SK EN  | 17.3.2018 07:36:37

Zabezpečenie poskytovania stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre UK

  Zadávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave
  Predpokladaná hodnota:
3.800.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.12.2017 09:12

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
03.11.2017
  Dátum zverejnenia:
08.11.2017
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzita Komenského v Bratislave
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00397865
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440 , 81499 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ema Paulovičová, PhDr. Patrícia Blažeková
Telefón: +421 259244616 / 259244670
Fax: +421 259244606
Email: ema.paulovicova@rec.uniba.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045
Hlavná adresa(URL): http://www.uniba.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://evo.gov.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zabezpečenie poskytovania stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre UK
Referenčné číslo: OVO UK 3215/2017
II.1.2) Hlavný kód CPV
55000000-0
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa v súlade s ustanovením § 152 zákona č. 311 /
2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 800 000,00 Mena: EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30199770-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Dodanie stravovacích poukážok:
Univerzita Komenského v Bratislave: fakulty, SHS, rektorát a CFS.
Poskytnutie stravovacích služieb:
Bratislava, Martin, Modra, Štiavnické Bane, Blatnica.
II.2.4) Opis obstarávania:
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa v súlade s ustanovením § 152 zákona č. 311 /
2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávanie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 800 000,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 24
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") a preukáže ich podľa § 32 ods. 2, 4, 5 alebo podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní k osobnému postaveniu.
V prípade, že v priebehu verejného obstarávania dôjde k zmene v osobnom postavení uchádzača, v dôsledku ktorej uchádzač nebude spĺňať niektorú z podmienok účasti, týkajúcu sa jeho osobného postavenia, uchádzač je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať verejného obstarávateľa.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti:

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť na poskytnutie požadovanej služby:
Podľa § 34 ods. (1) písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Zoznamom poskytnutých služieb musí uchádzač preukázať, že za požadované obdobie poskytol služby rovnakého alebo obdobného charakteru, ako sú obstarávané týmto verejným obstarávaním (Zabezpečenie poskytovania stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok) v celkovej hodnote 3 mil. EUR.
Za vyhlásenie verejného obstarávania sa považuje zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ alebo vo Vestníku verejného obstarávania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah v súlade s § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní:
Podmienky účasti, týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti uchádzača majú preveriť jeho primerané skúsenosti pri poskytnutí služieb rovnakého charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky. Stanovené podmienky účasti sú primerané vo vzťahu k predmetu zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Zoznamom poskytnutých služieb musí uchádzač preukázať, že za požadované obdobie poskytol služby rovnakého alebo obdobného charakteru, ako sú obstarávané týmto verejným obstarávaním (Zabezpečenie poskytovania stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok) v celkovej hodnote 3 mil. EUR.
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2017/S 211-438291
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 11.12.2017 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 11.12.2017 10:00
Miesto: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Komisia verejného obstarávateľa.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ zverejní súťažné podklady (ďalej "SP"), vysvetlenie a/alebo doplnenie SP a/alebo inú sprievodnú dokumentáciu v Profile verejného obstarávateľa (ďalej "Profil") na adrese uvedenej v odd. I. oznámenia, aj v systéme elektronického verejného obstarávania (ďalej "EVO") na portáli ÚVO na adrese uvedenej v odd. I. oznámenia tak, aby bol umožnený neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k SP a ku všetkým doplňujúcim podkladom.
Verejný obstarávateľ neobmedzuje lehotu na prevzatie SP, ale odporúča záujemcom, aby si prevzali SP s časovým predstihom pred lehotou na predkladanie ponúk, ktorý im umožní využiť inštitút vysvetľovania. Záujemcom sa zároveň odporúča pravidelne sledovať Profil, nakoľko každý zo záujemcov nesie riziko prípadného nezapracovania tých skutočností do svojich ponúk, ktoré boli predmetom vysvetlenia a/alebo doplnenia SP alebo inej sprievodnej dokumentácie, zverejnených v Profile. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v SP. Komunikačným jazykom v tomto verejnom obstarávaní je slovenský jazyk.
Zákazka je zadávaná prostredníctvom systému EVO na stránke www.evo.gov.sk: zákazka Univerzity Komenského v Bratislave - 55.03. "Zabezpečenie poskytovania stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre UK" v rozsahu poskytovania SP, vysvetlenia a/alebo doplnenia SP. Verejný obstarávateľ nebude zasielať záujemcom písomne SP, vysvetlenia a/alebo doplnenia SP alebo inú sprievodnú dokumentáciu.
Lehota na otváranie ponúk uvedená v bode IV.2.7) je lehota na otváranie časti ponúk označených ako "Ostatné".
Presný dátum a čas otvárania častí ponúk označených ako "Kritériá" bude oznámený v súlade s § 52 zákona o verejnom obstarávaní. Podrobnosti o predkladaní a otváraní jednotlivých častí ponúk sú uvedené v SP.

Osobitné podmienky platnosti dokladov a dokumentov podľa ods. III.1:
Uchádzač musí predložiť všetky požadované doklady a dokumenty podľa ods. III.1 v písomnej listinnej podobe, ktoré budú čitateľné, úplné, aktuálne, platné, pravdivé a budú zodpovedať požadovanej štruktúre. Doklady alebo dokumenty musia byť predložené ako originály alebo ich úradne overené kópie, pokiaľ v konkrétnom prípade nie je uvedené inak.
V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastňuje skupina, preukazuje splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Skupina dodávateľov môže využiť kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Doklady a dokumenty, preukazujúce splnenie podmienok účasti, sa predkladajú v slovenskom (štátnom) jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka. To neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.
Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
V súlade s § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, určené verejným obstarávateľom, vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED). Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, JED obsahuje informácie podľa § 39 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní aj o tejto osobe.
Požadované doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti, ktoré uchádzač preukázal v súlade s § 39 vyplneným JED-om, predloží uchádzač v súlade s § 39 ods. (6) a § 55 ods. (1) zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom predložiť v ponuke priamo požadované doklady.
Verejný obstarávateľ bude pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti postupovať podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní.
Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
03.11.2017
17.03.2018 07:36:37