SK EN  | 17.3.2018 07:36:54

Ťažba dreva na rok 2018.

  Zadávateľ:
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát
  Predpokladaná hodnota:
2.696.992,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.12.2017 08:12

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
04.11.2017
  Dátum zverejnenia:
09.11.2017
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00397440
T.G.Masaryka 24, 96053 Zvolen

Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Rastislav Marko
Telefón: +421 907673660
Fax: +421 455206845
Email: rastislav.marko@tuzvo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8149
Hlavná adresa(URL): http://www.tuzvo.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8149
Ďalšie informácie možno získať na adrese
iné (vyplňte prílohu A.I)
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Vysokoškolský lesnícky podnik, Študentská 20, 960 16 Zvolen
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00397440
Študentská 20 , 96016 Zvolen

Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Rastislav Marko
Telefón: +421 907673660
Fax: +421 455206845
Email: rastislav.marko@tuzvo.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.tuzvo.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Ťažba dreva na rok 2018.
Referenčné číslo: 041117/vslp
II.1.2) Hlavný kód CPV
77211000-2
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom obstarávania je realizácia pilčíckych a ťažbových prác v lesných porastoch a pracoviskách nachádzajúcich sa na území Lesných celkov Budča I. a II. a Sekier a to v zmysle dodržania všetkých legislatívnych, technologických, výkonových a bezpečnostných noriem a predpisov platných na úseku lesného hospodárstva SR. Uvedené ťažbové práce spočívajú v samotnej ťažbe dreva vykonávanej ručne JMP, harvestormi,, v sústreďovaní dreva koňmi, traktormi, lesnými lanovkami, vývoznými súpravami, v prereze a manipulácii dreva realizovanými ručne s JMP alebo harvestormi. Dodávatelia sú povinní pri vykonávaní lesníckych činností v ťažbovom procese dodržiavať všetky ustanovenia Dohody o dodržaní všeobecne záväzných a osobitných podmienok pre vykonávanie lesníckych činností na pracoviskách TU VšLP vo Zvolene, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody.
Celý predmet zákazky je rozdelený na dve časti, ktoré tvoria dva LESNÉ CELKY(LC Budča I. II. a LC Sekier ) Vzhľadom na špecifiká porastov, ich drevinovej skladby a terénnych pomerov v jednotlivých lokalitách, ako aj vzhľadom na podmienku vytvoriť priestor pre zabezpečenie výučbového procesu a praktických ukážok rôznych ťažbových spôsobov pre študentov lesníckej fakulty TU, vymedzil verejný obstarávateľ pre každú z týchto častí predpokladaný rozsah a druh požadovaných pracovných činností ale aj príslušné kombinácie technologických postupov realizácie ťažbových operácií.
Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie rámcovej dohody na každú časť predmetu zákazky s prvými siedmimi uchádzačmi v poradí v zmysle kritéria na vyhodnotenie ponúk. Jednotlivé zákazky budú zadávané na základe výsledkov opätovného otvorenia súťaže v zmysle § 83, ods. 5, pís. b) zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač predloží ponuku na jednu, alebo na obidve časti predmetu zákazky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 696 992,00 Mena: EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Časť č. 1 REALIZÁCIA ŤAŽBOVÝCH PRÁC NA LC BUDČA I. II.
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77211000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Lesné porasty nachádzajúce sa na území Lesných celkov Budča I. a II.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom obstarávania je realizácia pilčíckych a ťažbových prác v lesných porastoch a pracoviskách nachádzajúcich sa na území Lesných celkov Budča I. a II. a to v zmysle dodržania všetkých legislatívnych, technologických, výkonových a bezpečnostných noriem a predpisov platných na úseku lesného hospodárstva SR. Uvedené ťažbové práce spočívajú v samotnej ťažbe dreva vykonávanej ručne JMP, harvestormi,, v sústreďovaní dreva koňmi, traktormi, lesnými lanovkami, vývoznými súpravami, v prereze a manipulácii dreva realizovanými ručne s JMP alebo harvestormi. Dodávatelia sú povinní pri vykonávaní lesníckych činností v ťažbovom procese dodržiavať všetky ustanovenia Dohody o dodržaní všeobecne záväzných a osobitných podmienok pre vykonávanie lesníckych činností na pracoviskách TU VšLP vo Zvolene, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody.
Jedná sa o komplexnú ťažbu dreva v predpokladanom objeme cca 40 000 m3 počas obdobia zmluvného vzťahu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 055 942,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 11
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Časť č. 2 REALIZÁCIA ŤAŽBOVÝCH PRÁC NA LC SEKIER
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77211000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Lesné porasty nachádzajúce sa na území Lesného celku Sekier.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom obstarávania je realizácia pilčíckych a ťažbových prác v lesných porastoch a pracoviskách nachádzajúcich sa na území Lesného celku Sekier a to v zmysle dodržania všetkých legislatívnych, technologických, výkonových a bezpečnostných noriem a predpisov platných na úseku lesného hospodárstva SR. Uvedené ťažbové práce spočívajú v samotnej ťažbe dreva vykonávanej ručne JMP, harvestormi,, v sústreďovaní dreva koňmi, traktormi, lesnými lanovkami, vývoznými súpravami, v prereze a manipulácii dreva realizovanými ručne s JMP alebo harvestormi. Dodávatelia sú povinní pri vykonávaní lesníckych činností v ťažbovom procese dodržiavať všetky ustanovenia Dohody o dodržaní všeobecne záväzných a osobitných podmienok pre vykonávanie lesníckych činností na pracoviskách TU VšLP vo Zvolene, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody.
Jedná sa o komplexnú ťažbu dreva v predpokladanom objeme cca 47 000 m3 počas obdobia zmluvného vzťahu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 641 050,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 11
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok:
1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nasledovné podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 zákona:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá daňové nedoplatky v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.
2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti nasledovnými dokladmi:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
3. Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
4. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
5. Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa bodu 1. písm. b) a c) tejto časti oznámenia, ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.
6. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Podmienky účasti týkajúce sa osob. postavenia uchádzača sú stanovené podľa § 38 ods. 1 písm. a) zák.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti v zmysle § 34
1)V zmysle §34 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Verejný obstarávateľ požaduje v uvedenom zozname preukázať uspokojivé a včasné plnenie poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, pričom sumárna hodnota (vyjadrená v EUR bez DPH) týchto zmlúv v závislosti na ktorú časť uchádzač ponuku predkladá, musí byť:
Pre časť č. 1 minimálne 200 000 EUR bez DPH.
Pre časť č. 2 minimálne 300 000 EUR bez DPH.
Ak uchádzač predkladá ponuky na viacero častí, musí táto hodnota zodpovedať súčtu príslušných vyššie uvedených hodnôt (tzn. 500 000 EUR bez DPH).

Zoznam dodávok musí byť podpísaný osobou oprávnenou konať v mene uchádzača.


Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Podmienka je primeraná k predpokladanej hodnote zákazky. Uchádzač tým preukáže verejnému obstarávateľovi, že má dostatočné skúsenosti so službami rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky.

2)V zmysle § 34 ods. 1 písm. j) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní uchádzač predloží zoznam a údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na poskytnutie tejto služby. V závislosti na tom, na ktorú časť/časti predmetu zákazky uchádzač ponuku/ponuky predkladá.

-Uchádzač musí preukázať verejnému obstarávateľovi, že pre plnenie danej zákazky vlastní, resp. má k dispozícii dostatočné strojné a technické vybavenie. Uchádzač k uvedenému zoznamu predloží fotokópie technických preukazov daných strojov. V prípade strojov, ktoré nemajú technický preukaz predloží čestné prehlásenie o ich vlastníctve, s uvedením základných technických parametrov týchto strojov. Pri koňoch uchádzač predkladá čestné prehlásenie o ich vlastníctve s uvedením mena koňa. V závislosti na tom, na ktorú časť uchádzač ponuku/ponuky predkladá, stanovil verejný obstarávateľ druhy a minimálne počty strojov a technického vybavenia, potrebného na realizáciu zákazky a to takto:

Pre časť č. 1 minimálne 5 ks kolesových traktorov s navijakmi, 1 ks kolesový traktor vybavený navijakom v kombinácii s hydraulickou rukou (ramenom) s drapákom, 7 ks koní, 3 ks vývozných súprav s nosnosťou od 10 do 12 t, 1 ks lesná lanovka s min. nosnosťou 3,5 t a dĺžkou približovania do 400 m, 1 ks ľahká lanovka do predrubných ťažieb s dĺžkou približovania do 600m, 1ks stredne veľký harvestor.

Pre časť č. 2 minimálne 6 ks kolesových traktorov s navijakmi, 1 ks kolesový traktor vybavený navijakom v kombinácii s hydraulickou rukou (ramenom) s drapákom, 7 ks koní, 3 ks vývozných súprav s nosnosťou od 10 do 12 t, 1 ks lesná lanovka s min. nosnosťou 3,5 t a dĺžkou približovania do 400 m, 1 ks ľahká lanovka do predrubných ťažieb s dĺžkou približovania do 600m, 1ks stredne veľký harvestor.

Ak uchádzač predkladá ponuky na viacero častí, musia tieto počty a druhy technického vybavenia zodpovedať súčtu príslušných vyššie uvedených hodnôt.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Údaje o strojovom a technickom vybavení, majú preukázať schopnosť uchádzača uskutočňovať jednotlivé ťažbové operácie v zmysle dodržania všetkých technologických postupov, platných v špecifických podmienkach lesného hospodárstva SR.
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 7
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 11.12.2017 08:30
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 11.12.2017 09:00
Miesto: Na adrese Vysokoškolský lesnícky podnik, Študentská 20, 960 16 Zvolen, vo veľkej zasadačke na I. poschodí.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač (FO) , štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (PO), ktorý predložil ponuku, sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Súťažné podklady budú poskytnuté na základe žiadosti záujemcu o vydanie súťažných podkladov zaslanej
na mailovú adresu: rastislav.marko@tuzvo.sk. Tieto sa budú zasielať výhradne elektronicky, pričom záujemcov
žiadame aby potvrdili prevzatie súťažných podkladov. V prípade nevyžiadania si súťažných podkladov, verejný
obstarávateľ nemôže zaručiť v prípade potreby inštitút vysvetľovania
2. Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie rámcovej dohody na každú časť predmetu zákazky s prvými siedmimi uchádzačmi v poradí v každej časti, v zmysle kritéria na vyhodnotenie ponúk. S nižším počtom uchádzačov môže verejný obstarávateľ uzavrieť rámcovú dohodu len za predpokladu, že bude doručený nižší počet ponúk, alebo že ostatné predložené ponuky na danú časť predmetu zákazky sú neprijateľné.
3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postupu zadávania zákazky nadlimitná zákazka na dodanie služieb v súlade ustanoveniami §57 zákona o verejnom obstarávaní.
4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk, ak sa obchodné podmienky predložené uchádzačmi budú vymykať obvyklým zmluvným podmienkam, ktoré by znevýhodňovali verejného obstarávateľa alebo predložená ponuka presiahne objem pridelených finančných prostriedkov na poskytovanie predmetu zákazky. Táto ponuka sa stane pre verejného obstarávateľa neprijateľná.
5. Na zabezpečenie viazanosti ponuky sa vyžaduje zábezpeka:
V prípade predloženia ponuky na časť č.1 (LC Budča) uchádzač predloží zábezpeku vo výške 20 000 EUR.
V prípade predloženia ponuky na časť č.2 (LC Sekier) uchádzač predloží zábezpeku vo výške 20 000 EUR.
V prípade predloženia ponuky na obidve časti uchádzač predloží zábezpeku vo výške 40 000 EUR. Všetky ďalšie informácie ohľadom zábezpeky sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
6. Táto zákazka je realizovaná ako verejná súťaž nadlimitná zákazka na poskytnutie služieb postupom podľa § 66 ods. 7, (jednoobálková súťaž § 49 ods. 6).
7. Splnenie podmienok účasti môže uchádzať predložiť buď dokladmi preukazujúcimi splnenie podmienok účasti, alebo uvedené doklady môže predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom (ďalej JED).
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
04.11.2017
17.03.2018 07:36:54