SK EN  | 17.3.2018 07:20:04

Nálepkovo – Zvýšenie kapacity Materskej školy

  Zadávateľ:
Obec Nálepkovo
  Predpokladaná hodnota:
726.558,62 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.11.2017 10:11

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Práce
  Dátum odoslania:
19.10.2017
  Dátum zverejnenia:
20.10.2017
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Nálepkovo
IČO: 00329398
Stredný riadok 384/1, 05333 Nálepkovo

Slovensko
Kontaktná osoba: Hana Mateičková
Telefón: +421 903266117
Email: mateickova@torvo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): https://www.evoservis.sk/torvo/
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://www.evoservis.sk/torvo/
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nálepkovo – Zvýšenie kapacity Materskej školy
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Projekt rieši zvýšenie kapacity MŠ v obci.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 726 558,62 Mena: EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obec Nálepkovo
II.2.4) Opis obstarávania
Projekt rieši zvýšenie kapacity MŠ v obci.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Kritéria nákladov
Kritéria nákladov
Názov: Celková (zmluvná) cena bez DPH
Relatívna váha: 70
Názov: Lehota výstavby v pracovných dňoch
Relatívna váha: 30
II.2.6) Predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 726 558,62 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 6
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program Ľudské zdroje,
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Ponuka musí obsahovať Vyhlásenie uchádzača o zmluvnom zaviazaní dodávateľa stavebných prác o zamestananí celej doby realizácie prác min. dvoch osôb spĺňajúcich nasledovné kumulatívne predpoklady :
a)Patria k marginalizovanej rómskej komunite a zároveň
b)sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií v rozsahu a platnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
Všetky predložené doklady musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom uchádzač predložil ponuku. V prípade využitia § 39 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača alebo záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom. Uchádzač alebo záujemca doručí doklady verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
Verejný obstarávateľ uplatňuje § 32 zákona o verejnom obstarávaní v plnom rozsahu.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti určené verejným obstarávateľom môže uchádzač predbežne nahradiť vyplnením jednotného európskeho dokumentu (JED) podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: § 33 ods. 1 písm. a) vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky,
§ 33 ods. 1 písm. d) prehľadu o celkovom obrate a ak je to vhodné, prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky alebo koncesie týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky. Vyjadrenie uchádzač predkladá zo všetkých bánk, kde má vedené účty, s čestným prehlásením, v ktorom uvedie, že v iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty. Vyjadrenie banky musí byť predložené ako originál alebo úradne osvedčená fotokópia a nesmie byť staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V predmetnom vyjadrení banka potvrdí, že uchádzač za predchádzajúci rok, resp. za obdobie, za ktoré je možné vyjadrenie banky vyhotoviť v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, až ku dňu vystavenia vyjadrenia banky: nie je a nebol v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, jeho účet nie je a nebol predmetom exekúcie.
Prehľad o celkovom dosiahnutom obrate vo výške 700 000,- EUR alebo ekvivalent v inej mene za posledné 3 hospodárske roky alebo za hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti uchádzač preukazuje prehľadom o obrate. Pokiaľ je uchádzač na www.registeruz.sk - stačí uviesť odkaz.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác;
§ 34 ods. 1 písm. c) údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, najmä tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce, tých, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác,
§ 34 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní uvedením opatrení enviromentálneho manažérstva a manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom sú stavebné práce
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je daný predmet zákazky v zmysle rozsahu uvedeného v PD, uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov (t. j. päť rokov predchádzajúcich poslednému dňu od vyhlásenia verejného obstarávania) doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest, lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok. Verejný obstarávateľ požaduje min. 1 referenciu vo výške 700 000 EUR bez DPH.
Doklad preukazujúci, že uchádzač má k dispozícii osobu ktorá má autorizačné osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúceho alebo ekvivalent.
Uchádzači predložia osvedčenie v závislosti od vzdelania nasledovne:
oTechnik (osoba so stredoškolským vzdelaním) predloží osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúceho so zameraním pozemné stavby
oInžinier (osoba s vysokoškolským vzdelaním), ktorému bolo osvedčenie vydané do 1.1.2009 predloží osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúceho so zameraním pozemné stavby
oInžinier (osoba s vysokoškolským vzdelaním), ktorému bolo osvedčenie vydané po 1.1.2009 predloží osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúceho bez zamerania.
Uchádzač predloží osvedčenie, ktoré musí byť fotokópia s originálnou pečiatkou a originálnym podpisom majiteľa a musí byť vydané podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj ekvivalent tohto osvedčenia.
uchádzač doloží, že je držiteľom platného certifikátu ISO 14001:2004 pre oblasť rovnakú alebo podobnú ako predmet zákazky, pričom tento certifikát musí vychádzať zo slovenských technických noriem, alebo z noriem členských štátov Európskeho spoločenstva.
uchádzač doloží, že je držiteľom platného certifikátu kvality podľa ISO 9001:2001 vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom alebo záujemcom, môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z európskych noriem.
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné aj osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 16.11.2017 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.11.2017 10:30
Miesto: Otváranie častí ponúk, označených ako "Ostatné" je neverejné.
Otváranie častí ponúk, označených ako Kritériá vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené. Medzi odoslaním oznámenia a otváraním častí ponúk, označených ako Kritériá, bude aspoň päť pracovných dní.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Účasť na otváraní častí ponúk, označených ako Kritériá je umožnená všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená.
Na otváraní častí ponúk označených ako Kritériá môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou úradne splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi/záujemcom bude prebiehať elektronicky podľa § 20 ods. 1 okrem § 50 a § 54 zákona o verejnom obstarávaní, posielania oznámení používaných vo verejnom obstarávaní a informácií podľa tohto zákona na uverejnenie publikačnému úradu a úradu a uverejňovania informácií a dokumentov v profile. Verejné obstarávanie sa bude realizovať elektronicky prostredníctvom certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS verzia 1.0 dostupného na webovej adrese https://www.evoservis.sk/torvo/ V prípade poruchy elektronickej komunikácie prostredníctvom EVOSERVISU verejný obstarávateľ akceptuje komunikáciu aj elektronicky prostredníctvom e-mailu.
Výzva, odovzdávanie podkladov a iná komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie obsahu tak, aby bola zaručená pravosť a dôvernosť sprostredkovaných informácií a bude rovnako dostupný každému záujemcovi/uchádzačovi. Komunikácia bude uskutočňovaná elektronickými prostriedkami cez komunikačné rozhranie systému EVOSERVIS .
Poskytovanie Súťažných pokladov (ďalej len SP). SP budú poskytované v elektronickej forme v systéme EVO-servisu. Neobmedzený prístup k SP získa každý záujemca zaregistrovaním sa v systéme EVO-servisu, ktoré je bezplatné, na stránke: https://www.evoservis.sk/torvo/ , resp. v profile verejného obstarávateľa t.j. v elektronickom úložisku zriadeného ÚVO podľa §148 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní na : http://www.uvo.gov.sk/profily.
Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií zo záujemcami / uchádzačmi postupovať prostredníctvom komunikačného rozhrania certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS verzia 1.0. Každá komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom prostredníctvom komunikačného rozhrania certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS verzia 1.0. bude vyžadovať potvrdenie elektronickým podpisom.
Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov v zmysle § 46 zákona o verejnom obstarávaní pre zabezpečenie viazanosti ich ponuky zábezpeku vo výške 20 000,00 EUR.
Ponuky sa predkladajú v listinnej podobe doručením prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne na
adrese: Ing. Richard Tomík, Pri trati 15/A, P.O. Box 12, 820 11 Bratislava a zároveň sa predkladajú elektronickou formou v systéme EVOservis.
Uchádzač doloží doklad resp. čestné vyhlásenie, že je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu len so subjektom, ktorý je zapísaný v registri partnerov verejného sektora
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
19.10.2017
17.03.2018 07:20:04