SK EN  | 17.3.2018 07:20:39

Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v obci Pečovská Nová Ves

  Zadávateľ:
Obec Pečovská Nová Ves
  Predpokladaná hodnota:
96.530,80 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.11.2017 08:11

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
02.11.2017
  Dátum zverejnenia:
03.11.2017
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Pečovská Nová Ves
IČO: 00327590
Hlavná 33, 08256 Pečovská Nová Ves

Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Jaroslav Dujava
Telefón: +421 915971002
Fax: +421 514583421
Email: obec@pecovska.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5958
Hlavná adresa(URL): http://www.pecovska.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): https://www.evo.gov.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://www.evo.gov.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v obci Pečovská Nová Ves
II.1.2) Hlavný kód CPV
90500000-2
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v obci spojených so zberom, prepravou a s nakladaním s vyprodukovaným komunálnym odpadom podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zoznam komunálnych odpadov podľa Katalógu odpadov (vyhláška 365/2015 Z. z.):
20 03 01 zmesový komunálny odpad
20 03 07 objemný odpad
20 03 08 drobný stavebný odpad
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 96 530,80 Mena: EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90510000-5
90511000-2
90512000-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Územie Obce Pečovská Nová Ves.
II.2.4) Opis obstarávania
13 000 vývozov/rok (t.j. 250 t/rok) smetných nádob 110 l alebo 120l
312 vývozov/rok (t.j. 50/rok) kontajnerov 1 100 l
60 vývozov/rok (t.j 115 t/rok = 100 t/rok objemný odpad + 15 t/rok drobný stavebný odpad)
Zákazka bude v trvaní 4 rokov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 96 530,80 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 48
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: Po uplynutí platnosti zmluvy t.j. po 4 rokoch.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v ustanovení § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a ich splnenie preukáže dokladmi podľa ustanovenia § 32 ods. 2, resp. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.11.2017 08:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.11.2017 16:30
Miesto: Obecný úrad, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Podľa bodu 21 súťažných podkladov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejné obstarávanie bude uskutočňované prostredníctvom portálu EVO na adrese https://www.evo.gov.sk. Prístup k
súťažným podkladom je bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy. Predloženie ponuky je možné až po registrácii
záujemcu na portáli EVO. Registrácia záujemcu na portáli EVO je súčasne žiadosťou o účasť.
Osobitné podmienky plnenia zmluvy podľa § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní sa pri tejto zákazke neuplatňujú.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
02.11.2017
17.03.2018 07:20:39