SK EN  | 17.3.2018 07:28:09

Komplexná technologická linka na produkciu špeciálneho vrstveného skla s požiarnou odolnosťou

  Zadávateľ:
PYROBATYS SK, s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
6.885.500,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.01.2018 12:01

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
06.11.2017
  Dátum zverejnenia:
09.11.2017
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
PYROBATYS SK, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35703130
Osloboditeľov 679, 05935 Batizovce

Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ján Hudran
Telefón: +421 52905604206
Email: jan.hudran@pyrobatys.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/11694
Hlavná adresa(URL): http://www.pyrobatys.sk/
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/11694
Ďalšie informácie možno získať na adrese
iné (vyplňte prílohu A.I)
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Tatra Tender s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 44119313
Krčméryho 16 , 81104 Bratislava-mestská časť Staré Mesto

Slovensko
Kontaktná osoba: Lucia Cencerová
Telefón: +421 905992080
Email: sp@tatratender.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/11694/
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.pyrobatys.sk/
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
iné (vyplňte prílohu A.II)
Tatra Tender s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 44119313
Krčméryho 16 , 81104 Bratislava-mestská časť Staré Mesto

Slovensko
Kontaktná osoba: Lucia Cencerová
Telefón: +421 905992080
Email: sp@tatratender.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/11694
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.pyrobatys.sk/
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): § 8 ods. 1 písm. a) ZVO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): výroba požiarnych deliacich konštrukcií
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Komplexná technologická linka na produkciu špeciálneho vrstveného skla s požiarnou odolnosťou
Referenčné číslo: PYROBATYS SK/NLZ 02/2017
II.1.2) Hlavný kód CPV
42641400-5
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je komplexné výrobne zariadenie, a to úplná technologická linka určená na produkciu nižšie
špecifikovaného vrstveného skla s požiarnou odolnosťou (ďalej len ako technologická linka).Technologická linka bude
pozostávať z technologickej časti určenej pre prípravu polotovarov, z technologickej časti zabezpečujúcej prípravu
vrstiev, ďalej z technologického zariadenia pre spájanie vrstiev, z technologickej časti umožňujúcej rezanie skla, z
riadiaceho a kontrolného systému a z dopravných a manipulačných zariadení. Materiálovým vstupom do technologickej
linky budú dva základné polotovary štandardné float sklo uskladnené na manipulačných paletách a gélová substancia v
nešpecifikovanom balení. Float sklo bude vstupovaťdo výrobného procesu v stave, v akom bude dodané od dodávateľa, teda neumyté a ani inak upravené. Požadovaným výstupným produktom z technologickej linky bude vrstvené tabuľové sklo stanovených vlastnostía rozmerov uskladnené na manipulačnej palete.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 885 500,00 Mena: EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
51100000-3
79632000-3
71600000-4
45255400-3
45311000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obec Batizovce, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie a montáž komplexného výrobného zariadenia, a to úplnej technologickej linky určenej na produkciu vrstveného skla s požiarnou odolnosťou špecifikovaného v súťažných podkladoch. Predmetom zákazky sú aj funkčné skúšky a zaškolenie obsluhy a súvisiace plnenia.
Bližšie informácie budú uvedené v Časti B. Opis predmetu zákazky a Časti D. Obchodné podmienky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 885 500,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 12
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP313010C585
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky má byť z 55 % miery financovaný z NFP poskytnutého MH SR konajúcim v zastúpení MŠVVaŠ SR a
SIEA pre projekt Obstaranie komplexnej technologickej linky s cieľom inovácie produktov spoločnosti PYROBATYS SK,
s.r.o. Zvyšná časť predmetu zákazky bude financovaná z vlastných rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.
V čase vyhlásenia tejto verejnej súťaže ešte nie je zmluva o poskytnutí NFP uzavretá.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ZVO), pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi uchádzači podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.

1.Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.

2.Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:

2.1.Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (ZHS) podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok
účasti osobného postavenia informáciou o zapísaní do ZHS alebo predložením platného potvrdenia úradu o zapísaní do ZHS, pričom ak jeho zápis v ZHS neobsahuje všetky doklady potrebné na preukázanie splnenia podmienok účasti v súlade s ustanovením § 32 ods.2 ZVO platného v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania, predloží tieto doklady v svojej ponuke.

2.2.Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.

3.Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 2.2 vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

4.Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia
Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

5.Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejný obstarávateľ nestanovil podmienky pre preukázanie ekonomického a finančného postavenia.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejný obstarávateľ nestanovil podmienky pre preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti.
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2017/S 211-437636
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 15.01.2018 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.10.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.01.2018 13:00
Miesto: Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: 1. Otváranie časti ponúk označených ako "Ostatné" komisiou bude v zmysle § 52 ZVO neverejné.
2. Na otváranie častí ponúk označených ako "Kritériá" majú v súlade s ustanovením § 52 ods. 3 ZVO prístup uchádzači, ktorí predložili ponuku v čase a mieste stanovenom v oznámení, a ktorých ponuka nebola vylúčená.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1) Súťažné podklady a ich vysvetlenia získa záujemca na základe písomnej žiadosti podpísanej zástupcom záujemcu doručenej poštou alebo osobne na adresu Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16,811 04, Bratislava, Slovensko v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00 hod. alebo elektronicky na e-mailovej adrese sp@tatratender.sk.

2) Verejný obstarávateľ neobmedzuje lehotu na prevzatie súťažných podkladov, ale odporúča záujemcom požiadať o súťažné podklady s časovým predstihom, ktorý im umožní využiť v zákonom stanovenej lehote inštitút vysvetľovania súťažných podkladov.

3) Komunikácia a výmena informácii vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne prostredníctvom pošty, iného
doručovateľa, elektronicky alebo ich kombináciou v súlade s § 187 ods. 8 ZVO.

4) Verejný obstarávateľ na tomto mieste uvádza, že pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky vykonal prieskum
trhu, v rámci ktorého bezprostredne pred vyhlásením verejného obstarávania vyzval vybrané hospodárske subjekty na ocenenie predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ stanovil lehotu na predkladanie ponúk primeranú tomu, aby bolo zabezpečené dodržanie princípov verejného obstarávania a riadnej hospodárskej súťaže.

5) Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 5.000,00,-EUR (slovom
päťtisíc EUR). Bližšie informácie o podmienkach zloženia zábezpeky, jej uvoľnenia alebo vrátenia sú uvedené v bode 16 Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

6) Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky. Podrobné
informácie o obhliadke sú uvedené v bode 14 Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

7) Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo
subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Podrobnosti o uplatnení revíznych postupov sú uvedené v zákone o verejnom obstarávaní.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
06.11.2017
17.03.2018 07:28:09