SK EN  | 18.3.2018 00:40:59

Servis, údržba a oprava snežných skútrov Lynx 69 Ranger Alpine 1200 4 TEC model 2017

  Zadávateľ:
Horská záchranná služba
  Predpokladaná hodnota:
671.059,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.11.2017 11:11

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
11.10.2017
  Dátum zverejnenia:
16.10.2017
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Horská záchranná služba
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37879693
Horný Smokovec 52, 06201 Vysoké Tatry

Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Adriana Hrivnáčiková
Telefón: +421 527877724
Fax: +421 527877725
Email: riaditelstvo@hzs.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8450
Hlavná adresa(URL): http://www.hzs.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://kernel.eks.sk/ETabula/ETabula/Detail/18243
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): http://kernel.eks.sk/ETabula/ETabula/Detail/18243
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): horská záchrana
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Servis, údržba a oprava snežných skútrov Lynx 69 Ranger Alpine 1200 4 TEC model 2017
Referenčné číslo: 2017/002
II.1.2) Hlavný kód CPV
50000000-5
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Servis, údržba a oprava snežných skútrov Lynx 69 Ranger Alpine 1200 4 TEC model 2017.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 671 059,00 Mena: EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50100000-6
50116000-1
34300000-0
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Horská záchranná služba, Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry
II.2.4) Opis obstarávania:
Servis, údržba a oprava 36 ks snežných skútrov Lynx 69 Ranger Alpine 1200 4 TEC model 2017.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 671 059,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 48
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Doklady, prostredníctvom ktorých uchádzač/Dodávateľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO).
Dodávateľ preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 ZVO.

V prípade Dodávateľa, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ZVO za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Dodávateľ zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa ZVO nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO.

Verejný obstarávateľ/Objednávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa ZVO alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým Dodávateľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Objednávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený Dodávateľom.
Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17.apríla 2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.
V súlade s § 39 ZVO, Dodávateľ môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1ZVO jednotným európskym dokumentom (JED).
V prípade predbežného nahradenia dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti JED, Dodávateľ postupuje podľa súhrnného materiálu obsahujúceho zhrnutie informácií o JED, ktorý je uverejnený na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
Dodávateľ:
1. vo svojej ponuke predloží systémom EKS automaticky vyplnený JED za Dodávateľa, ak tento systémom EKS automaticky vyplnený JED za Dodávateľa plne zodpovedá podmienkam/skutočnostiam týkajúcim sa Dodávateľa potrebným na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a potvrdenie neexistencie dôvodov na vylúčenie tak, ako je to uvedené vo vzore samotného formulára JED manuál zverejneného Úradom pre verejné obstarávanie
alebo
2. vyplní JED podľa súhrnného materiálu obsahujúceho zhrnutie informácií o JED, ktorý je uverejnený na internetovej stránke ÚVO.
2.1. V prípade, ak Dodávateľ predbežne nahrádza doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti v rámci tohto verejného obstarávania v súlade so ZVO a v intenciách tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, podľa § 39 ZVO, t.j. JED, vyžaduje sa jeho predloženie prostredníctvom funkcionality EKS, v elektronickej podobe vo formáte .pdf.
Ak sa tohto postupu verejného obstarávania zúčastňuje skupina dodávateľov, Dodávateľ musí predložiť samostatný JED za každého zúčastneného člena skupiny dodávateľov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neaplikuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neaplikuje sa.
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Dodatočné informácie o elektronickej aukcií sú uvedené v pravidlách uplatňovania kritérií predmetných súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 16.11.2017 11:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 5
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.11.2017 11:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Nadlimitné trhovisko je súčasťou Elektronického trhoviska a používa sa na zadávanie tejto nadlimitnej zákazky: Je zároveň súčasťou Elektronického kontraktačného systému (ďalej len EKS), zriadeného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a je vytvorený, prevádzkovaný a dostupný na webovom sídle: www.eks.sk.
2. Komunikačným jazykom v rámci tohto verejného obstarávania (VO) je slovenský jazyk.
3. Ponuky je potrebné predložiť v jazyku slovenskom.
4. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, verejný obstarávateľ/obstarávateľ/Objednávateľ bezodkladne poskytne/oznámi najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk zverejnením na Elektronickej tabuli (ET) a v záložke Lehoty predmetných súťažných podkladov tohto VO v rámci EKS za predpokladu, že žiadosť o vysvetlenie bude doručená elektronicky funkcionalitou EKS dostatočne vopred.
5. Obsah ponuky je determinovaný vzorom/šablónou ponuky, ktorý je uvedený v podsystéme Nadlimitného trhoviska EKS. Záložka s názvom Predloženie ponuky je pre Dodávateľa prístupná z ET konkrétnej zákazky zadávanej v rámci Nadlimitného trhoviska. Dodávateľ predkladá ponuku tým spôsobom, že vyplní predmetný vzor/šablónu ponuky svojím návrhom a prostredníctvom podsystému Nadlimitné trhovisko EKS ju odošle. V ponuke Dodávateľ uvedie aj informácie predpísané vzorom/šablónou ponuky, prípadne doplní určeným spôsobom jednotný európsky dokument, vrátane návrhu na plnenie kritéria a heslo pre šifrovanie ponuky a potvrdenie tohto hesla jeho opätovným uvedením.
6. Náklady spojené s účasťou v tomto postupe zadávania nadlimitnej zákazky znášajú Dodávatelia v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči Objednávateľovi.
7. Objednávateľ pri zadávaní tejto nadlimitnej zákazky postupuje podľa § 20 ods. 1 zákona.
8. K bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, RD alebo dynamického nákupného systému: Ak Objednávateľ určil trvanie/lehotu na konkrétny deň: Vyplnenie lehoty v štruktúre od do je spôsobené nastavením formuláru, prostredníctvom ktorého sa oznámenie vytvára. Záväzná je v tomto prípade len vyplnená informácia o termíne do. Informácia o termíne vyplnená v rámci od nie je záväzná.
9. Trvanie RD: RD sa končí uplynutím času alebo za podmienok uvedených v RD.
10.Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy uvádzame, že predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: V zmysle ZVO.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
11.10.2017
18.03.2018 00:40:59