SK EN  | 17.3.2018 07:37:52

Depozitár pre Galériu mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy

  Zadávateľ:
Generálny investor Bratislavy (GIB)
  Predpokladaná hodnota:
228.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.12.2017 09:12

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
02.11.2017
  Dátum zverejnenia:
07.11.2017
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Generálny investor Bratislavy (GIB)
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00698393
Záporožská 5, 85292 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jana Sýkorová
Telefón: +421 259356733 / 259356700
Email: jana.sykorova@gib.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.gib.bratislava.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1701
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): Investičná a inžinierska činnosť v stavebníctve
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Depozitár pre Galériu mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy
Referenčné číslo: VO 52/2017
II.1.2) Hlavný kód CPV
71250000-5
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník:
IA13-5 - Rekonštrukcia
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je vypracovanie, prerokovanie a dodanie dokumentácie pre stavebné povolenie a povolenie pre zmenu užívania stavby, dokumentácie pre realizáciu stavby Depozitár pre Galériu mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy a výkon odborného autorského dohľadu projektanta.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 228 000,00 Mena: EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
PD bude dodaná na adresu verejného obstarávateľa Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava,
autorský dohľad projektanta bude vykonávaný v mieste uskutočňovania stavby.
II.2.4) Opis obstarávania:
Vypracovanie, prerokovanie a dodanie dokumentácie pre stavebné povolenie a povolenie pre zmenu užívania stavby, dokumentácie pre realizáciu stavby Depozitár pre Galériu mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy a výkon odborného autorského dohľadu projektanta.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 228 000,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 18
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Dĺžka trvania zákazky uvedená v bode II.2.7 v lehote 18 mesiacov je predpokladaná lehota na projektovú činnosť;
zmluvný vzťah bude ukončený až vykonaním činností AD počas výstavby.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápisom v zozname hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určených verejným
obstarávateľom jednotným európskym dokumentom (JED) v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne v súlade s §37 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: Autorizačné osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na SKA/SKSI podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s rozsahom oprávnenia na výkon činnosti:
1. inžinier na vykonávanie komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva v kategórii pozemné stavby (A1) HIP
2. inžinier na vykonávanie odborných činností vo výstavbe v kategórii konštrukcie pozemných stavieb (I1)
3. inžinier na vykonávanie odborných činností vo výstavbe v kategórii statika stavieb (I3)
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Sú určené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 11.12.2017 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 11.12.2017 10:00
Miesto: Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava 5, SR
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožňuje účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ poskytuje neobmedzený a priamy prístup k súťažným podkladom v elektronickej podobe vo
formáte .pdf prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa zriadeného Úradom pre verejné obstarávanie:
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1701 ; záujemcom, ktorí sa zaevidujú u kontaktnej osoby zaslaním
e-mailu s uvedením kontaktných údajov a e-mailovej adresy, bude časť súťažných podkladov, ktoré doplnené je
potrebné predkladať v súťažnej ponuke, zaslaná e-mailom aj v editovateľnej forme.
Verejný obstarávateľ bude všetky vysvetlenia a informácie zverejňovať v profile verejného obstarávateľa.
Viazanosť ponuky zábezpekou sa vyžaduje vo výške 10000,00 €. Podmienky jej zloženia a podmienky jej uvoľnenia
alebo vrátenia sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dĺžka trvania zákazky uvedená v bode II.2.7 v lehote 18 mesiacov je predpokladaná lehota na projektovú činnosť,
lehoty na vypracovanie jednotlivých častí dokumentácie sú uvedené v zmluve; zmluvný vzťah bude ukončený až
vykonaním činností odborného autorského dohľadu projektanta počas realizácie stavby.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
02.11.2017
17.03.2018 07:37:52