SK EN  | 17.3.2018 07:37:26

Vypracovanie projektových dokumentácií

  Zadávateľ:
Univerzitná nemocnica Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
2.091.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.12.2017 10:12

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
04.11.2017
  Dátum zverejnenia:
09.11.2017
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzitná nemocnica Bratislava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31813861
Pažítková 4, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov

Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Lýdia Šebová
Telefón: +421 905298836
Email: lydia.sebova@unb.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8698
Hlavná adresa(URL): http://www.unb.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8698
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Vypracovanie projektových dokumentácií
Referenčné číslo: VS/01/LS/2017
II.1.2) Hlavný kód CPV
71242000-6
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je vypracovanie projektových dokumentácií pre potreby Univerzitnej nemocnice v Bratislave podľa individuálnych požiadaviek verejného obstarávateľa:
1. Vypracovanie štúdií v rozsahu:
- zameranie skutkového stavu rekonštruovaných objektov,
- návrhu priestorového riešenia rekonštruovaných objektov,
- v spolupráci s investorom určenie požadovaného štandardu vybavenia rekonštruovaných
objektov a technologických zariadení,
- ekonomické vyhodnotenie v rozsahu dokumentácie stavebného zámeru;

2. Zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre stavebné konanie v rozsahu:
- vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie,
- koordinácia projektu s manažérom investora,
- prerokovanie projektovej dokumentácie v priebehu prác a v závere prác s príslušnými orgánmi
a organizáciami za účelom vydania stavebného povolenia a iných povolení potrebných pre výstavbu,
- vypracovanie žiadosti na začatie stavebného konania,
- vypracovanie žiadosti na vydanie iných povolení potrebných pre výstavbu
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 091 000,00 Mena: EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71248000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava, 837 52 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je vypracovanie projektových dokumentácií pre potreby Univerzitnej nemocnice v Bratislave podľa individuálnych požiadaviek verejného obstarávateľa. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 091 000,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 36
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 20 000 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
1.2.Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nasledovnými dokladmi:
a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 01.07.2016, uchádzač predloží aj výpis z registra trestov právnických osôb nie starší ako tri mesiace,
b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
1.3.Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.2. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.4.Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
1.5.Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.
1.6.Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 zákona o verejnom obstarávaní, za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.7.Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov.
1.8.Uchádzač môže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukázať zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
1.9.Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa zákona o verejnom obstarávaní účinného do 17. apríla 2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. V prípade, že zápis do zoznamu hospodárskych subjektov nepokrýva podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia ustanovené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač tieto skutočnosti preukáže samostatným dokladom preukazujúcim požadovanú podmienku účasti vydaným príslušnou inštitúciou.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 2. Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného postavenia a ekonomického postavenia uchádzača podľa § 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní preukáže uchádzač predložením nasledovných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií:
2.1. podľa § 33 ods. 1 písm. a) vyjadrenie banky (alebo bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách) alebo pobočky zahraničnej banky.
Odôvodnenie primeranosti podľa § 38 ods. 5 Zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní: Potreba uvedenej podmienky účasti vyplynula z dôvodu uistenia sa, že uchádzač s ktorým bude uzatvorená zmluva je po finančnej stránke spoľahlivým partnerom, nemá finančné problémy a bude schopný bezproblémovo plniť požadovaný predmet zákazky.
2.2. podľa § 33 ods. 1 písm. d) prehľadom o dosiahnutom obrate
Odôvodnenie primeranosti podľa § 38 ods. 5 Zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ túto podmienku účasti podľa § 33 zákona zadefinoval s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými uchádzačmi. Podmienka účasti je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či uchádzači disponujú nie len odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a schopní ho plniť, ale či vedia preukázať aj ekonomickú stabilitu a schopnosť bezproblémovo plniť požadovaný predmet zákazky. Výškou obratu uchádzač preukazuje svoju pozíciu na trhu.
2.3 Ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie prostredníctvom inej osoby, v tomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukazovanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou a touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
2.4. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Ad) 2.1
Uchádzač predloží vyjadrenie banky (alebo bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách) alebo pobočky zahraničnej banky, ktorej je uchádzač klientom, o schopnosti plniť finančné záväzky, za roky 2014 až 2016, resp. len za to obdobie, za ktoré je dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Vyjadrenie banky/bánk musí obsahovať údaje o tom, že:
2.1.1 uchádzač v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár,
2.1.2 uchádzač nie je v nepovolenom debete
2.1.3 jeho bežný účet nebol ku dňu vystavenia tohto vyjadrenia predmetom exekúcie.
a čestné vyhlásenie, podpísané uchádzačom, že v iných bankách nemá záväzky. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky.
Ad) 2.2
Uchádzač predloží prehľad o dosiahnutom obrate v minimálnej výške 4.000.000 EUR bez DPH spolu za hospodárske roky 2014, 2015 a 2016. Dosiahnutý obrat záujemca preukazuje výkazmi ziskov a strát alebo výkazmi o príjmoch a výdavkoch za hospodárske roky 2014, 2015 a 2016. Ak sa doklad zverejňuje elektronicky správcom dane v zmysle platných právnych predpisov uchádzač preukazuje odkazom na register účtovných uzávierok, v ktorom má uložené účtovné uzávierky (v SR stránka www.registeruz.sk). V prípade, že doklady predkladá záujemca so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady ekvivalentné k výkazu ziskov a strát alebo výkazu o príjmoch a výdavkoch, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu dokladov predložených v pôvodnom jazyku a preložených dokladov v slovenskom jazyku, je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku. Od zahraničného záujemcu sa tiež vyžaduje overenie uvedených dokladov miestne príslušným správcom dane alebo nezávislým audítorom alebo obdobnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. Ak záujemca so sídlom mimo Slovenskej republiky z objektívnych dôvodov nevie predložiť takto overené doklady, predloží o tejto skutočnosti čestné vyhlásenie aj s uvedením objektívneho dôvodu v ktorom bude zároveň uvedená aj výška obratu za príslušné hospodárske roky. Na vyčíslenie dosiahnutého obratu sa pri prepočte inej meny na menu euro použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania tohto oznámenia na predmetnú súťaž na zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 3.1 podľa § 34 ods.1 písm. a) zoznamom poskytnutých služieb.
Odôvodnenie primeranosti: Predmetný zoznam poskytnutých služieb má garantovať odborné a kvalitné plnenie predmetu zákazky, ako aj preukázanie skúseností uchádzača s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Požiadavky sú postačujúce a nediskriminačné. Verejný obstarávateľ sa chce uistiť, že plnenie predmetu zákazky bude zabezpečené spôsobilým zmluvným partnerom so skúsenosťami v oblasti poskytovania predmetu zákazky.
3.2 Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov
Odôvodnenie primeranosti: Verejný obstarávateľ tuto podmienku účasti zadefinoval striktne vo vzťahu k rozsahu predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi záujemcami s dostatočnými odbornými kapacitami a schopnosťou bezproblémovo plniť požadovaný predmet zákazky kvalitne a v dohodnutých termínoch.
3.3 Podľa § 34 ods. 1 písm. d) v spojitosti s § 35 zákona o verejnom obstarávaní aktuálny certifikát o zavedení systému manažérstva kvality.
3.4 Podľa § 34 ods. 1 písm. d) v spojitosti s § 35 zákona o verejnom obstarávaní aktuálny certifikát systému manažérstva kvality a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
3.5 Podľa § 34 ods. 1 písm. h) v spojitosti s § 36 zákona o verejnom obstarávaní aktuálny certifikát o zavedení systému environmentálneho manažérstva.
Odôvodnenie primeranosti k bodom 3.3 až 3.5: Rozhodujúcimi cieľmi verejného obstarávateľa sú kvalita, spoľahlivosť, odbornosť poskytovaných služieb, kreatívnosť, estetika a ekologická disciplína. Preto v záujme dosiahnutia týchto cieľov a v záujme dosiahnutia trvalo udržateľného rozvoja verejného obstarávateľa aj od uchádzačov sa požaduje zavedenie a uplatňovanie systémov riadenia kvality a systémov riadenia environmentálneho manažérstva podľa európskych štandardov, zahŕňajúcich v sebe také zásady ako sú čistota a vysoká odbornosť poskytovaných služieb, neovplyvniteľnosť pri riešení v neprospech životného prostredia, dodržiavanie platných noriem, predpisov a zákonov, kultúra vystupovania, správania sa, estetika a morálka.
3.6Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 3 možno ich nahradiť ekvivalentnými dokladmi podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
3.7 Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač využiť technické alebo odborné kapacity inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté Ak ide o objednávku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Ad) 3.1
Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, t.j. uchádzač musí preukázať referencie v minimálnom rozsahu:
-zhotovenie minimálne 100 projektových dokumentácií rekonštrukcií objektov pre funkčné stavby občianske, bytové a zdravotnícke v úhrnnej výške minimálne 800.000 EUR bez DPH,
-zhotovenie minimálne 75 projektových dokumentácií požiarnej bezpečnosti stavby v úhrnnej výške minimálne 150.000 EUR bez DPH.
Ad) 3.2
Uchádzač predloží zoznam osôb, doplnený dokladmi preukazujúcimi ich kvalifikáciu, oprávňujúcu poskytovať spoločne celý rozsah služieb, ktoré sú predmetom zákazky, alebo adekvátnym dokladom, vydaným členským štátom Spoločenstva,
-osvedčením o vykonaní odbornej skúšky vydaným Slovenskou komorou architektov podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov na výkon činnosti v počte:
- 5 x autorizovaný architekt,
-3 x autorizovaný inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb projektovanie pozemných stavieb,
-2 x autorizovaný inžinier pre statiku stavieb nosné konštrukcie budov,
-2 x autorizovaný inžinier pre konštrukcie dopravných stavieb cesty a letiská,
-2 x autorizovaný inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb stavebná fyzika,
-2 x autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - zdravotechnické zariadenia a technológie,
-2 x autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb vykurovacie a klimatizačné zariadenia,
-2 x autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - elektrotechnické zariadenia
-2 x autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - tepelné zariadenia,
-2 x autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - plynové zariadenia
-1 x špecialista projektant požiarnej ochrany,
-1 x autorizovaný geodet,
-1 x autorizovaný geológ so špecializáciou na inžiniersku geológiu,
alebo adekvátnym dokladom, vydaným členským štátom Spoločenstva, a ak tieto osoby nie sú v zamestnaneckom alebo obdobnom pracovnom pomere k uchádzačovi aj dokladom podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, preukazujúcim že v prípade úspešnosti ponuky uchádzača mu poskytnú svoje odborné kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu (originál alebo overená kópia dokladu).
Ad) 3.3
Uchádzač predloží aktuálny certifikát o zavedení systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001 alebo iný dôkaz rovnocenný s opatreniami na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu;
Ad) 3.4
Uchádzač predloží aktuálny certifikát systému manažérstva kvality a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001, alebo iný dôkaz rovnocenný s opatreniami na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
Ad) 3.5
Uchádzač predloží aktuálny certifikát o zavedení systému environmentálneho manažérstva v oblastiach inžinierska činnosť, projektovanie podľa STN EN ISO 14001 alebo iný dôkaz rovnocenný s opatreniami na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, za všetkých členov skupiny spoločne.
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 11.12.2017 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 11.12.2017 10:30
Miesto: Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, Bratislava
Otváranie časti ponúk, označených ako Ostatné je neverejné.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní časti ponúk Kritériá sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorého ponuka nebola po vyhodnotení časti ponúk Ostatné vylúčená. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača (osobou oprávnenou konať za uchádzača) alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Nakoľko súťažné podklady sú bez obmedzenia prístupné v profile verejného obstarávateľa k predmetnej zákazke https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8698, verejný obstarávateľ ich nebude posielať záujemcom v tlačenej podobe.
2. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si stiahli súťažné podklady z profilu verejného obstarávateľa na www.uvo.gov.sk, aby mu oznámili svoj záujem zúčastniť sa verejného obstarávania, prostredníctvom emailového oznámenia na adresu lydia.sebova@unb.sk. V prípade, že záujemca neoznámi verejnému obstarávateľovi svoj záujem zúčastniť sa verejného obstarávania, verejný obstarávateľ mu nebude vedieť zabezpečiť doručenie vysvetlení a iných informácií potrebných na vypracovanie ponuky k tejto súťaži, záujemca tak koná na vlastnú zodpovednosť a riziko.
3. V zmysle § 187 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní sa komunikácia a výmena informácii vo verejnom obstarávaní do 18. októbra 2018 môže uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, faxom, elektronicky podľa § 20 ods. 1 alebo ich kombináciou. Ponuku uchádzači predkladajú v písomnej (tlačenej) podobe. Bližšie informácie týkajúce sa komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
4. Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v tomto oznámení a v súťažných podkladoch, musia byť predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je uvedené inak. Čestné vyhlásenia a doklady musia byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.
5. Verejný obstarávateľ vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti zverejní aj v profile verejného obstarávateľa na https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8698. Z uvedeného dôvodu odporúča pravidelne sledovať dokumenty a informácie zverejňované k predmetnej zákazke v profile verejného obstarávateľa na vyššie uvedenej adrese.
6. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO. Informácie k jednotnému európskemu dokumentu sú uvedené v časti A.2 Preukazovanie plnenia podmienok účasti uchádzačmi súťažných podkladov.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
04.11.2017
17.03.2018 07:37:26