SK EN  | 17.3.2018 07:23:09

Zvýšenie energetickej účinnosti na objektoch skladov 1, 2, 3

  Zadávateľ:
IMUNA PHARM, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
555.495,29 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.11.2017 09:11

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Práce
  Dátum odoslania:
19.10.2017
  Dátum zverejnenia:
23.10.2017
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
IMUNA PHARM, a.s.
IČO: 36473685
Jarková 269/17, 08222 Šarišské Michaľany

Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Glitta
Telefón: +421 905786264
Fax: +421 514562300
Email: sekretariat@imuna.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.imuna.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.uvo.gov.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): Osoba podľa § 8, ods. 1
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zvýšenie energetickej účinnosti na objektoch skladov 1, 2, 3
Referenčné číslo: 20171019
II.1.2) Hlavný kód CPV
45321000-3
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Úprava povrchov, izolačné práce a elektroinštalačné práce na objektoch obstarávateľa - SO 01 - Hala 1, SO 02 - Hala 2 a SO 03 - Hala 3.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 555 495,29 Mena: EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
IMUNA PHARM, a.s., Jarkova 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany
II.2.4) Opis obstarávania
Úprava povrchov, izolačné práce a elektroinštalačné práce na objektoch obstarávateľa - SO 01 - Hala 1, SO 02 - Hala 2 a SO 03 - Hala 3 podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 555 495,29 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 3
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OP Kvalita životného prostredia
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške 15 000 EUR (slovom: pätnásťtisíc EUR).
Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky: poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo zložením finančných
prostriedkov na bankový účet obstarávateľa. Podmienky zloženia zábezpeky budú bližšie definované v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia
podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZVO"), dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp.
podľa § 32 ods. 4 a 5 ZVO. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom
obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO za každého člena skupiny
osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač (hospodársky subjekt) zapísaný v zozname hospodárskych
subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného
postavenia údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 ZVO. Verejný
obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu,
ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Zápis v zozname podnikateľov
vykonaný podľa predpisov účinných do 17.apríla 2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu
zapísaných skutočností. Verejný obstarávateľ je bez ohľadu na to, že zápis v zozname hospodárskych subjektov je
účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného
obstarávania overovať, oprávnený od uchádzača dodatočne vyžiadať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) ZVO. V
súlade s § 39 ZVO uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32
ods. 1 ZVO. Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov v súlade s podmienkami vyžadovanými ZVO - nemá doplnené
do zoznamu hospodárskych subjektov doklady na preukázanie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c) a f)
ZVO (podľa § 187 ods. 7 ZVO zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17. apríla 2016 je
zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností) musí vypĺňať v JED-e aj Časť III.
Dôvody na vylúčenie oddiely A, B, C, D (v rámci nich relevantné ustanovenia/podmienky). Uchádzač zapísaný do
zozname hospodárskych subjektov podľa ZVO spĺňa všetky podmienky týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32
ods.1 písm. a) až f) ZVO, nevypĺňa Časť III. (§ 152 ZVO - preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia
podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) ZVO a ods. 2, 4 a 5 ZVO, zápis je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi, údaje v ňom uvedené nie je potrebné overovať). Hospodársky subjekt môže v časti IV.
JED uviesť tzv. globálny údaj pre všetky podmienky účasti, bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV.
V prípade, ak hospodársky subjekt predbežne nahrádza doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti v rámci tohto
verejného obstarávania v súlade so ZVO a týmto oznámením o vyhlásení verejného obstarávania podľa § 39 ZVO
JEDom, vyžaduje sa predloženie JED-u v naskenovanej forme - vyplnenom a podpísanom formulári podľa súhrnného
materiálu obsahujúceho zhrnutie informácií o JED pre jednotlivé subjekty verejného obstarávania. Každý predložený JED
(uchádzača, inej osoby, subdodávateľa) musí byť podpísaný príslušným hospodársky subjektom, ktorého sa týka.
Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa 32 ods. 1 písm. b) a c)
ZVO, ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach. Za účelom preukázania uvedených
skutočností uchádzač predloží vo svojej ponuke príslušné doklady, napr. potvrdenie o zaplatení nedoplatku alebo
potvrdenie o tom, že mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach od príslušných subjektov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti ekonomického a finančného postavenia:
a) Podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona. Jej splnenie preukáže vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky.
b) Uchádzač môže podľa § 33 ods. 2 zákona využiť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takom prípade musí uchádzač obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona.
c) Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý obstarávateľ považuje za vhodný.
d) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich finančného a ekonomického postavenia spoločne podľa § 37 ods. 3 zákona. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. V súlade s § 37 ods. 4 zákona môže skupina dodávateľov využiť zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 33 ods. 2 zákona.

Odôvodnenie primeranosti podmienok ekonomického a finančného postavenia:
Požadovaný doklad uchádzač predloží ako dôkaz, že je/bol z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne plniť zmluvu a že je obchodným partnerom so stabilným finančným zázemím a dodržiava platobnú a finančnú disciplínu. Potreba predloženia dokladu o schopnosti plniť finančné záväzky uchádzača vyplýva zo skutočnosti, že obstarávateľ neposkytuje finančné preddavky ani zálohy. Z uvedeného vyplýva, že uchádzač musí byť schopný zabezpečiť plnenie predmetu zákazky svojimi vlastnými finančnými zdrojmi až do uplynutia lehoty splatnosti
faktúr.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Obstarávateľ požaduje od uchádzačov minimálnu úroveň finančného a ekonomického postavenia k podmienke účasti podľa § 33 ods. 1 písm. a):
- v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár,
- nebol v roku 2015, 2016 ani v priebehu roka 2017 (do termínu vystavenia dokladu banky) v nepovolenom debete,
- jeho bežný účet nebol v roku 2015, 2016 ani v priebehu roka 2017 (do termínu vystavenia dokladu banky) predmetom exekúcie.
Doklad musí byť predložený v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overená fotokópia, nie starší ako 3 mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk. Výpis z účtu obstarávateľ neuzná. Uchádzač predloží okrem vyjadrenia banky aj čestné prehlásenie podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, že nemá otvorený účet a záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil potvrdenie/potvrdenia.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti technickej a odbornej spôsobilosti:
a) Podľa §34 ods. 1 písm. b) zákona: zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác, zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
b) Uchádzač môže podľa § 34 ods. 3 na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takom prípade musí uchádzač obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa ods. 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
c) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti spoločne podľa § 37 ods. 3 zákona. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k taj časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť. V súlade s § 37 ods. 4 zákona môže skupina dodávateľov využiť kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 34 ods. 3 zákona.

Odôvodnenie podmienok účasti: obligatórna požiadavka na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača vo vzťahu k minimálnej požadovanej úrovni štandardov. Preukázanie úspešnej realizácie stanoveného minimálneho rozsahu realizácie zákaziek vedie k výberu zhotoviteľa garantujúceho profesionálnu, plynulú a bezproblémovú realizáciu zákazky bez zbytočných prieťahov a jej úspešné dokončenie v zmluvne dohodnutom termíne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Obstarávateľ požaduje od uchádzačov minimálnu úroveň technickej a odbornej spôsobilosti k podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) obstarávateľ požaduje uskutočnenie minimálne jednej realizácie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky ( úprava povrchov, izolačné práce a elektroinštalačné práce ) v minimálnej hodnote 550.000,00 Eur bez DPH uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania preukazuje sa kumulatívne. Vzhľadom na charakter výroby obstarávateľa požaduje ako súčasť dokladovaných realizovaných stavebných prác validačný protokol podľa GMP ( Good Manufacturing Practice - Správna výrobná Prax ) pre farmaceutickú výrobu alebo kvalitatívny ekvivalent uvedeného dokladu. Súčasťou protokolu musí byť teplotná mapa a systém merania a archivácie údajov o teplotách.
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 16.11.2017 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 31.12.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.11.2017 10:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Súťažné podklady sú záujemcom k dispozícii na profile osoby podľa § 8 ods. 2 ZVO, ktorý je zriadený v súlade s § 113 ods. 3 ZVO. Z dôvodu zabezpečenia bezproblémovej komunikácie so záujemcami obstarávateľ pri získaní súťažných podkladov odporúča záujemcom zaslať elektronickými prostriedkami na e-mailovú adresu obstarávateľa uvedenú v bode I.1 výzvy informáciu o ich prevzatí s uvedením obchodného mena, sídla, IČO, mena kontaktnej
osoby záujemcu a termínu získania súťažných podkladov.
Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené vo výzve na predkladanie ponúk, sa riadia príslušnými ustanoveniami ZVO v platnom znení.
Na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzač vo svojej ponuke predloží doklady v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vyhotovené v inom než štátnom (v slovenskom) jazyku, okrem dokladov vyhotovených v českom jazyku, uchádzač predloží v pôvodnom jazyku a súčasne predloží ich úradne preklady v štátnom ( v slovenskom ) jazyku, pričom ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenčiny. Všetky doklady musia dokumentovať aktuálny stav.
Komunikácia a výmena informácií sa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa,
elektronicky alebo ich kombináciou v súlade s § 187 ods. 8 ZVO.
Uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), g) a h) ZVO alebo sa na
neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa odseku 6 písm. d) až g) a odseku 7 ZVO, je oprávnený obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy. Opatreniami na vykonanie nápravy
musí záujemca alebo uchádzač preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú určené na to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, správnym deliktom alebo trestným činom. Uchádzač, ktorému bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v inom členskom štáte, nie je oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal opatrenia na vykonanie nápravy podľa § 40 ods. 8 druhej vety ZVO, ak je toto rozhodnutie vykonateľné v Slovenskej republike.
Uvedené obstarávanie nepatrí medzi obstarávanie inovácií, zelené verejné obstarávanie a obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
19.10.2017
17.03.2018 07:23:09