SK EN  | 17.3.2018 07:35:53

Dodanie technológií na vybavenie zberného dvora mesta Levice

  Zadávateľ:
Mesto Levice
  Predpokladaná hodnota:
862.105,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.12.2017 10:12

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
03.11.2017
  Dátum zverejnenia:
08.11.2017
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Levice
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00307203
Námestie hrdinov 1, 93432 Levice

Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Bandová Miroslava
Telefón: +421 366350211 / 366350261
Fax: +421 366223271
Email: miroslava.bandova@levice.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4334
Hlavná adresa(URL): http://www.levice.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): https://egov.levice.sk/default.aspx?NavigationState=870:0:
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): Miestna samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodanie technológií na vybavenie zberného dvora mesta Levice
Referenčné číslo: ZD12017
II.1.2) Hlavný kód CPV
42990000-2
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na dodanie technológií na vybavenie zberného dvora mesta Levice.

Zákazka je rozdelená na časti:
1.Časť:
1a/ Nákladné vozidlo 1 ks
1b/ Hákový nakladač 1 ks
1c/ Nadstavba za zber a zvoz BRO /BRKO/ - 1 ks

2.Časť:
2a/ Plastová nádoba na bio odpad 120 litrov 3000 ks
2b/ Plastová nádoba na bio odpad 1100 litrov 180 ks

3.Časť:
3a/ Univerzálny traktor 1 ks
3b/ Bio sekací a rezací voz 1 ks
3c/ Teleskopický nakladač 1 ks
3d/ Drvič konárov 1 ks
3e/ Traktorový príves veľký 1 ks

Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY týchto SP.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 862 105,00 Mena: EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Vyplňte počet: 3
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
1.
Časť č.: Dodanie technológií na vybavenie zberného dvora mesta Levice-1.časť
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34134000-5
42418000-9
42990000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mochovská ul. v areáli bývalej CTZ, Rybníky IV. Levice
II.2.4) Opis obstarávania:
1.Časť:
1a/ Nákladné vozidlo 1 ks
1b/ Hákový nakladač 1 ks
1c/ Nadstavba za zber a zvoz BRO /BRKO/ - 1 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 131 200,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 2
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPKZP-PO1-SC111-2016-10
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ,
- Operačný program Kvalita životného prostredia,
- prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry,
- špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Časť: 2
II.2.1) Názov
2.
Časť č.: Dodanie technológií na vybavenie zberného dvora mesta Levice-2.časť
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44613800-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mochovská ul. v areáli bývalej CTZ, Rybníky IV. Levice
II.2.4) Opis obstarávania:
2.Časť:
2a/ Plastová nádoba na bio odpad 120 litrov 3000 ks
2b/ Plastová nádoba na bio odpad 1100 litrov 180 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 320 950,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 2
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPKZP-PO1-SC111-2016-10
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ,
- Operačný program Kvalita životného prostredia,
- prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry,
- špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Časť: 3
II.2.1) Názov
3.
Časť č.: Dodanie technológií na vybavenie zberného dvora mesta Levice-3.časť
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
16700000-2
16810000-6
43414000-8
42990000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mochovská ul. v areáli bývalej CTZ, Rybníky IV. Levice.
II.2.4) Opis obstarávania:
3.Časť:
3a/ Univerzálny traktor 1 ks
3b/ Bio sekací a rezací voz 1 ks
3c/ Teleskopický nakladač 1 ks
3d/ Drvič konárov 1 ks
3e/ Traktorový príves veľký 1 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 409 955,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 2
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPKZP-PO1-SC111-2016-10
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ,
- Operačný program Kvalita životného prostredia,
- prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry,
- špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok
účasti podľa odseku 1 spôsobom podľa § 32 ods. 2 ZVO. Podrobný opis podmienok je uvedený v súťažných podkladoch časť A.3 PODMIENKY ÚČASTI.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 3.1 § 34 ods. 1 písm. a) - zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ skontroluje a akceptuje referencie zverejnené na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, pričom uchádzač tieto referencie môže predložiť v tlačenej forme v ponuke uchádzača.

Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti: Preukázanie schopnosti a spôsobilosti plnenia predmetu zákazky uchádzačom v požadovanom rozsahu a v požadovanej kvalite ako je predmet zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálne požadovaná úroveň štandardov podľa vyššie uvedených bodov 3.1 :
3.1 Verejný obstarávateľ požaduje predloženie zoznamu potvrdeného štatutárnym orgánom uchádzača, prípadne inou osobou oprávnenou v plnom rozsahu konať v mene a na zodpovednosť uchádzača ako doklad, v ktorom uchádzač uvedie zrealizované zákazky rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúce 3 roky a to spätne k lehote na predkladanie ponúk v tejto zákazke (t.j. lehotou sa rozumie deň a mesiac):

- § 34 ods. 1 písm. a) - zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona:
Pre časť 1.: v minimálnej výške kumulatívne 130.000,00 Eur bez DPH.
Pre časť 2.: v minimálnej výške kumulatívne 320.000,00 Eur bez DPH.
Pre časť 3.: v minimálnej výške kumulatívne 400.000,00 Eur bez DPH.
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponúk sa vyžaduje.
1. časť: 3 900,- eur (slovom Tritisícdeväťsto eur).
2. časť: 15 000,- eur (slovom Pätnásťtisíc eur).
3. časť: 20 000,- eur (slovom Dvadsaťtisíc eur).

4. Podmienka systému manažérstva kvality
4.1 Uchádzač predloží v súlade s § 35 ZVO certifikát kvality ISO 9001 vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom. Ak uchádzač takýto certifikát nevlastní, predloží do súťaže iné riadiace dokumenty týkajúce sa systému manažérstva kvality, napr. interné smernice, príkazy a nariadenia, opis zabezpečenia kvality.
4.2 Podmienka je platná pre všetky časti predmetu zákazky.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky je, preukázanie schopnosti uchádzača spĺňať požiadavky a medzinárodné normy na systém manažérstva kvality, ktorým sa zabezpečí kvalitné plnenie predmetu zákazky.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Zadávanie tejto zákazky vrátane elektronickej aukcie (pre každú časť samostatne) sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému Elektronického verejného obstarávania na www.evo.gov.sk. okrem predkladania ponuky a vyhodnocovania ponuky, ktorú uchádzač doručí v lehote na predkladanie ponúk v listinnej podobe.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2017/S 210-435689
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 11.12.2017 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 11.12.2017 11:00
Miesto: Mesto Levice, Mestský úrad, Námestie hrdinov č. 1, 934 01 Levice
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Navrhovanú cenu predmetu zmluvy nie je možné navŕšiť počas trvania zmluvy v dôsledku registrácie úspešného
uchádzača za platiteľa DPH. 2.Verejný obstarávateľ zaradí v rámci vyhodnotenia ponúk elektronickú aukciu
implementovanú v systéme EVO. 3.V rámci danej zákazky bude použitá otvorená elektronická aukcia pre najnižšiu
cenu,z tohto dôvodu verejný obstarávateľ odporúča postupovať podľa Príručky k novej verzii modulu e-Aukcie
zverejnenej na portáli EVO. 4. Do elektronickej aukcie bude zaradený uchádzač, ktorý predloží ponuku podľa pokynov uvedených v Súťažných podkladoch a splní určené podmienky. 5. Zaradeným uchádzačom po otvorení elektronickej aukcie systém EVO automaticky vygeneruje notifikačný e-mail obsahujúci dve linky. Prvá linka obsahuje Výzvu na účasť v elektronickej aukcii a druhá linka je pre vstup do aukčnej siene. 6. Technické predpoklady: pre bezproblémovú účasť je nutné mať na pracovnej stanici: - operačný systém Windows - stabilné pripojenie na internet - nainštalovaný niektorý z podporovaných webových prehliadačov. Internetový prehliadač musí podporovať 128 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom pomocou HTTPS - nastavený jazyk Slovenčina. Zároveň je potrebné zabezpečiť doručovanie notifikačných e-mailov generovaných systémom EVO tzn. nastavenie mailového servera uchádzača tak, aby prijímané mailové správy neboli blokované, vyhodnocované ako SPAM resp. ako škodlivé a boli správne doručené. 7. Technické prekážky na strane verejného obstarávateľa, ktoré je možné preukázať, oprávňujú verejného obstarávateľa zopakovať elektronickú aukciu v rámci danej zákazky na ten istý predmet obstarávania. O tejto skutočnosti budú prostredníctvom systému EVO bezodkladne informovaní všetci uchádzači a bude im oznámený ďalší postup. 8. Súťažné podklady je možné získať na Profile verejného obstarávateľa vedeného ÚVO a v systéme EVO, alebo priamo vyhľadaním zákazky na web stránke verejného obstarávateľa: https://egov.levice.sk/default.aspx?NavigationState=870:0:
9. Ponuky uchádzači budú predkladať iba v listinnej podobe. Uchádzač môže predložiť ponuku na všetky časti, alebo len na niektoré z vybraných častí. 10. Podmienky účasti platné pre všetky časti sú v zmysle § 32 ZVO Osobné postavenie. Podmienky účasti v zmysle § 34 ZVO sú platné pre každú časť samostatne. Predkladanie v zmysle § 35 ZVO certifikát kvality ISO 9001 vydaný nezávislou inštitúciou je platné pre predkladanie ponúk na všetky časti. 11. Zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponúk sa vyžaduje za každú samostatnú časť jednotlivo. Zábezpeka je stanovená vo výške pre časť 1.: 3 900,- eur (slovom Tritisícdeväťsto eur). Zábezpeka je stanovená vo výške pre časť 2.: 15 000,- eur (slovom Pätnásťtisíc eur). Zábezpeka je stanovená vo výške pre časť 3.: 20 000,- eur (slovom Dvadsaťtisíc eur).
12. Uchádzač musí strpieť výkon kontroly a auditu v súlade s čl.3 ods. 16 prílohy č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZPPO1-SC111-2016-10/20 zo dňa16.01.2017.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
03.11.2017
17.03.2018 07:35:53