SK EN  | 17.3.2018 07:23:43

Oceľové rúry DN 300 – DN 1400 pre KS05

  Zadávateľ:
eustream, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
2.100.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.11.2017 12:11

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
10.10.2017
  Dátum zverejnenia:
13.10.2017
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
eustream, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35910712
Votrubova 11/A , 82109 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Ján Repa
Telefón: +421 262507167
Email: jan.repa@eustream.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.eustream.sk/
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Prístup k súťažným dokumentom: Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/10199
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na adresu: vyššie uvedenej adrese
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Výroba, preprava a distribúcia plynu a tepla
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Oceľové rúry DN 300 – DN 1400 pre KS05
Referenčné číslo: 17-0250-VS
II.1.2) Hlavný kód CPV
44161100-7
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník:
CB03-0 - Vysokotlakový
KA06-7 - Pre plynárenský priemysel
ME02-1 - Zemný plyn
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka oceľových rúr pre projekt výstavby novej Kompresorovej stanice KS05 v Lakšárskej Novej Vsi (ďalej ako KS05). Predmet zákazky je rozdelený na 10 častí podľa rozsahu dimenzií oceľových rúr nasledovne:
1.časť: oceľové rúry DN 1400;
2.časť: oceľové rúry DN 1200;
3.časť: oceľové rúry DN 1000;
4.časť: oceľové rúry DN 900;
5.časť: oceľové rúry DN 800;
6.časť: oceľové rúry DN 750;
7.časť: oceľové rúry DN 700;
8.časť: oceľové rúry DN 500;
9.časť: oceľové rúry DN 400;
10.časť: oceľové rúry DN 300.

Oceľové rúry, ktoré bude uchádzač ponúkať, musia spĺňať požiadavky technickej špecifikácie a Technicko-dodacích podmienok spoločnosti eustream, a.s. Oceľové rúry pre vysokotlakové plynovody DN 300 DN 1400 č. TA.W.52.05.15 (ďalej ako (TDP). TDP budú zverejnené a voľne dostupné na profile obstarávateľa v rámci zákazky Oceľové rúry DN 300 DN - 1400 pre KS05.
Podrobné informácie k zákazke sú uvedené v súťažných podkladoch
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 100 000,00 Mena: EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 10
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Oceľové rúry DN 1400
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44163000-0
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
BA42-5 - Zváraný
BA52-5 - Spracovaný
BB02-6 - Rúrkový
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobný opis obstarávania a doplňujúce informácie sú uvedené Súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 900 000,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Hodnota: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
II.2.11) Informácie o opciách
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Časť: 2
II.2.1) Názov
Oceľové rúry DN 1200
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44163000-0
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
BA42-5 - Zváraný
BA52-5 - Spracovaný
BB02-6 - Rúrkový
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobný opis obstarávania a doplňujúce informácie sú uvedené Súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 800 000,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Hodnota: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
II.2.11) Informácie o opciách
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Časť: 3
II.2.1) Názov
Oceľové rúry DN 1000
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44163000-0
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
BA42-5 - Zváraný
BA52-5 - Spracovaný
BB02-6 - Rúrkový
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobný opis obstarávania a doplňujúce informácie sú uvedené Súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 80 000,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Hodnota: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
II.2.11) Informácie o opciách
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Časť: 4
II.2.1) Názov
oceľové rúry DN 900
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44163000-0
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
BA42-5 - Zváraný
BA52-5 - Spracovaný
BB02-6 - Rúrkový
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobný opis obstarávania a doplňujúce informácie sú uvedené Súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 80 000,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Hodnota: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
II.2.11) Informácie o opciách
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Časť: 5
II.2.1) Názov
Oceľové rúry DN 800
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44163000-0
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
BA42-5 - Zváraný
BA52-5 - Spracovaný
BB02-6 - Rúrkový
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobný opis obstarávania a doplňujúce informácie sú uvedené Súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 110 000,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Hodnota: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
II.2.11) Informácie o opciách
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Časť: 6
II.2.1) Názov
Oceľové rúry DN 750
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44163000-0
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
BA42-5 - Zváraný
BA52-5 - Spracovaný
BB02-6 - Rúrkový
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobný opis obstarávania a doplňujúce informácie sú uvedené Súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 20 000,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Hodnota: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
II.2.11) Informácie o opciách
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Časť: 7
II.2.1) Názov
Oceľové rúry DN 700
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44163000-0
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
BA42-5 - Zváraný
BA52-5 - Spracovaný
BB02-6 - Rúrkový
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobný opis obstarávania a doplňujúce informácie sú uvedené Súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 60 000,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Hodnota: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
II.2.11) Informácie o opciách
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Časť: 8
II.2.1) Názov
Oceľové rúry DN 500
Časť č.: 8
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44163000-0
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
BA42-5 - Zváraný
BA52-5 - Spracovaný
BB02-6 - Rúrkový
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobný opis obstarávania a doplňujúce informácie sú uvedené Súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 15 000,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Hodnota: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
II.2.11) Informácie o opciách
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Časť: 9
II.2.1) Názov
Oceľové rúry DN 400
Časť č.: 9
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44163000-0
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
BA42-5 - Zváraný
BA52-5 - Spracovaný
BB02-6 - Rúrkový
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobný opis obstarávania a doplňujúce informácie sú uvedené Súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 15 000,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Hodnota: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
II.2.11) Informácie o opciách
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Časť: 10
II.2.1) Názov
Oceľové rúry DN 300
Časť č.: 10
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44163000-0
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
BA42-5 - Zváraný
BA52-5 - Spracovaný
BB02-6 - Rúrkový
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobný opis obstarávania a doplňujúce informácie sú uvedené Súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 20 000,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Hodnota: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
II.2.11) Informácie o opciách
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neaplikuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.1.4) Objektívne pravidlá a kritériá účasti
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podrobný opis podmienok vykonania zákazky a doplňujúce informácie sú uvedené Súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Dodatočné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené Súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 15.11.2017 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
EN
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.11.2017 12:10
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.10.2017
17.03.2018 07:23:43