SK EN  | 17.3.2018 07:36:29

Dodávka a montáž technológie pre stravovaciu prevádzku

  Zadávateľ:
Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec
  Predpokladaná hodnota:
299.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
08.12.2017 12:12

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
02.11.2017
  Dátum zverejnenia:
07.11.2017
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37886479
Dolný Smokovec 70, 05981 Vysoké Tatry

Slovensko
Kontaktná osoba: Rastislav Olejník
Telefón: +421 524412224
Fax: +421 52524412224
Email: olejnik@sudtarch.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.sudtarch.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Prístup k súťažným dokumentom je obmedzený
Ďalšie informácie možno získať na adrese (URL): http://www.evo.gov.sk/
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodávka a montáž technológie pre stravovaciu prevádzku
Referenčné číslo: 022017
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212500-1
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka a montáž nového technologického vybavenia kuchyne, výdajní jedál a k nim patriacim príslušným priestorom podľa projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovaným stavebným inžinierom a podľa hygienických a technických požiadaviek na zriaďovanie a prevádzku zariadení spoločného stravovania v súlade s platnými predpismi.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 299 000,00 Mena: EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39312200-4
39312000-2
42215200-8
45213210-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav detskej TaRCH, n.o. Dolný Smokovec, Dolný Smokovec č. 70, 059 81 Vysoké Tatry, Hospodárska budova.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka a montáž nového technologického vybavenia kuchyne, výdajní jedál a k nim patriacim príslušným priestorom podľa projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovaným stavebným inžinierom a podľa hygienických a technických požiadaviek na zriaďovanie a prevádzku zariadení spoločného stravovania v súlade s platnými predpismi.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 2
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
2) Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
3) Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
4) Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
5) Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely tohto zákona sa rozumie
a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo
d) iný právoplatný rozsudok súdu.
6) Uchádzač alebo záujemca sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa odseku 1 písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 08.12.2017 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 11.12.2017 09:00
Miesto: Národný ústav detskej TaRCH, n.o. Dolný Smokovec, Dolný Smokovec č. 70, 059 81 Vysoké Tatry - Detská knižnica
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky využíva na vydávanie súťažných podkladov, vysvetľovanie súťažných podkladov elektronickú komunikáciu prostredníctvom systému EVO, www.evo.gov.sk (ďalej len systém EVO). Uchádzač sa z tohto dôvodu musí pre účasť v tejto zákazke zaregistrovať prostredníctvom systému EVO a pokračovať ďalej v zmysle usmernení v systéme EVO a v súťažných podkladoch, ktoré si stiahne po odsúhlasení žiadosti o registráciu verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ odsúhlasí prístup k súťažným podkladom v systéme EVO do lehoty na predloženie ponuky, t.j. do 08.12.2017 do 12:00 hod. Po tomto termíne neodsúhlasí žiadnu žiadosť o prístup k súťažným podkladom. Súťažné podklady budú prístupné iba uchádzačom zaregistrovaným cez systém EVO. Verejný obstarávateľ neposkytne uchádzačom súťažné podklady v listinnej podobe. Verejný obstarávateľ neposkytne súťažné podklady uchádzačovi, ktorý o ne nepožiada prostredníctvom systému EVO.
V prípade technických či iných objektívnych problémov, ktoré neumožnia elektronickú komunikáciu prostredníctvom systému EVO, bude zákazka prebiehať listinne (písomne) v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Uchádzač ponuku elektronicky do systému EVO nepredkladá! Súťažné ponuky uchádzači doručia v písomnej forme v uzatvorenej obálke na adresu verejného obstarávateľa - podrobnosti v súťažných podkladoch. Ak sa uchádzač nezaregistruje v systéme EVO v zákazke a doručí ponuku v lehote predkladania ponúk, bude mu jeho ponuka vrátená späť neotvorená a uchádzač bude vylúčený zo súťaže.
Verejný obstarávateľ požaduje zloženie finančnej zábezpeky vo výške 14900,- EUR. Podmienky a spôsob zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
02.11.2017
17.03.2018 07:36:29