SK EN  | 17.3.2018 07:22:36

Poskytnutie poisťovacích služieb na rok 2018

  Zadávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
380.117,56 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.11.2017 10:11

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
10.10.2017
  Dátum zverejnenia:
13.10.2017
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Trenčiansky samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36126624
K dolnej stanici 7282/20A , 91101 Trenčín

Slovensko
Kontaktná osoba: Bc. Silvia Páleníková
Telefón: +421 326555865
Fax: +421 32326555709
Email: silvia.palenikova@tsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2812
Hlavná adresa(URL): http://www.tsk.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2812
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Poskytnutie poisťovacích služieb na rok 2018
Referenčné číslo: TSK/2017/08147
II.1.2) Hlavný kód CPV
66000000-0
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytnutie poisťovacích služieb na rok 2018, ktorý sa skladá z troch častí:

Časť 1:
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len TSK) a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len OvZP TSK) na rok 2018.

Časť 2:
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla TSK a OvZP TSK na rok 2018.

Časť 3:
Havarijné poistenie motorových vozidiel TSK a OvZP TSK na rok 2018.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 380 117,56 Mena: EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu TSK a OvZP TSK na rok 2018
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
66515200-5
66516000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská republika prípadne miesta uvedené v Článku II. Predmet a rozsah poistenia Rámcovej dohody.
II.2.4) Opis obstarávania:
Poistenie majetku (na komplexné živelné riziko, poistenie pre prípad odcudzenia veci, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky a poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla) a poistenie zodpovednosti za škodu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na rok 2018. Predmetom poistenia v rámci poistenia zodpovednosti za škodu sú:

- činnosti v súlade so zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a všetky činnosti vyplývajúce poisteném z platných, právnych predpisov a tiež činností vyplývajúce z rozhodnutí štátnych orgánov,
- činnosti v zmysle výpisu z obchodného registra, živnostenského registra a zriaďovacích listín,
- činnosti vykonávané poistníkom a subjektmi v zriaďovateľskej pôsobnosti Poistníka,
- činnosti sociálnej služby alebo v priamej súvislosti s ňou v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
- všeobecná zodpovednosť za škodu škôl a školských zariadení v ZP TSK, školské úrazy žiakov a poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov.

Presný predmet a rozsah poistenia je definovaný v Článku II. Predmet a rozsah poistenia a v Prílohe č. 2 Návrhu Rámcovej dohody pre časť 1.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 198 110,89 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.01.2018
Dátum ukončenia: 31.12.2018
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Pri tejto súťaži bude verejný obstarávateľ postupovať podľa § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmena a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZVO"), t. j. postupom tzv. reverznej súťaže.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla TSK a OvZP TSK na rok 2018
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
66516100-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
00
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Územie SR a/ alebo cudzieho štátu, s ktorým SKP uzavrela dohodu o vzájomnom vyrovnaní nárokov na náhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom poistenia je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla súboru vozidiel, ktorých vlastníkom a držiteľom je Trenčiansky samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Rozsah poistenia je stanovený podľa zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov, ustanoveniami a osobitnými dojednaniami v poistnej zmluve.

Presný predmet a rozsah poistenia je definovaný v Článku II. Predmet a rozsah poistenia a v Prílohe č. 2 Návrhu Rámcovej dohody pre časť 2.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 44 696,18 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.01.2018
Dátum ukončenia: 31.12.2018
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Pri tejto súťaži bude verejný obstarávateľ postupovať podľa § 66 ods. 7 ZVO, t. j. postupom tzv. reverznej súťaže.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Havarijné poistenie motorových vozidiel TSK a OvZP TSK na rok 2018
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
66514110-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
00
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Poistenie sa dojednáva pre celé geografické územie Európy.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom poistenia je havarijné poistenie súboru motorových vozidiel, ktorých vlastníkom a držiteľom je Trenčiansky samosprávny kraj a subjekty v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Predmetom poistenia je vozidlo, jeho časť a príslušenstvo tvoriace jeho štandardnú, povinnú a doplnkovú výbavu. Poistenie sa dojednáva pre prípad:
- poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie,
- odcudzenia celého vozidla alebo jeho časti,
- poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti,
- úmyselného poškodenia alebo zničenia vandalizmus (zistený nezistený).

Presný predmet a rozsah poistenia je definovaný v Článku II. Predmet a rozsah poistenia a v Prílohe č. 2 Návrhu Rámcovej dohody pre časť 3.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 137 310,49 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.01.2018
Dátum ukončenia: 31.12.2018
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Pri tejto súťaži bude verejný obstarávateľ postupovať podľa § 66 ods. 7 ZVO, t. j. postupom tzv. reverznej súťaže.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods.1 ZVO a ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 ZVO v súlade s ustanoveniami ZVO k osobnému postaveniu. Informácie k osobnému postaveniu uchádzača sú bližšie špecifikované v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v Profile verejného obstarávateľa.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejný obstarávateľ nepožaduje preukázať ekonomické a finančné postavenie uchádzačov.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejný obstarávateľ nepožaduje preukázať technickú a odbornú spôsobilosť uchádzačov.
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 15.11.2017 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.12.2017
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.11.2017 11:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese verejného obstarávateľa: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, zasadacia miestnosť č. 823, otváranie ponúk bude realizované verejne, uchádzač môže byť na otváraní ponúk zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) alebo poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom uchádzača o oprávnení podnikať; v prípade povereného zástupcu uchádzača aj originálom alebo overenou kópiou splnomocnenia na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Pri tejto súťaži bude verejný obstarávateľ postupovať podľa § 66 ods. 7 ZVO, t.j. postupom tzv. reverznej súťaže.

2. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy uveďte, či predmetné verejné obstarávanie je: a) zelené verejné obstarávanie, b) obstarávanie inovácií, c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty, d) žiadne z uvedených. Verejný obstarávateľ uvádza d) žiadne z uvedených.

3. Súťažné podklady si záujemca môže vyžiadať v lehote na predkladanie ponúk písomne, elektronicky na adrese
silvia.palenikova@tsk.sk, prípadne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, na adrese uvedenej I.1) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Súťažné podklady budú poskytnuté elektronicky. Z dôvodu bezproblémovej komunikácie záujemca vo svojej žiadosti o súťažné podklady uvedie nasledovné
údaje:
- názov predmetu zákazky,
- označenie výzvy na predkladanie ponúk,
- obchodné meno,
- sídlo/miesto podnikania,
- identifikačné číslo,
- korešpondenčnú adresu,
- meno a priezvisko kontaktnej osoby,
- e-mailovú adresu kontaktnej osoby,
- telefónne číslo kontaktnej osoby.

4. Verejný obstarávateľ podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. g) ZVO vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

5. Lehota na predkladanie ponúk je uvedená v bode IV.2.2). Ponuky sa predkladajú na adrese uvedenej v bode I.1) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

6. Verejný obstarávateľ oznamuje záujemcom, že na internetovej adrese https://www.tsk.sk/uradna-tabula/verejne-obstaravanie.html?page_id=5610 je zverejnená informácia o trhových konzultáciách k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
10.10.2017
17.03.2018 07:22:36