SK EN  | 17.3.2018 07:21:29

Prestavba hasičskej zbrojnice Čereňany

  Zadávateľ:
Obec Čereňany
  Predpokladaná hodnota:
648.463,20 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.11.2017 10:11

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Práce
  Dátum odoslania:
20.10.2017
  Dátum zverejnenia:
23.10.2017
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Čereňany
IČO: 00318043
Pálenická 491/4, 97246 Čereňany

Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Alexandra Tomíková
Telefón: +421 911189460
Email: tomikova@torvo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.evoservis.sk/torvo/
Ďalšie informácie možno získať na adrese
iné (vyplňte prílohu A.I)
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Ing. Richard Tomík
IČO: 50236407
Pri trati 15/A, P.O. Box 12 , 82011 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Alexandra Tomíková
Telefón: +421 911189460
Email: tomikova@torvo.sk
Adresa (URL): http://www.evoservis.sk/torvo/
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Prestavba hasičskej zbrojnice Čereňany
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
prestavba hasičskej zbrojnice. Podrobný opis je uvedený v projektovej dokumentácii.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 648 463,20 Mena: EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
obec Čereňany
II.2.4) Opis obstarávania
prestavba hasičskej zbrojnice. Podrobný opis je uvedený v projektovej dokumentácii.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 648 463,20 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 7
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
z vlastných zdrojov obce
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o V. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 zákona o VO predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií v rozsahu a platnosti v zmysle zákona o VO.
1.Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
§ 32 ods. 1 VO sa môže zúčastniť len ten, kto spľňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov EU spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, soc. poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá daňové nedoplatky v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia VO závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,47) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia VO závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
§ 32 ods. 2 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Soc. poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať staveb. práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým ČV
Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
VO uplatňuje § 32 zákona o verejnom obstarávaní v plnom rozsahu.
Celé znenie podmienok účasti je uvedené v súťažných podkladoch v časti A.2 nakoľko elektronický formulár výzvy nemá dostatočnú kapacitu na kompletné informácie, kt. sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: § 33 ods. 1 písm. a) vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky,
Minimálna požadovaná úroveň finančného a ekonomického postavenia: Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky. Vyjadrenie uchádzač predkladá zo všetkých bánk, kde má vedené účty, s čestným prehlásením, v ktorom uvedie, že v iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty. Vyjadrenie banky musí byť predložené ako originál alebo úradne osvedčená fotokópia a nesmie byť staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V predmetnom vyjadrení banka potvrdí, že uchádzač za predchádzajúci rok, resp. za obdobie, za ktoré je možné vyjadrenie banky vyhotoviť v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, až ku dňu vystavenia vyjadrenia banky: nie je a nebol v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, jeho účet nie je a nebol predmetom exekúcie.
Zdôvodnenie podmienok účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Vyjadrenie banky má byť pre verejného obstarávateľa zárukou solventnosti a finančnej stability uchádzača počas plnenia predmetu zákazky.
§ 33 ods. 1 písm. d) prehľadu o celkovom obrate a ak je to vhodné, prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky alebo koncesie týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti
Minimálna požadovaná úroveň finančného a ekonomického postavenia:
Prehľad o celkovom dosiahnutom obrate vo výške 1 500 000,- EUR alebo ekvivalent v inej mene za posledné 3 hospodárske roky alebo za hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti uchádzač preukazuje prehľadom o obrate.
Zdôvodnenie podmienok účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní : Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 33 zákona o verejnom obstarávaní . Požiadavka predložiť prehľad o celkovom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka v požadovanej výške je v súlade s § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní . Je založená na predpoklade schopnosti budúceho dodávateľa s primeraným finančným pozadím schopným zabezpečiť potrebné finančné toky pre zabezpečenie predmetu obstarávania.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade sa postupuje podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: § 33 ods. 1 písm. a) Minimálna požadovaná úroveň finančného a ekonomického postavenia: Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky. Vyjadrenie uchádzač predkladá zo všetkých bánk, kde má vedené účty, s čestným prehlásením, v ktorom uvedie, že v iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty. Vyjadrenie banky musí byť predložené ako originál alebo úradne osvedčená fotokópia a nesmie byť staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V predmetnom vyjadrení banka potvrdí, že uchádzač za predchádzajúci rok, resp. za obdobie, za ktoré je možné vyjadrenie banky vyhotoviť v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, až ku dňu vystavenia vyjadrenia banky: nie je a nebol v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, jeho účet nie je a nebol predmetom exekúcie.
§ 33 ods. 1 písm. d) Minimálna požadovaná úroveň finančného a ekonomického postavenia:
Prehľad o celkovom dosiahnutom obrate vo výške 1 500 000,- EUR alebo ekvivalent v inej mene za posledné 3 hospodárske roky alebo za hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti uchádzač preukazuje prehľadom o obrate.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené
Zdôvodnenie podmienok účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Dôvodom požadovania stanovenej podmienky účasti je preukázanie schopnosti zrealizovať rozsah požadovaných prác v stanovenom rozsahu,kvalite a termíne.
§ 34 ods. 1 písm. c) údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, najmä tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce, tých, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác,
Zdôvodnenie podmienok účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Dôvodom požadovania stanovenej podmienky účasti je preukázanie odborného vedenia stavby.
§ 34 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní uvedením opatrení enviromentálneho manažérstva a manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom sú stavebné práce a podľa § 35 zákona o verejnom obstarávaní uvedením opatrení manažérstva kvality a podľa § 36 zákona uvedením opatrení environmentálneho riadenia,
Zdôvodnenie podmienok účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ považuje za potrebné preukázať, či je uchádzač schopný plniť predmet zmluvy v požadovanej kvalite so splnením noriem bezpečnosti a environmentálneho riadenia.
Celé znenie podmienok účasti je uvedené v súťažných podkladoch v časti A.2 a v časti 12. nakoľko elektronický formulár výzvy nemá dostatočnú kapacitu na kompletné informácie, kt. sú uvedené v súťažných podkladoch.


Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade sa postupuje podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečovať.Verejný obstarávateľ uplatňuje § 41 zákona o verejnom obstarávaní v plnom rozsahu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: § 34 ods. 1 písm. b) Minimálna požadovaná úroveň technickej alebo odbornej spôsobilosti:
Uchádzač predloží zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je daný predmet zákazky v zmysle rozsahu uvedeného v PD, uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov (t. j. päť rokov predchádzajúcich poslednému dňu od vyhlásenia verejného obstarávania), pričom uchádzač predloží potvrdenia o uspokojivom vykonaní uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru, jednotlivé referencie musia byť vo výške najmenej 600 000 EUR bez DPH. Na preukázanie tejto podmienky môže uchádzač použiť vyplnený Formulár A, ktorý je súčasťou tejto časti podkladov.
§ 34 ods. 1 písm. c) Minimálna požadovaná úroveň technickej alebo odbornej spôsobilosti:
Doklad preukazujúci, že uchádzač má k dispozícii osobu ktorá má autorizačné osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúceho.
Uchádzači predložia osvedčenie v závislosti od vzdelania nasledovne:
oTechnik (osoba so stredoškolským vzdelaním) predloží osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúceho so zameraním pozemné stavby
oInžinier (osoba s vysokoškolským vzdelaním), ktorému bolo osvedčenie vydané do 1.1.2009 predloží osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúceho so zameraním pozemné stavby
oInžinier (osoba s vysokoškolským vzdelaním), ktorému bolo osvedčenie vydané po 1.1.2009 predloží osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúceho bez zamerania.
Uchádzač predloží osvedčenie, ktoré musí byť fotokópia s originálnou pečiatkou a originálnym podpisom majiteľa a musí byť vydané podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj ekvivalent tohto osvedčenia.
§ 34 ods. 1 písm. h) Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
uchádzač doloží, že je držiteľom platného certifikátu ISO 14001:2004 pre oblasť rovnakú alebo podobnú ako predmet zákazky, pričom tento certifikát musí vychádzať zo slovenských technických noriem, alebo z noriem členských štátov Európskeho spoločenstva.
uchádzač doloží, že je držiteľom platného certifikátu kvality podľa § 35 ISO 9001:2001 vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom alebo záujemcom, môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z európskych noriem.
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné aj osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
Celé znenie podmienok účasti je uvedené v súťažných podkladoch v časti A.2 a v časti 12. nakoľko elektronický formulár výzvy nemá dostatočnú kapacitu na kompletné informácie, kt. sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 16.11.2017 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 30.06.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.11.2017 10:30
Miesto: Otváranie častí ponúk, označených ako "Ostatné" je neverejné. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené vo výzve na predkladanie ponúk, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len zákon o VO).Verejný obstarávateľ vykonáva uvedené verejné obstarávanie elektronicky v systéme elektronického verejného obstarávania obstarávateľskej organizácie Ing. Richard Tomík, Pri Trati 15/A,821 06 Bratislava- EVOSERVIS na adrese www.evoservis.sk/torvo/. Každý záujemca/uchádzač sa zaregistruje do systému elektronického verejného obstarávania EVOSERVIS na adrese www.evoservis.sk/torvo/. Po korektnom zaregistrovaní mu bude na jeho zadaný e-mail zaslaný prístupový kód (meno a heslo) pre ďalšiu komunikáciu so systémom EVOSERVIS. Po zaregistrovaní má záujemca/uchádzač prístup ku všetkým údajom a pokynom, vrátane súťažných podkladov a príslušných príloh v sekcii prebiehajúce akcie. V prípade otázok, resp. žiadostí o vysvetlenie môže záujemca komunikovať s obstarávateľskou organizáciou priamo v systéme EVOSERVIS cez komunikačné rozhranie.
Ponuky uchádzačov sa zasielajú elektronicky aj poštou alebo osobne.
Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov v zmysle § 46 zákona o verejnom obstarávaní pre zabezpečenie viazanosti ich ponuky zábezpeku vo výške 18 000,00 EUR.
Uchádzačom ponúknutá lehota výstavby je maximálna a touto lehotou je uchádzač viazaný.
Od úspešného uchádzača sa bude požadovať poistná zmluva na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá by mohla byť, resp. bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo.
Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu len so subjektom, ktorý je zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
20.10.2017
17.03.2018 07:21:29