SK EN  | 17.3.2018 07:23:26

OBECNÉ NÁJOMNÉ BYTY V ROZSAHU 6 B. J

  Zadávateľ:
Obec Veľká Ves nad Ipľom
  Predpokladaná hodnota:
435.259,03 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.11.2017 09:11

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Práce
  Dátum odoslania:
24.10.2017
  Dátum zverejnenia:
25.10.2017
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Veľká Ves nad Ipľom
IČO: 00319627
Hlavná 124 , 99110 Veľká Ves nad Ipľom

Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Kerata
Telefón: +421 474888121
Fax: +421 47474888121
Email: obecvelkavesnadiplom@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5292
Hlavná adresa(URL): http://www.velkavesnadiplom.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.ezakazky.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
iné (vyplňte prílohu A.I)
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
eBIZ
IČO: 35758643
Zadunajská cesta č. 10 , 85101 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Pavel Aschenbrenner
Telefón: +421 901739852
Email: pavel.aschenbrenner@ebiz.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
OBECNÉ NÁJOMNÉ BYTY V ROZSAHU 6 B. J
Referenčné číslo: eBIZ-52/2017
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je realizácia projektu na stavebné práce spojené s výstavbou Obecných nájomných bytov v rozsahu 6 b. j.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 435 259,03 Mena: EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45112000-5
45262500-6
45315000-8
45321000-3
45331000-6
45332000-3
45421100-5
45421160-3
45431000-7
45442100-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS:
SK03
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
obec Veľká Ves nad Ipľom, Veľká Ves nad Ipľom č. 124, 991 10 Veľká Ves nad Ipľom
II.2.4) Opis obstarávania
Presný rozsah stavebných prác je uvedený v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov, v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a vo Výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Názov: Celková cena za predmet zákazky bez DPH vyjadrená v EUR
Relatívna váha: 98
Názov: Lehota výstavby (lehota plnenia predmetu zákazky) vyjadrená v celých kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania staveniska
Relatívna váha: 2
Náklady/Cena: Cena
Cena
Relatívna váha: 98
II.2.6) Predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 435 259,03 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 12
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí preukázať splnenie všetkých podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"). Uchádzač preukáže dokladmi podľa § 32 ods.2, že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
t. j. že:
a)nebol hospodársky subjekt, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe- výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b)hospodársky subjekt nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,,
c) hospodársky subjekt nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu doloženým čestným vyhlásením,
g)nedopostil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, ) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie podľa § 32 ods. 2 musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie.

V etape predkladania ponúk môže uchádzač využiť inštitút Jednotného európského dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní. viď.: http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: -Podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
Odôvodnenie podmienok účasti podľa § 114 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní:
Určená podmienka účasti je alternatívne vymedzená zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ určenou podmienkou účasti overuje schopnosť uchádzača plniť si svoje záväzky v nadväznosti na vytvorenie podmienok pre bezproblémové plnenie predmetu zákazky vo vzťahu k spôsobu jej financovania.-Podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní
Odôvodnenie podmienok účasti podľa § 114 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní:
Určená podmienka účasti je alternatívne vymedzená zákonom o verejnom obstarávaní. Požadovaný minimálny obrat za preukazované obdobie bol určený aplikáciou optimalizovaného princípu proporcionality podmienok účasti. Verejný obstarávateľ si vzhľadom na charakter zákazky a trvanie zmluvného vzťahu určenou podmienkou účasti overuje skúsenosti uchádzača s financovaním rovnakého alebo obdobného predmetu zákazky ako je predmet zadávanej zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: -Podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní

Podľa § 33 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač verejnému obstarávateľovi predloží:
Vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk (bánk v prípade, že uchádzač má vedené účty vo viacerých bankách), že uchádzač nie je v nepovolenom debete, a že si plní voči banke/bankám alebo pobočke/pobočkám všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov. Súčasne uchádzač k predloženému vyjadreniu banky/bánk predloží aj čestné vyhlásenie podpísané oprávnenou osobou, že nemá zriadený účet/účty v inej banke/bankách ako v tej/ tých, od ktorej/ktorých predložil požadované vyjadrenie. Verejný obstarávateľ neumožňuje nahradiť požadované potvrdenie, resp. potvrdenia príslušnej banky/bánk alebo pobočky/pobočiek výpisom z účtu uchádzača v príslušnej banke/bankách alebo pobočke/pobočkách.
-Podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní

Uchádzač preukáže obrat za posledné tri hospodárske roky, pričom tento obrat musí byť preukázaný v oblasti rovnakej, alebo obdobnej ako je predmet zákazky a musí byť preukázaný v nasledovnej minimálnej výške:
400 000,00 EUR bez DPH;
Uchádzač predloží čestné vyhlásenie, podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, o obrate z dodania predmetov zákazky rovnakých alebo obdobných ako je predmet zákazky (realizácia stavieb) za tri posledné hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: -Podľa § 34 ods. 1 písm. b) - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,

Odôvodnenie podmienok účasti podľa § 114 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní:
Verejný obstarávateľ vyššie uvedenou podmienkou účasti má záujem sa presvedčiť, že uchádzač má dostatočné skúsenosti s realizáciou predmetu diela.

-Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov,

Odôvodnenie potreby a primeranosti podmienky§ 114 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní:
Podmienka a pre ňu určená minimálna úroveň štandardu má slúžiť na preukázanie, že má uchádzač k dispozícii odborných pracovníkov (odborných kľúčových odborníkov). Na zabezpečenie kvalitnej realizácie stavby (jednotlivých technologických procesov výstavby etáp) je nevyhnutné, aby určené technologické procesy etapy vykonávali osoby s príslušnou odbornou spôsobilosťou a odbornou praxou.


-Podľa § 34 ods. 1 písm. j) ZVO: Údaje o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác

Odôvodnenie potreby a primeranosti podmienky§ 114 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní:
Podmienka a pre ňu určená minimálna úroveň štandardu má slúžiť na preukázanie, že má uchádzač k dispozícii vozidlá, stroje a zariadenia na zabezpečenie kvalitnej realizácie stavby (jednotlivých technologických procesov výstavby etáp). Je nevyhnutné, aby určené technologické procesy etapy sa vykonávali prostredníctvom vozidiel, strojov a zariadení, ktoré spĺňajú právne predpisy, príslušné normy a sú bezpečné a prevádzky schopné.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzača so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, t.j. doklady vyhotovené v inom ako slovenskom jazyku musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho jazyka, t.j. do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v slovenskom jazyku. V prípade, že finančné podklady uchádzača boli spracované v inej mene ako euro, údaje v požadovaných dokladoch je potrebné prepočítať priemerným ročným kurzom vyhláseným ECB (Európska centrálna banka), pričom v ponuke je potrebné uviesť, ktorým kurzom boli údaje prepočítané.


Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie ak vyššie nie je uvedené inak. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj ekvivalenty dokladov a doklady vystavené inými členskými štátmi EÚ.

V etape predkladania ponúk môže uchádzač využiť inštitút Jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní. viď.: http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html

Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

Nakoľko prevádzkovateľ Vestníka verejného obstarávania vo formulári výzvy na predkladanie ponúk limituje počet znakov, ktoré je možné vložiť v tomto formulári do polí s textovým atribútom, nie je možné v texte Výzvy uviesť podmienky účasti v plnom znení.

Z uvedeného dôvodu boli v texte Výzvy uvedené podmienky účasti len s odkazom na príslušné zákonné ustanovenia, a nižšie uvádzame ich kompletné znenie vrátane ich minimálnej úrovne štandardu aj s odôvodnením potreby a primeranosti stanovenej podmienky, pričom verejný obstarávateľ, ako aj Zodpovedná osoba, sa zbavujú akejkoľvek zodpovednosti za takýto postup zverejnenia podmienok účasti.

Podmienky účasti uvedené vo Výzve sú v plnom súlade s podmienkami účasti uvedenými v tejto časti súťažných podkladov, pričom v súťažných podkladoch je určená minimálny požadovaná úroveň a sú len podrobnejšie rozpísané.
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Úhradu za zákazku verejný obstarávateľ uskutoční až po splnení podmienok stanovených v ŠFRB, MDVaRR SR a skolaudovaní stavby.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia (ďalej len e-aukcia) je na účely tohto zákona je opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické systémy certifikované podľa § 151 zákona o verejnom obstarávaní na predkladanie nových cien smerom nadol, nových cien upravených smerom nadol a nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk, alebo nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.11.2017 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 31.12.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.11.2017 09:00
Miesto: OÚ Veľká Ves nad Ipľom
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: je neverejné
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Súťažné podklady budú každému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom elektronickom portáli www.ezakazky.sk bez obmedzenia. Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov: a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk, b) klikne na názov zákazky, c) klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady, d) prihlási sa do systému nasledovným spôsobom: d1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na elektronickú adresu; d2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme na elektronickej adrese www.ezakazky.sk
4/5
V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, podľa zákona môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať v zákonnej lehote určené zákonom o verejnom obstarávaní o ich vysvetlenie priamo v zadávanej zákazke. Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená v primeranej lehote určenej zákonom prostredníctvom elektronického komunikačného portálu www.ezakazky.sk. Nepostačuje, aby žiadosť bola doručená na emailovú adresu kontaktnej osobe verejného obstarávateľa. Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa alebo iným spôsobom. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie, na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ. Podrobné vymedzenie a určenie komunikácie so záujemcami a uchádzačmi verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch. Uchádzač vo svojej ponuke predloží splnenie podmienok účasti, čestné vyhlásenia, požiadavky na predmet zákazky bližšie uvedené v súťažných podkladov a iné dokumenty vyžadované v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. Zábezpeka: Vyžaduje sa 8 000,00 €, ďalšie informácie ohľadne zábezpeky sú uvedené v SP:
a) zelené verejné obstarávanie
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
24.10.2017
17.03.2018 07:23:26