SK EN  | 17.3.2018 07:35:35

Ochranné balistické štíty stredné

  Zadávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
346.125,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
08.12.2017 10:12

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
30.10.2017
  Dátum zverejnenia:
03.11.2017
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00151866
Pribinova 2 , 81272 Bratislava - Staré Mesto

Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Szöke
Telefón: +421 250944423
Fax: +421 250944008
Email: peter.szoke@minv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/239
Hlavná adresa(URL): http://www.minv.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/239
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Verejný poriadok a bezpečnosť
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Ochranné balistické štíty stredné
Referenčné číslo: OVO2-2017/000716
II.1.2) Hlavný kód CPV
35000000-4
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie ochranného balistického štítu stredného pre balistickú ochranu jednotlivca.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 346 125,00 Mena: EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
18143000-3
35820000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ústredný sklad MV SR, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča.
II.2.4) Opis obstarávania:
Ochranné balistické štíty stredné v počte 39 kusov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 346 125,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 6
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nasledovné
podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 zákona:
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b)nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.
1.2 Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti nasledovnými dokladmi:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
1.3 Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho
sídla,miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.4 Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej
republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
1.5 Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa písm. b) a c) bodu 1.1 oznámenia, ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.
1.6 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: § 34 ods.1 písm. a) zákona
Uchádzač musí preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť zoznamom úspešne splnených zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti uskutočnených za obdobie posledných troch rokov, ktorých zmluvná cena činí spolu 100 000,- € bez DPH, pričom jednotlivo najmenej 10 000,- € bez DPH. za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. Za vyhlásenie súťaže sa považuje zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie.
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti podľa § 34 zákona vo vzťahu k predmetu zákazky a
potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona:
Verejný obstarávateľ podmienku účasti podľa § 34 zákona definoval striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými uchádzačmi. Podmienka účasti je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či uchádzači disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a schopní ho plniť/dodať. V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti technické alebo odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení rámcovej dohody bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania za všetkých členov skupiny spoločne. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu oznámenia okrem referencií vystavených v súlade s § 12 ods. 2 zákona.
Uchádzačom predkladané doklady musia byť v rovnakej, alebo ekvivalentnej forme podľa uvedenej požiadavky
verejného obstarávateľa, pričom z týchto dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 34 zákona musí byť zrejmé
splnenie vyššie identifikovaných minimálnych úrovní požadovaných verejným obstarávateľom a rovnako musí byť
zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača.
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať jednotným európskym dokumentom pre obstarávanie (JED) podľa § 39 zákona, spĺňajúcim náležitosti podľa § 39 ods. 2 zákona, pričom ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby/osôb, JED predloží za svoju osobu a za každú z osôb, ktorých zdroje a/alebo kapacity využíva.
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Verejný obstarávateľ ďalšie dodatočné informácie o elektronickej aukcii uvádza v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 08.12.2017 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.12.2017 10:00
Miesto: MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, 4. poschodie, zasadacia miestnosť č.420.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač (FO) , štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu
uchádzača (PO) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení
podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu uchádzača o oprávnení
podnikať a splnomocnením na zastupovanie. Otváranie ponúk sa uskutoční v súlade s § 52 ods. 5 písm. a) a ods. 6
zákona.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Súťažné podklady si záujemca vyžiada na základe písomnej žiadosti v slovenskom jazyku doručenej elektronicky na emailovú adresu kontaktnej osoby uvedenú v bode I.1) tohto oznámenia, v lehote uvedenej v bode IV.2.2.) tohto oznámenia. Súťažné podklady vrátane príloh bude verejný obstarávateľ poskytovať výlučne v elektronickej forme na emailovú adresu záujemcu, uvedenú v doručenej žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov.
2. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom počas celého trvania tejto verejnej súťaže priebežne sledovať webovú stránku Úradu pre verejné obstarávanie, časť Profil verejného obstarávateľa, adresa: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/239.
3. Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk.
4. Náklady spojené s účasťou v tejto verejnej súťaži znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi.
5. Žiadosť záujemcu o vysvetlenie v zmysle bodu 21.4 a 21.7 súťažných podkladov musí byť doručená v súlade s § 48 zákona dostatočne vopred.
6. Pri komunikácii verejný obstarávateľ postupuje v súlade s § 187 ods. 8 zákona, pričom pod pojmom elektronicky
resp. v elektronickej podobe sa rozumie komunikácia uskutočňovaná prostredníctvom faxu alebo e-mailu.
7. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci
členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu rámcovej dohody a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia kúpnej zmluvy. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa
vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom rámcovej dohody uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.
8. Úspešný uchádzač pred podpisom Rámcovej dohody, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania bude povinný predložiť v rámci poskytnutia súčinnosti doklady/ dokumenty v súlade s bodom 33.6 súťažných podkladov.
9. Verejný obstarávateľ//Objednávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti z nasledovných dôvodov: Predmetné tovary dodávajú na trhu viaceré spoločnosti, ktoré sú prevažne malými alebo strednými podnikmi, v dôsledku čoho nie je ohrozená čestná hospodárska súťaž. Predmet zákazky v celom rozsahu je schopných dodávať viacero dodávateľov na trhu. V zmysle vyššie uvedeného by bolo rozdelenie predmetu zákazky na časti pre verejného obstarávateľa neefektívne a nehospodárne.
10. Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky každého uchádzača musí byť v súlade s bodom 14.3 súťažných podkladov.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
30.10.2017
17.03.2018 07:35:35