SK EN  | 17.3.2018 07:20:56

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Fiľakovo

  Zadávateľ:
Mesto Fiľakovo
  Predpokladaná hodnota:
118.310,03 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.11.2017 13:11

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
27.10.2017
  Dátum zverejnenia:
31.10.2017
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Fiľakovo
IČO: 00316075
Radničná 25, 98601 Fiľakovo

Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Jozef Balkó, Jókelova záhrada 555, 951 78 Kolíňany
Telefón: +421 903218403
Email: jozefbalko@mail.telekom.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5022
Hlavná adresa(URL): http://www.filakovo.sk
Prosím identifikujte ďalších zadávateľov zodpovedných za postup
Verejnoprospešné služby Mesta Fiľakovo
IČO: 30232392
Farská lúka 3 , 98601 Mesto Fiľakovo

Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Tibor Tóth
Telefón: +421 474382810
Email: vpsfil@mail.t.com.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.vpsfilakovo.sk
Hradné múzeum vo Fiľakove
IČO: 42013241
Hlavná ul. 14 , 98601 Mesto Fiľakovo

Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. V. Tittonová, PhD.
Telefón: +421 474382017
Email: muzeum@hradfilakovo.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.hradfilakovo.sk
Mestské kultúrne stredisko
IČO: 00045543
Námestie Slobody 30 , 98601 Mesto Fiľakovo

Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Illés Kósik
Telefón: +421 474381002
Email: msks@filakovo.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.kultura.filakovo.sk
Základná škola, Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo
IČO: 37828843
Farská lúka 64/A , 98601 Mesto Fiľakovo

Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ildikó Wágnerová
Telefón: +421 474381808
Email: zs.farskaluka.filakovo@gmail.com
Hlavná adresa(URL): http://www.zsfarfi.edupage.org
Základná škola Lajosa Mocsáryho s VJM - Mocsáry Lajos Alapiskola, Farská lúka 64/B, 986 01 Fiľakovo
IČO: 37828851
Farská lúka 64/B , 98601 Mesto Fiľakovo

Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Štefan Šimko
Telefón: +421 474381065
Email: pamata@post.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.mocsaryai.edupage.org
Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Kohári István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo
IČO: 37828878
Mládežnícka 7 , 98601 Mesto Fiľakovo

Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Roland Bozó
Telefón: +421 474381924
Email: zs.mladeznicka@gmail.com
Hlavná adresa(URL): http://www.zsmfilakovo.edupage.org
Základná škola, Školská 1, 986 01 Fiľakovo
IČO: 37828860
Školská 1 , 98601 Mesto Fiľakovo

Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Štefan Újpál
Telefón: +421 474381895
Email: zsfilakovo@gmail.com
Hlavná adresa(URL): http://www.zsskolfi.edupage.org
Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Záhradnícka 2a, 986 01 Fiľakovo
IČO: 37753771
Záhradnícka 2a , 98601 Mesto Fiľakovo

Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Z. Ardamica, PhD.
Telefón: +421 474381926
Email: zusfilakovo@gmail.com
Hlavná adresa(URL): http://www.zusfilakovo.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5022
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Fiľakovo
Referenčné číslo: POI/VO/04-2017
II.1.2) Hlavný kód CPV
66510000-8
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre Mesto Fiľakovo a pre organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti pristupujúce k verejnému obstarávaniu.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 118 310,03 Mena: EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
66515200-5
66514110-0
66516100-1
66516400-4
66512100-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Sídlo Mesta Fiľakovo a sídla organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti pristupujúcich k verejnému obstarávaniu.
II.2.4) Opis obstarávania
Zákazku tvorí obstarávanie služieb poistenia pre Mesto Fiľakovo a pre organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti pristupujúce k verejnému obstarávaniu na nasledovné poistné riziká:
1. Živelné a vodovodné poistenie nehnuteľného majetku
2. Živelné a vodovodné poistenie hnuteľného majetku
3. Živelné a vodovodné poistenie peňazí a cenín
4. Poistenie pre prípad krádeže a lúpeže
5. Poistenie skla
6. Poistenie proti vandalizmu NM a HM
7. Poistenie elektroniky a strojov
8. Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb
9. Poistenie za škodu štatutárnych zástupcov organizácií
10. Poistenie proti poškodeniu, zničeniu a krádeže osobných motorových vozidiel
11. Poistenie proti poškodeniu, zničeniu a krádeže nákladných motorových vozidiel
12. Poistenie proti poškodeniu, zničeniu a krádeže pracovných strojov a prívesných zariadení
13. Poistenie osôb prepravovaných v osobnom motorovom vozidle
14. Poistenie osôb prepravovaných v nákladnom motorovom vozidle
15. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
16. Poistenie úrazu žiakov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 118 310,03 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 48
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená v rozpätí od 98.591,69 do 118.310,03 Eur, ktorá predstavuje celkovú maximálnu predpokladanú hodnotu všetkých poistných zmlúv uzatvorených počas platnosti a účinnosti Rámcovej dohody, tj. počas 48 mesiacov trvania zmluvného vzťahu. Cena za služby poistenia nepodlieha dani z pridanej hodnoty.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Verejný obstarávateľ v zmysle § 114, ods. 2 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon ) na preukázanie splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (§ 32, ods. 1, písm. e) Zákona.
1. Uchádzač môže preukázať splnenie vyššie uvedenej podmienky účasti podľa § 152 ods.1 Zákona, v zmysle ktorého podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 Zákona údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname hospodárskych subjektov.
1. Uchádzač v zmysle § 39 Zákona môže doklady na preukázanie podmienok účasti predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED). V prípade, že uchádzača tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, uchádzač vyplní a predloží JED za každého člena skupiny dodávateľov. Uchádzač doručí doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené JED verejnému obstarávateľovi v lehote stanovenej podľa § 39, ods. 6 Zákona.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: Oprávnenosť poskytovania jednotlivých druhov poistných služieb pre verejného obstarávateľa je vyhradená pre subjekty - poisťovne uvedené v § 4 Zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je viazaná na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Poskytovanie poistných služieb tvoriacich predmet tejto zákazky úspešným uchádzačom je podmienené udelením povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti v zmysle Zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. Zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a zmene a doplnení niektorých zákonov - viď časť A1 súťažných podkladov (Pokyny pre uchádzačov) bod 16.2.5..
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.11.2017 13:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.11.2017 10:00
Miesto: Jókelova záhrada 555, 951 78 Kolíňany
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie častí ponúk, označených ako "Ostatné" je neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Cena za služby poistenia nepodlieha dani z pridanej hodnoty.
2. Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov žiadame doručiť osobne, prostredníctvom pošty alebo elektronickou poštou.
3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi bude prebiehať prevažne písomne elektronickou formou. Záujemca v žiadosti o súťažné podklady uvedie poverenú kontaktnú osobu a jej e - mailovú adresu, prostredníctvom ktorej bude prebiehať komunikácia s verejným obstarávateľom.
4. Otváranie častí ponúk, označených ako Kritériá vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené.
5. Výsledkom zadávania nadlimitnej zákazky bude Rámcová dohoda uzatvorená s úspešným uchádzačom na obdobie 48 mesiacov.
6. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené VO, jeho predmetom nie je obstarávanie inovácií a nejedná sa ani o obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
27.10.2017
17.03.2018 07:20:56