SK EN  | 17.3.2018 07:36:20

Stravné lístky pre StVPS, a.s. Banská Bystrica a PVPS, a.s. Poprad

  Zadávateľ:
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
3.954.645,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
08.12.2017 11:12

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
02.11.2017
  Dátum zverejnenia:
07.11.2017
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36644030
Partizánska cesta 5 , 97401 Banská Bystrica

Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Imrich Vozár
Telefón: +421 9487006208
Email: imrich.vozar@elauk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.stvps.sk
Prosím identifikujte ďalších zadávateľov zodpovedných za postup
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36500968
Hraničná 662/17 , 05801 Poprad

Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Imrich Vozár
Telefón: +421 948700620
Email: imrich.vozar@elauk.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.pvpsas.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.uvo.gov.sk;http://www.elauk.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): Obstarávateľ
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Stravné lístky pre StVPS, a.s. Banská Bystrica a PVPS, a.s. Poprad
Referenčné číslo: 181/2017/GR/VO
II.1.2) Hlavný kód CPV
55300000-3
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky s názvom Stravné lístky pre StVPS, a.s. Banská Bystrica a PVPS, a.s. Poprad je nákup stravných lístkov pre zamestnancov StVPS a PVPS ako celku a poskytovanie služby v miestach jednotlivých prevádzok StVPS a PVPS v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 a ods. 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov formou stravovacích lístkov s minimálne dvomi ochrannými prvkami v území sídiel prevádzok obstarávateľa. Zabezpečenie týchto služieb bude uskutočnené podľa špecifikácii uvedených v týchto súťažných podkladoch. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 954 645,00 Mena: EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Pre StPVS:
-GR - StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
-
Pre PVPS:
-Hraničná 662/17, 058 89 Poprad,
-
II.2.4) Opis obstarávania:
Pre StVPS: cca 10 500 ks/3 roky v nominálnej hodnote 1,80,- -€ a 778 200 ks/3 roky v nominálnej hodnote 3,60,- € .

Pre PVPS: cca 305 500 ks/3 roky , v nominálnej hodnote 3,70,-€, a 7750 ks/3 roky v nominálnej hodnote 0,50.-€
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 954 645,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 36
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 08.12.2017 11:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 11.12.2017 08:30
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
02.11.2017
17.03.2018 07:36:20