SK EN  | 17.3.2018 07:19:47

Opravy a servisné práce pre IKT zariadenia

  Zadávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave
  Predpokladaná hodnota:
200.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.11.2017 10:11

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
30.10.2017
  Dátum zverejnenia:
31.10.2017
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzita Komenského v Bratislave
IČO: 00397865
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440 , 81499 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Paulílna Struková
Telefón: +421 259244209
Fax: +421 259244606
Email: strukova@rec.uniba.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): https://evo.gov.sk/evo/tender/1045_5001_20171030.nsf/dspleafs/skwelcome?OpenDocument
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Opravy a servisné práce pre IKT zariadenia
Referenčné číslo: 3626/2017
II.1.2) Hlavný kód CPV
50300000-8
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom je pozáručný servis na zariadeniach u verejného obstarávateľa, ako sú osobné počítače a monitory, notebooky, tlačiarne a multifunkčné zariadenia, mobilné zariadenia a tablety, kopírovacie stroje, servery a diskové polia, aktívne prvky siete, telefónne ústredne, videokonferenčné systémy, vybavenia dátových centier ako sú: zdroje napájania, EPS, chladenie, dohľadové systémy, elektrické rozvody a zariadenia a iné.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 200 000,00 Mena: EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50312100-6
50312000-5
50312300-8
50312600-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzita Komenského v Bratislave, jej fakulty a súčasti
II.2.4) Opis obstarávania
Predpokladaný rozsah a opis prác je špecifikovaný v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Vzor štruktúrovaného rozpočtu ceny/Cenník. Orientačný zoznam zariadení ktorými disponuje verejný obstarávateľ a ich pozáručný servis je predmetom tejto zákazky, je uvedený v Prílohe č. 5 súťažných podkladov - Zoznam zariadení.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 200 000,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 24
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok uvedených v §32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 2 alebo § 152 zákona v súlade s ustanoveniami zákona k osobnému postaveniu podľa zákona.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 zákona, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, stanovené verejným obstarávateľom a uvedené v bode III.1.1 tejto výzvy na predkladanie ponúk ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu výzvy.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Uchádzač predloží doklad podľa § 33 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť písomné vyjadrenie banky alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky ( ďalej len banka), v ktorej má uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky na daný predmet zákazky. Vyjadrenie banky musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač nie je ku dňu vystavenia dokladu v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a že jeho účet nie je predmetom exekúcie. Toto vyjadrenie sa musí vzťahovať na obdobie predchádzajúcich troch rokov, resp. na obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/ zriadenia účtu. Za predchádzajúce obdobie sa pre účely tejto zákazky považujú tri roky predchádzajúce dňu odoslania výzvy na zverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania.
K vyjadreniu banky alebo ekvivalentnému dokladu uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že nemá vedené účty a ani záväzky v inej banke, ako tej od ktorej predložil vyššie uvedené potvrdenie, resp. ekvivalentné doklady.
V prípade, že uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy o dielo bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí preukázať splnenie podmienok týkajúcich sa osobného postavenia okrem § 32 ods.1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplnením jednotného európskeho dokumentu ( JED) podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, pričom z predloženého dokumentu (JED) musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom v tejto výzve.
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu výzvy.
Odôvodnenie primeranosti a potreby požiadavky:
Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť určenej podmienky účasti z dôvodu preskúmania finančnej stability uchádzača.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: 1 §34 ods. (1) písm. a): Zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. Zoznamom musí uchádzač preukázať, že za požadované obdobie poskytol minimálne 3 (tri) služby rovnakého alebo podobného charakteru (opravy a servisné práce pre IKT zariadenia) ako je predmet zákazky uvedený v časti B1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, z toho aspoň jedna zákazka v hodnote minimálne 200 000 EUR bez DPH.
Za vyhlásenie súťaže sa považuje zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania. Na vyčíslenie uvedených cien poskytnutých služieb sa pri prepočte inej meny na menu EUR použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania výzvy na predkladanie ponúk na predmetnú verejnú súťaž na zverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania.
Odôvodnenie primeranosti a potreby požiadavky: Verejný obstarávateľ požadovaním splnenia určenej podmienky účasti skúma schopnosť uchádzača poskytnúť požadovaný predmet zákazky. Uchádzač musí preukázať, že má praktické skúsenosti s realizáciou plnenia rovnakého alebo podobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky.
2 § 34 ods. (1) písm. g): Údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb expertov, ktorí budú zodpovední za realizáciu predmetu tohto verejného obstarávania. Uchádzač zdokumentuje jednotlivo odbornú úroveň svojich expertov ich certifikátom vydaným podľa príslušného zákona alebo vyhlášky.
Odôvodnenie primeranosti a potreby požiadavky:
Verejný obstarávateľ primeranými požiadavkami na predmet zákazky vytvára predpoklad, že uchádzač bude schopný poskytovať služby v rozsahu a v kvalite požadovanej verejným obstarávateľom a má k nevyhnutnú kvalifikáciu potrebnú na plnenie predmetu zákazky. Verejný uchádzač špeciálne požaduje predloženie certifikátu pre diskové polia spoločnosti IBM, nakoľko tieto diskové polia tvoria kritickú infraštruktúru verejného obstarávateľa. Prístup k týmto zariadeniam preto povolí verejný obstarávateľ len preukázateľne kvalifikovaným a certifikovaným špecialistom.
3 V prípade preukázania splnenia podmienok účasti podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní musia z predloženého Jednotného európskeho dokumentu (JED) jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti v tomto postupe zadávania zákazky vo väzbe na ustanovenie § 33 ods. 2 zákona, resp. § 34 ods. 3 zákona.
4 Splnenie každej podmienky účasti týkajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti možno preukázať spôsobom podľa §34 ods. 3 zákona predložením písomnej zmluvy so záväzkom osoby, ktorá poskytuje kapacity, s preukázaním splnenia podmienok podľa § 32 zákona, pričom oprávnenie poskytovať služby preukáže vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú bude realizovať, a neexistencie dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona. V prípade podmienok účasti určených podľa § 34 ods. 1 písm. a) a písm. g) zákona môže uchádzač využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne poskytovať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 2:
Požiadavky na odbornú kvalifikáciu osôb:
2.1Elektrotechnik špecialista certifikát podľa Vyhlášky č.718/2002 Z. z., § 24, alebo rovnocenné osvedčenie vydané inou krajinou Európskej únie.
2.2Špecialista na chladiace systémy certifikát o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6 ods. 3, alebo rovnocenné osvedčenie vydané inou krajinou Európskej únie.
2.3Systémový inžinier pre technológie IKT techniky - certifikát na vykonávanie servisu zariadení od aspoň štyroch z týchto výrobcov zariadení: HP; DELL; IBM; LENOVO; CISCO, pričom verejný obstarávateľ nevyžaduje, aby nositeľom týchto certifikátov bola vždy rovnaká osoba. Verejný obstarávateľ uzná aj potvrdenie výrobcu alebo jeho zastúpenia pre SR, oprávňujúci uchádzača k vykonávaniu servisu technológie IKT techniky.
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 16.11.2017 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 30.04.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.11.2017 10:30
Miesto: Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát, Oddelenie verejného obstarávania UK, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava, miestnosť č. 116 - zasadačka rektora
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Komisia verejného obstarávateľa
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ zverejní súťažné podklady, vysvetlenie a/alebo doplnenie súťažných podkladov, ako aj akúkoľvek inú sprievodnú dokumentáciu v profile verejného obstarávateľa osobitnej časti vestníka VO (ďalej len profil VO) - uvedenom v oddiele I oznámenia o vyhlásení, ako aj v systéme elektronického verejného obstarávania (systém EVO) tak, aby bol umožnený neobmedzený, priamy prístup k nim. Verejný obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe. Verejný obstarávateľ neobmedzuje lehotu na prevzatie súťažných podkladov, ale odporúča záujemcom požiadať o súťažné podklady s časovým predstihom, ktorý im umožní využiť v zákonom stanovenej lehote inštitút vysvetľovania súťažných podkladov. Každému záujemcovi sa zároveň odporúča pravidelne sledovať profil verejného obstarávateľa, nakoľko každý zo záujemcov nesie riziko prípadného nezapracovania tých skutočností do svojich ponúk, ktoré boli predmetom vysvetľovania a/alebo doplnenia súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie zverejneného v profile verejného obstarávateľa. Ďalšie podrobnosti tykajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v súťažných podkladoch.
2. Komunikačným jazykom je slovensky jazyk.
3. Zadávanie zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom systému EVO na www.evo.gov.sk v rozsahu poskytovania súťažných podkladov a vysvetľovania. Zákazka Univerzity Komenského v Bratislave č. 50.01 pod názvom: Opravy a servisné práce pre IKT zariadenia
4. Informácia k bodu IV.2.7 tohto oznámenia: uvedená lehota sa vzťahuje na neverejné otváranie častí ponúk označených ako Ostatné.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
30.10.2017
17.03.2018 07:19:47