o zavedení systému manažérstva kvality.
III.1.4) Objektívne pravidlá a kritériá účasti
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Obstarávateľ nepožaduje zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov obstarávateľa vyčlenených na tento účel.
Obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.
Predmet zákazky bude uhrádzaný na základe predložených faktúr spolu so zoznamom účastníkov, ktorí sa zúčastnili rekondičného pobytu v príslušnom turnuse. Splatnosť faktúry bude do tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi. Ostatné platobné podmienky sú uvedené v Kapitole B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Na tento predmet zákazky je určený rozpočet maximálne vo výške 1 612 416,00- EUR bez DPH.
Tieto finančné zdroje zároveň predstavujú aj maximálny finančný objem pre rámcovú dohodu, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania. Obstarávateľ nie je povinný vyčerpať uvedený maximálny finančný objem.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov, obstarávateľ vyžaduje, aby skupina dodávateľov, z dôvodu zabezpečenia garancie dodržania zmluvných podmienok uvedených v rámcovej dohode a jej riadneho plnenia, pred podpisom rámcovej dohody uzatvorila a predložila obstarávateľovi zmluvu, predmetom ktorej bude vytvorenie niektorej z právnych foriem podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov a v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti členov skupiny dodávateľov, ktorý člen skupiny dodávateľov sa bude akou časťou podieľať na plnení predmetu zákazky ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Informácie o podmienkach elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 15.11.2017 11:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.11.2017 13:00
Miesto: ŽSR Centrum logistiky a obstarávania, Bratislava
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
I. poschodie, Číslo miestnosti: 149 zasadačka
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie časti ponúk Ostatné je neverejné.
V súlade s ust. § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, na otváraní časti ponúk Kritériá nebude možná účasť uchádzačov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Ďalšie požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky - uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady:

- Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o povolení poskytovať zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení s predmetom činnosti: ústavná kúpeľná starostlivosť prírodné liečebné kúpele - indikačné zameranie prírodných liečebných kúpeľov je ústavná a ambulantná kúpeľná starostlivosť pre choroby pohybového ústrojenstva, prípadne ekvivalentným dokladom podľa predpisov platných v krajine sídla uchádzača. Uchádzač predloží originál alebo úradne osvedčenú kópiou dokladu.

- Doklad, preukazujúci zaradenie ubytovacieho zariadenia do kategórie a triedy v zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórii a tried (dokladom môže byť napr. fotokópia prevádzkového poriadku podpísaná prevádzkovateľom alebo interný dokument uchádzača podpísaný oprávnenými osobami obsahujúci požadované údaje o zaradení ubytovacieho zariadenia do kategórie a triedy a pod.).

2. Záujemca môže písomne - elektronicky požiadať o poskytnutie súťažných podkladov u kontaktnej osoby uvedenej v Odd. I. tohto oznámenia v lehote uvedenej v bode IV.2.2. tohto oznámenia.

3. Všetky náklady a výdavky, ktoré vznikajú záujemcovi alebo uchádzačovi v súvislosti s jeho účasťou v tejto verejnej súťaži, znáša záujemca alebo uchádzač v celom rozsahu, bez akýchkoľvek nárokov peňažnej a/alebo nepeňažnej povahy voči obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejnej súťaže.

4. Obstarávateľ je oprávnený vo výnimočných prípadoch doplniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a na
preukázanie splnenia podmienok účasti, pričom takéto doplnenie preukázateľne oznámi súčasne všetkým známym
záujemcom najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
Požiadavky obstarávateľa sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.10.2017
18.03.2018 00:42:15