SK EN  | 17.3.2018 07:22:03

Audit finančných výdavkov poskytnutých dotácií

  Zadávateľ:
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
  Predpokladaná hodnota:
125.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.11.2017 10:11

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
31.10.2017
  Dátum zverejnenia:
02.11.2017
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
IČO: 31819559
Pražská 7, 81104 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Petra Poľašková
Telefón: +421 259782602
Email: petra.polaskova@slovakaid.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.slovakaid.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/992
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Štátna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): Medzinárodná rozvojová spolupráca
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Audit finančných výdavkov poskytnutých dotácií
Referenčné číslo: 20171031/AFV
II.1.2) Hlavný kód CPV
79212100-4
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Kontrola finančných výdavkov (účtovných dokladov) na realizovaných projektoch. Účtovné doklady sú poskytnuté prijímateľmi dotácie v rámci finančného vyúčtovania projektu. Finančné výdavky je potrebné skontrolovať jednotlivo (každý doklad). Audítor kontroluje výdavky z hľadiska ich formálnych náležitostí a z hľadiska oprávnených nákladov. Pri posúdení formálnych náležitostí a oprávnenosti nákladov sa riadi Zmluvou uzatvorenou medzi poskytovateľom a prijímateľom dotácie, Finančnou príručkou poskytovateľa a rozpočtom. Kontrola sa uskutočňuje v súlade s Medzinárodným štandardom pre uisťovacie zákazky (ISAE 3000 - Uisťovacie zákazky iné ako audit alebo preverenie historických finančných informácií) a v súlade s audítorskými postupmi, metódami, technikami a Etickým kódexom audítorov v zmysle Usmernenia pre vykonávanie kontroly výdavkov z poskytnutej dotácie. Overuje sa: dodržiavanie platných právnych noriem SR (zákon o rozpočtových pravidlách, zákon o účtovníctve, zákon o cestovných náhradách a pod.), dodržiavanie zásady hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov prijímateľa, dodržiavanie jednotlivých ustanovení Finančnej príručky, a dodržiavanie zásad presúvania prostriedkov v rozpočte. Audítor konzultuje/spolupracuje s finančným manažérom a projektovým manažérom poskytovateľa. Audítor pripravuje stanovisko k výške oprávnených nákladov vzniknutých pri čerpaní dotácie v priebehu realizácie projektu a riadne zaúčtovaných v účtovníctve prijímateľa dotácie v zmysle Usmernenia pre vykonávanie kontroly výdavkov z poskytnutej dotácie. Audítor vypracúva správu so zisteným nálezom a výrokom vo forme, ktorou sa ustanovil vzor formulára iba pre poskytovateľa dotácie. Audítor, resp. audítorská spoločnosť musí byť v súlade so zákonom č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov zapísaný v zozname štatutárnych audítorov, vedeného Úradom pre dohľad nad výkonom auditu (resp. v obdobnom zozname krajiny pôvodu alebo bydliska audítora, resp. sídla audítorskej spoločnosti, ak sa zápis v zmysle predpisov krajiny pôvodu alebo bydliska audítora, resp. sídla audítorskej spoločnosti vyžaduje) a musí byť členom Slovenskej komory audítorov (resp. obdobnej organizácie krajiny pôvodu alebo bydliska audítora, resp. sídla audítorskej spoločnosti, ak sa členstvo v takejto organizácii vyžaduje v zmysle predpisov krajiny pôvodu alebo bydliska audítora, resp. sídla audítorskej spoločnosti vyžaduje).
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 125 000,00 Mena: EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS), Pražská 7, 811 04 Bratislava.
II.2.4) Opis obstarávania
Najviac kontrol sa robí v prvom štvrťroku príslušného roka, kedy povinne reportujú všetky implementované projekty. Ide približne o 100 projektov ročne. V ďalšom období roka sa robí kontrola už iba projektom, ktoré končia. V priebehu roka končí približne 40 - 50 projektov. Najviac na jeseň, v období september - október.
Podmienky poskytovania služieb:
1. Komunikácia s poskytovateľom služieb (úspešným uchádzačom) bude prebiehať písomne elektronicky prostredníctvom e - mailu. Takýmto spôsobom bude poskytovateľovi služieb zasielaná aj objednávka.
2. Poskytovateľ služieb bude povinný si prevziať podklady k vykonaniu auditu projektu spolu s písomnou (listinnou) objednávkou do 48 hodín od doručenia e - mailovej výzvy.
3. Audit musí byť vykonaný a podklady k vykonaniu auditu projektu musia byť vrátené objednávateľovi (verejnému obstarávateľovi) do 10 pracovných dní. Spolu s podkladmi k vykonaniu auditu projektu musí byť v rovnakej lehote odovzdaný originál audítorskej správy z auditu projektu a výkaz poskytnutých služieb týkajúci sa vykonaného auditu.
4. Do 5 pracovných dní odo dňa odovzdania originálu audítorskej správy z auditu projektu musí poskytovateľ služieb doručiť objednávateľovi originál faktúry za vykonanie auditu, vychádzajúci z objednávateľom schváleného výkazu poskytnutých služieb. Poskytovateľ služieb je povinný fakturovať všetky služby týkajúce sa vykonaného auditu jednorazovo po ukončení výkonu auditu, nebude možné vystavovať čiastkové alebo preddavkové faktúry.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 125 000,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 24
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní niektorým z nasledovných spôsobov:
1. Uchádzač zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže preukázať splnenie všetkých podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 prostredníctvom elektronického výpisu zo Zoznamu hospodárskych subjektov, dostupného na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle § 152 ods. 4 zákonao verejnom obstarávaní (nie je potrebné predkladať žiadny doklad).
2. Uchádzač môže preukázať splnenie týchto podmienok účasti taktiež predložením všetkých dokladov podľa § 32 ods. 2. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukázať splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúcich sa osobného postavenia musí každý člen skupiny dodávateľov. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky môže postupovať aj v súlade s § 32 ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Finančné a ekonomické postavenie sa preukazuje spravidla predložením:
d) prehľadu o celkovom obrate a ak je to vhodné, prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky alebo koncesie týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti,
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení rámcovej dohody bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ bude v prípade využitia finančných zdrojov inej osoby na preukázanie finančného a ekonomického postavenia v rámcovej dohode požadovať, aby uchádzač a táto iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie rámcovej dohody spoločne.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní - uchádzač predloží prehľad o výške obratov za roky 2014, 2015 a 2016, resp. za posledné 3 hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. Podmienkou účasti je výška obratu minimálne 270 000 EUR za roky 2014 až 2017, resp. za posledné 3 hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti súhrnne.
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti v zmysle § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní:
V súlade s § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní požaduje verejný obstarávateľ predložiť prehľad o výške obratov za roky 2014, 2015 a 2016, resp. za posledné 3 hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Tento doklad požaduje predložiť za účelom získania informácií o obratoch, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie schopnosti realizovať zákazku. Verejný obstarávateľ stanovil minimálny požadovaný obrat za posledné 3 roky po dôkladnom posúdení a primerane k typu, charakteru, finančnému objemu a dĺžke realizácie zadávanej zákazky tak, aby na jednej strane vybral dodávateľa schopného realizovať predmetnú zákazku, no na druhej strane neprimerane neobmedzil otvorenú hospodársku súťaž. Stanovenie minimálneho požadovaného obratu uchádzača je nevyhnutné pre výber zmluvného partnera, garantujúceho plynulú a bezproblémovú realizáciu zákazky bez zbytočných prieťahov a jej úspešné dokončenie v zmluvne dohodnutom termíne.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb doloženým jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov:
a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona,
g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne poskytovať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Verejný obstarávateľ bude v prípade využitia kapacít inej osoby na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v rámcovej dohode požadovať, aby uchádzač a iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie rámcovej dohody spoločne.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 3.1 Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania. V prípade, že odberateľom nebol verejný obstarávateľ, resp. referencie nie sú zapísané v evidencii referencií, vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, zoznam poskytnutých služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov bude potvrdený odberateľmi.
Ako poskytnutie služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky bude verejný obstarávateľ akceptovať poskytovanie služieb štatutárneho auditu. Uchádzač musí preukázať realizáciu minimálne 3 zákaziek na poskytnutie služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v celkovom finančnom objeme minimálne 150 000 EUR bez DPH v stanovenom období (3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania).
3.2 Uchádzač navrhne na pozíciu zodpovedného audítora osobu, ktorá:
- je držiteľom osvedčenia o spôsobilosti na výkon štatutárneho auditu, vydaný Úradom pre dohľad nad výkonom auditu, resp. obdobného osvedčenia krajiny pôvodu alebo bydliska audítora (ak sa takéto osvedčenie v krajine pôvodu alebo bydliska audítora vyžaduje),
- má aspoň 3 praktické skúsenosti s výkonom kontroly výdavkov z poskytnutej dotácie v súhrnnej hodnote odmien za výkon kontroly aspoň 100 000 EUR bez DPH. Uvedené požiadavky na zodpovedného audítora preukáže uchádzač:
- profesijným životopisom,
- fotokópiou osvedčenia o spôsobilosti na výkon štatutárneho auditu (resp. obdobným osvedčením z krajiny pôvodu alebo bydliska audítora, ak sa takéto osvedčenie v krajine pôvodu alebo bydlisku audítora vyžaduje),
- zoznamom realizovaných kontrol z poskytnutej dotácie s uvedením názvu odberateľa poskytnutých služieb vrátane kontaktných údajov odberateľa (kontaktná osoba, telefón, e-mail), obdobie v ktorom sa služby poskytovali a odmeny za poskytnuté služby.
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti v zmysle § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní:
V súlade s § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní požaduje verejný obstarávateľ preukázať poskytnutie služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania v stanovenom minimálnom finančnom objeme z dôvodu výberu zmluvného partnera, majúceho dostatočné skúsenosti s úspešnou realizáciou rovnakých alebo podobných zákaziek. Preukázanie úspešnej realizácie stanoveného minimálneho počtu zákaziek vedie k výberu dodávateľa, garantujúceho profesionálnu, plynulú a bezproblémovú realizáciu zákazky bez zbytočných prieťahov a jej úspešné dokončenie v zmluvne dohodnutom termíne.
V súlade s § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní požaduje verejný obstarávateľ uvedenie osoby navrhnutej na pozíciu zodpovedného audítora, vrátane predloženia dokladov a informácií, ktoré preukazujú jej prax v predmete zákazky. Uvedená podmienka účasti je nevyhnutná na zabezpečenie výberu dodávateľa, ktorý disponuje osobou s dostatočnými profesionálnymi a odbornými skúsenosťami rozhodujúcimi pre kvalitné poskytnutie obstarávanej služby.
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 2
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 16.11.2017 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 30.06.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.11.2017 10:15
Miesto: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, Pražská 7, 811 04 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: V uvedenom termíne bude otváraná časť ponúk, označená ako "Ostatné". Toto otváranie bude neverejné. Otvárania časti ponúk označených ako "Kritériá" sa budú môcť zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku a neboli vylúčení. Verejný obstarávateľ oznámi termín a miesto otvárania časti ponúk označených ako "Kritériá" písomne.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi bude prebiehať primárne písomne elektronicky (prostredníctvom e-mailu). Kontaktné údaje za verejného obstarávateľa sú uvedené v časti I.1) Názov a adresa. Z akéhokoľvek podania záujemcu zaslaného verejnému obstarávateľovi musia byť zrejmé:
- identifikácia záujemcu
- kontaktné údaje záujemcu
2. Verejný obstarávateľ poskytuje k súťažným podkladom bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov. Súťažné podklady sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9921
3. Záujemcom odporúčame požiadať o registráciu záujemcu s kontaktnými údajmi záujemcu. Budú tak môcť byť informovaní o prípadných vysvetleniach informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a zmenách a doplneniach súťažných podkladov.
4. Záujemcom odporúčame sledovať pravidelne údaje zverejňované na profile verejného obstarávateľa, kde budú zverejňované prípadné vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a zmeny a doplnenia súťažných podkladov. Tieto informácie budú zasielané aj elektronicky tým záujemcom, ktorí budú verejnému obstarávateľovi známi.
5. Zákazka spočíva vo výkone kontroly finančných výdavkov na realizovaných projektoch a ako taká tvorí jeden ucelený celok, preto sa nedelí na časti.
6. Ak bude mať na základe dôveryhodných informácií verejný obstarávateľ dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, bude vylúčený.
7. Rámcová dohoda bude uzavretá s dvomi uchádzačmi len za predpokladu, že budú ako úspešní uchádzači identifikovaní dvaja uchádzači. Ak táto skutočnosť nenastane, bude rámcová dohoda uzavretá len s jedným uchádzačom.
Verejné obstarávanie nie je:
- zelené verejné obstarávanie,
- obstarávanie inovácií,
- obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
31.10.2017
17.03.2018 07:22:03