SK EN  | 17.3.2018 07:37:18

Dodávky mäsa a mäsových výrobkov - stredozápad

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
  Predpokladaná hodnota:
501.578,40 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.12.2017 09:12

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
31.10.2017
  Dátum zverejnenia:
06.11.2017
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Fedor Ščitov
Telefón: +421 960312206
Email: fedor.scitov@mod.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.mod.gov.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.uvo.gov.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodávky mäsa a mäsových výrobkov - stredozápad
II.1.2) Hlavný kód CPV
15110000-2
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka hovädzieho mäsa, bravčového mäsa a mäsových výrobkov pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a ozbrojených síl Slovenskej republiky- región stredozápad. Predmet zákazky musí spĺňať Potravinový kódex Slovenskej republiky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15113000-3
15130000-8
15412100-0
15111000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
VÚ 2207 Levice, VÚ 4650 Trenčín, VÚ 9994 Nemšová, VÚ 1056 Zemianske Kostoľany, VÚ 2790 Žilina, VÚ 3030 Močiar, VÚ 1043 Nemecká, adresy útvarov OS SR sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predpokladané množstvo dodaného tovaru celkom za 4 roky:
123 632 kg mäsa a mäsových výrobkov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 501 578,40 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 48
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného
postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní.
1.1. Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí splniť podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
1.1.1. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4, 5 predložením originálnych dokladov alebo úradne osvedčených kópií dokladov, resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
1.1.2. Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov podľa predpisov účinných do 17.4.2016 splnenie
podmienok účasti podľa § 32 ods.1 písm. a) v prípade, ak vo svojej organizačnej štruktúre má člena/členov dozorného orgánu a/alebo prokuristu/prokuristov preukáže nasledovne:
1.1.2.1. podľa § 32 ods.2 písm. a) predložením výpisu z registra trestov nie starším ako tri mesiace, alebo
1.1.2.2. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní (po vykonaní zmeny údajov v zozname hospodárskych subjektov a doplnení tohto údaja do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 156 zákona o verejnom obstarávaní).
1.1.3. Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov podľa predpisov účinných do 17.4.2016 splnenie
podmienok účasti podľa § 32 písm. b) a písm. c) preukáže nasledovne:
1.1.3.1. podľa § 32 ods.2 písm. b) a písm. c) predložením potvrdenia zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace a potvrdenia miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, alebo
1.1.3.2. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní (po vykonaní zmeny údajov v zozname hospodárskych subjektov a doplnení tohto údaja do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 156 zákona o verejnom obstarávaní).
1.1.4 Uchádzač - hospodársky subjekt so statusom právnickej osoby na účely preukázania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní je povinný predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, ktorý vydáva Generálna prokuratúra SR, nie starší ako tri mesiace.
Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov môže splnenie vyššie uvedenej podmienky účasti preukázať:
1.1.4.1. predložením originálneho dokladu - výpisu z registra trestov právnickej osoby nie staršieho ako tri mesiace v procese verejného obstarávania priamo verejnému obstarávateľovi alebo
1.1.4.2. doplnením tohto údaja do zoznamu hospodárskych subjektov prostredníctvom formulára oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len úrad) zverejňuje na svojom webovom sídle s priloženým výpisom z registra trestov právnickej osoby nie starším ako tri mesiace.
1.1.5. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.1.6 Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a doklady na ich preukázanie podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní:
1.1. Uchádzač v ponuke predloží nasledovný originálny doklad/doklady alebo jeho/ich úradne osvedčené kópie,
ktorým/ktorými preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie:
1.1.1. V zmysle § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, kde má uchádzač otvorený účet, o jeho schopnosti plniť si finančné záväzky za obdobie posledných troch rokov resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti a nebol po určený čas v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, že uchádzač nemá blokáciu účtu v súvislosti s exekučným konaním.
1.1.2.Čestné vyhlásenie uchádzača, že má účty len v banke (bankách), od ktorých predložil vyjadrenie banky (bánk) podľa predchádzajúceho bodu 1.1.1. oddielu III.1.2) tohto oznámenia.
1.2.Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení rámcovej dohody bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
1.3. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ považuje za vhodný.
1.4. Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby ich zahrnutia medzi
podmienky účasti v súlade s § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Stanovenie rozsahu podmienok účasti
týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a dokladov na ich preukázanie zohľadňuje povahu, rozsah a
zložitosť predmetu zákazky. Z požadovaného dokladu je možné primerane zistiť finančnú stabilitu uchádzačov, stav ich ekonomickej a finančnej situácie, ich platobnú schopnosť a plnenie si záväzkov voči banke. Splnenie podmienok účasti súvisiacich s hodnotením ekonomického a finančného postavenia uchádzačov v takomto primeranom rozsahu vytvára predpoklad, že plnenie zákazky bude realizované len takým zmluvným partnerom, ktorý zabezpečí bezproblémové plnenie zmluvného záväzku, s minimalizovaním rizika neplnenia zmluvných záväzkov z titulu ekonomickej nestability.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti a doklady na ich preukázanie podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní preukázať predložením nasledovných dokladov:
1.1. podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.
1.2. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení rámcovej dohody bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k bodu 1.1.: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť referencie o dodaní tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky, od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodaniatovaru a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, pričom verejný obstarávateľ vyžaduje preukázať referencie dodania tovaru celkom v nasledujúcej minimálnej úhrnnej hodnote (za všetky tri roky spolu, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) vyjadrenej v EUR alebo v ekvivalentnej výške v cudzej mene: 300 000,00 EUR s DPH
Referencie budú predložené ako originál alebo úradne overené kópie.
(za rozhodujúce obdobie predchádzajúcich troch rokov sa považuje obdobie posledných troch rokov končiacim dňom predchádzajúcim dňu odoslania oznámenia do vestníka úradu).
Uchádzač v aktuálnom prípade hodnoty uvedené v cudzej mene prepočíta na Eur podľa platného kurzu ECB ku dňu 31.12- priemerného kurzu roku (priemerná hodnota výmenného kurzu cudzej meny voči jednému euru), ktorého sa údaj týka. V prípade že daný rok ešte nebol ukončený prepočíta sa podľa platného kurzu ECB priemerný mesačný kurz za mesiac, v ktorom došlo k ukončeniu plnenia.
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods.5 zákona o verejnom obstarávaní: Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby jej zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. Stanovenie tejto podmienky účasti týkajúcej sa technickej alebo odbornej spôsobilosti zohľadňuje povahu, rozsah a zložitosť predmetu zákazky. Z požadovaných dokladov je možné primerane zistiť skúsenosti uchádzačov pri realizovaní dodania tovaru rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako predmet zákazky, v požadovanej kvalite a čase. Požadovaná hodnota minimálnych objemov dodania tovaru je vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky primeraná.
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Úspešný uchádzač musí disponovať platným dokladom o pridelení schvaľovacieho čísla vydaného Štátnou veterinárnou a potravinovou správou, ktoré sa vydáva pre prevádzkarne, ktoré zaobchádzajú, pripravujú alebo produkujú produkty živočíšneho pôvodu, pre ktoré sú ustanovené požiadavky v nariadení (ES) č. 853/2004 a musia byť schválené príslušným orgánom v súlade s článkom 31 ods.2 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení a článkom 3 nariadenia (ES) č. 854/2004 v platnom znení. Z dokladu musí byť zrejmé, že uchádzač má rozrábkáreň na mäso a prevádzkareň na mäsové prípravky. Týmto dokladom uchádzač preukáže pridelenie úradného schvaľovacieho čísla podľa kategórie činnosti a pridruženej činnosti, prípadne predloží ekvivalentný doklad podľa predpisov platných v krajine sídla uchádzača.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Bližšie informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 11.12.2017 09:30
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 13.12.2017 09:00
Miesto: MO SR, Úrad pre investície a akvizície, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné t.j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, údaje z otvárania ponúk nebudú zverejnené a uchádzačom nebude poslaná zápisnica z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Súťažné podklady k verejnej súťaži sú zverejnené odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania v profile
verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke www.uvo.gov.sk. Verejný obstarávateľ bude aktuálne zverejňovať vo svojom profile aj ďalšie prípadné dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky (napr. poskytnutie vysvetlenia podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní). Verejný obstarávateľ poskytuje k súťažným podkladom a ďalším dokumentom neobmedzený, úplný a priamy prístup bezodplatne. Súťažné podklady budú záujemcom poskytované aj na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky alebo poštou na adresu uvedenú v oddiele I.1) tohto oznámenia. Z takejto žiadosti musí byť zrejmé k akej verejnej súťaži sa žiadosť vzťahuje (identifikácia zákazky podľa názvu a tohto oznámenia), identifikačné údaje záujemcu (obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača), kontaktné údaje vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy. Súťažné podklady budú zaslané elektronicky e-mailom na adresu uvedenú v žiadosti záujemcu.
2. Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu na preukázanie
splnenia podmienok účasti v súlade s § 48 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré sú podrobné uvedené v súťažných podkladoch.
3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v
slovenskom alebo českom jazyku.
4. Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponúk zabezpečiť zábezpekou podľa § 46 zákona o verejnom obstarávaní.
Zábezpeka ponúk je stanovená vo výške: 7 000,00 EUR (slovom sedemtisíc eur),
Podmienky zloženia zábezpeky a jej uvoľnenia sú uvedené v súťažných podkladoch.
5. Podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.
6. Verejný obstarávateľ v rámci vyhodnotenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní vylúči z
verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narušujúcu hospodársku súťaž.
7. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní určené podľa bodov č.III.1.1) , III.1.2) a III.1.3) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania môžu uchádzači predbežne nahradiť podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní aj Jednotným európskym dokumentom (ďalej len ,,JED), spĺňajúcim náležitosti podľa § 39 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. obsahujúcim aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že:
a) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie,
b) poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil JED,
Požiadavky na vyhotovenie, predloženie JED a ďalšie podrobnosti a informácie vzťahujúce sa k JED sú uvedené v
súťažných podkladoch.
8. Verejný obstarávateľ neuzavrie rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
9. Predmet zákazky nie je rozdelený na čast. Predmetom zákazky je dodanie tovaru - hovädzieho mäsa, bravčového mäsa a mäsových výrobkov, ktoré nie je možné rozdeliť na časti z dôvodu, že sa jedná o ucelený, logicky a funkčný celok.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
31.10.2017
17.03.2018 07:37:18