SK EN  | 17.3.2018 07:35:44

Obstaranie inovatívnej technológie na delenie materiálu a opracovanie materiálu pre spoločnosť ALT, akciová spoločnosť

  Zadávateľ:
ALT, akciová spoločnosť
  Predpokladaná hodnota:
981.071,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.12.2017 10:12

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
09.11.2017
  Dátum zverejnenia:
10.11.2017
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
ALT, akciová spoločnosť
IČO: 36525880
Alžbetin ostrov, Platanová alej 2435 , 94501 Komárno

Slovensko
Kontaktná osoba: Alexander Obonya
Telefón: +421 903400658
Email: obonya.alt@stonline.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/16037
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http:///voarchiv.eu/files/165-bd8d8b6f9a/
Ďalšie informácie možno získať na adrese
iné (vyplňte prílohu A.I)
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Premier Consulting EU, s.r.o.
IČO: 48231657
Hadovská cesta 870 , 94501 Komárno

Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Pálovicsová
Telefón: +421 915849857
Email: palovicsova@eurofondy.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/16037
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): § 8 ods. 2 (dotácia do a vrátane 50%)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): výrobno-obchodné činnosti
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Obstaranie inovatívnej technológie na delenie materiálu a opracovanie materiálu pre spoločnosť ALT, akciová spoločnosť
II.1.2) Hlavný kód CPV
42000000-6
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je obstaranie inovatívnej technológie na delenie materiálu a obrábanie materiálu pre spoločnosť ALT akciová spoločnosť. Zákazka sa delí na 3 časti:
časť č. 1 predmetu zákazky: 1 ks CNC zariadenie na rezanie plazmou s príslušenstvom,
časť č. 2 predmetu zákazky: 1 ks CNC zariadenie na rezanie plameňom s príslušenstvom,
časť č. 3 predmetu zákazky: 1 ks CNC vodorovná vyvrtávačka.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky pre jednotlivé časti zákazky bude popísaná v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 981 071,00 Mena: EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
CNC zariadenie na rezanie plazmou s príslušenstvom
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42000000-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Výrobný areál spoločnosti ALT, a.s. , Roľníckej školy 5095, 945 01 Komárno
II.2.4) Opis obstarávania
1 ks CNC zariadenia na rezanie plazmou s príslušenstvom podľa technickej špecifikácie, ktorá je súčasťou súťažných
podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 395 292,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 2
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 313012C764
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Výskum a inovácie
OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
Časť: 2
II.2.1) Názov
CNC zariadenie na rezanie plameňom s príslušenstvom
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42000000-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Výrobný areál spoločnosti ALT, a.s. , Roľníckej školy 5095, 945 01 Komárno
II.2.4) Opis obstarávania
1 ks CNC zariadenie na rezanie plameňom s príslušenstvom podľa technickej špecifikácie, ktorá je súčasťou súťažných
podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 192 112,33 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 2
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 313012C764
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Výskum a inovácie
OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
Časť: 3
II.2.1) Názov
1 ks CNC vodorovná vyvrtávačka
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42000000-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Výrobný areál spoločnosti ALT, a.s. , Roľníckej školy 5095, 945 01 Komárno
II.2.4) Opis obstarávania
1 ks CNC vodorovná vyvrtávačka podľa technickej špecifikácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 393 666,67 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 2
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 313012C764
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Výskum a inovácie
OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa Osobného postavenia podľa § 32 nasledovne:

Obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienky účasti Osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu

Na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ vyžaduje doklady v súlade s § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

(2) Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky

Plnenie podmienok účasti preukáže uchádzač predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e), resp. ods. 4. a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, alebo podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní alebo podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Zdôvodnenie: Uvedené podmienky sú stanovené zákonom o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: nevyžaduje sa
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Termín realizácie dodávky predmetu obstarávania.
časť č. 1 predmetu zákazky: 2 mesiace od zadania objednávky
časť č. 2 predmetu zákazky: 2 mesiace od zadania objednávky
časť č. 3 predmetu zákazky: 2 mesiace od zadania objednávky.
Začatie realizácie zákazky je podmienené doručením písomnej objednávky Verejným obstarávateľom Dodávateľovi (platí pre všetky časti predmetu zákazky). Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nezaslať písomnú objednávku a v tomto prípade nedôjde k plneniu zmluvy.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 11.12.2017 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie ponuky v mesiacoch (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 11.12.2017 10:30
Miesto: Zasadacia miestnosť spoločnosti Premier Consulting EU, s.r.o., Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie častí ponúk Ostatné je neverejné.

Otváranie častí ponúk Kritériá sa vykoná len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom.

Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní častí ponúk, označených ako Kritériá všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ súťažné podklady uchádzačom nezasiela. Všetky súťažné podklady a podklady potrebné na prípravu ponuky sú neobmedzene, verejne dostupné v profile verejného obstarávateľa, ktorý je vedený na www.uvo.gov.sk: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/16037 a na stránke: http://voarchiv.eu/files/165-bd8d8b6f9a/

2. Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní jednotným európskym dokumentom (ďalej aj ,,JED""), pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, stanovené verejným obstarávateľom v bode III.1 tohto oznámenia. Verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní o predloženie dokladov nahradených JED-om.

3. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť z webového sídla UVO na:
http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html.
Manuál k vyplneniu dokumentu je zverejnený na: http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1096/jed_-_manual.pdf. Verejný obstarávateľ požaduje aby bol jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.

4. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
Vo verejných obstarávaniach, pri ktorých nebola do 31. januára 2017 uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva, sa postupuje podľa predpisov účinných od 1. februára 2017. To znamená, že pokiaľ nebolo verejné obstarávanie ukončené podpisom zmluvy najneskôr 31. januára 2017, tak každá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva, ktorá sa bude uzatvárať od 1. februára 2017, sa bude posudzovať podľa zákona o registri partnerov verejného sektora. Teda aj keď samotný proces verejného obstarávania začal pred 1. februárom 2017, avšak nebol ukončený podpisom zmluvy, počnúc 1. februárom 2017 sa už musí úspešný uchádzač, resp. jeho subdodávatelia posudzovať podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, teda ich povinnosť registrácie v registri partnerov verejného sektora. Zároveň platí, že ak bol, alebo je subjekt zaregistrovaný v registri konečných užívateľov výhod vedenom úradom (do 31. januára 2017), bude sa priamo považovať za partnera verejného sektora a bude sa tiež považovať za zapísanú osobu v novom registri partnerov verejného sektora. Tieto subjekty však budú povinné vykonať dodatočne do 31. júla 2017 proces overenia identifikácie konečného užívateľa výhod podľa novej právnej úpravy, teda podľa zákona o registri partnerov verejného sektora. Nesplnenie tejto povinnosti je sankcionované výmazom dotknutého subjektu z tohto registra.

5. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky, dokladov ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti a iných dokladov, súvisiacich s touto výzvou znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
09.11.2017
17.03.2018 07:35:45