SK EN  | 17.3.2018 07:37:35

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA I. ETAPA

  Zadávateľ:
Mesto Ilava
  Predpokladaná hodnota:
405.809,30 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.12.2017 11:12

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Práce
  Dátum odoslania:
11.11.2017
  Dátum zverejnenia:
14.11.2017
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Ilava
IČO: 00317331
Mierové námestie 16/31, 01901 Ilava

Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Imrich Vozár
Telefón: +421 948700620
Fax: +421 424455522
Email: imrich.vozar@elauk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.ilava.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.uvo.gov.sk;http://www.elauk.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): verejná správa
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA I. ETAPA
Referenčné číslo: 1110/2017
II.1.2) Hlavný kód CPV
45316100-6
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmet zákazky s názvom REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA I. ETAPA je rekonštrukcia verejného osvetlenie v meste Ilava, I. etapa na základe projektu, rozpočtu a výkazu výmer projekčnej kancelárie ECO-LOGIC PROJECTS s.r.o., Krátka 4, Senec 903 01 , zodpovedný projektant ING. L. VALČO.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 405 809,30 Mena: EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45316110-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Ilava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia verejného osvetlenia I. Etapa, v súlade s určenými požiadavkami verejného obstarávateľa na predmet zákazky vrátane súvisiacich služieb za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti jeho prevádzkovania a znižovania nákladov na jeho údržbu v súlade s príslušnými legislatívnymi opatreniami, tak aby bola dosiahnutá vyššia úroveň účinnosti a hospodárnosti sústavy verejného osvetlenia, vyššia energetická a svetelná účinnosť a úspory v režijných nákladoch verejného osvetlenia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 405 809,30 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 12
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32, ods. 1 písm. a), d) a e) ZVO,
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: požadované podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ods.1 písm. a) a d)
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Verejný obstarávateľ sa v súlade s možnosťami stanovenia podmienok finančného postavenia potrebuje uistiť, že uchádzač je primerane finančne spôsobilý, aby dokázal financovať plnenie zákazky pokiaľ nebude mať uhradené platby zo strany verejného obstarávateľa za realizované plnenie a tým nebolo ohrozené dokončenie realizácie predmetu zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň: Uchádzač predloží doklad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka spolu za r. 2014, 2015, 2016 vo výške min. 1 000 000,-€ bez DPH
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: požadované podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1, písm. b), g) a i)
požadované podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa systému manažérstva kvality podľa § 35 ZVO
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti : Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti je v súlade s ustanovením § 38 ods. 5 ZVO. Účelom požiadavky ako jednej z podmienok účasti týkajúcej sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne štandardov, je najmä preukázanie skutočnosti, či je uchádzač spoľahlivý a spôsobilý zrealizovať predmet zákazky. Jej potreba sleduje cieľ vybrať spôsobilého uchádzača, ktorý je schopný riadne si plniť svoje zmluvné záväzky
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti uvedenie údajov o odbornej kvalifikácii osoby zodpovednej za riadenie prác: Zo zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), ustanovení § 44 ods. 1 vyplýva nasledovné: stavbu a jej zmenu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov, pričom vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci ako fyzická osoba, ktorá získala oprávnenie na výkon týchto činností; právnické osoby môžu vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe len ak zabezpečia ich výkon oprávnenými osobami podľa osobitných predpisov
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti, vrátane splnenia minimálnej požadovanej úrovne štandardov požaduje, aby sa verejného obstarávania zúčastnili len uchádzači, ktorí disponujú potrebným minimálnym počtom výrobných a riadiacich pracovníkov, čo je predpoklad kvalitného riadenia a dostatočne rýchlej realizácie stavebných prác. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k bezproblémovej realizácii predmetu zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna úroveň: Podmienkou účasti uchádzača uskutočnenie minimálne 5 (slovom: päť) stavebných prác rovnakých alebo podobných ako je uvedené v opise predmetu zákazky, pričom aspoň jedna musí byť minimálne v hodnote 400 000,- € bez DPH
Minimálna požadovaná úroveň: Podmienkou účasti je:
-Prax v riadení stavby pre Stavbyvedúceho podľa bodu a) min. 10 rokov
Minimálna požadovaná úroveň: Uchádzač preukáže, že za predchádzajúce tri roky bol jeho priemerný ročný počet zamestnancov v priemere rovnom a vyššom ako 10. To znamená, že uchádzač musí preukázať disponovanie minimálne 10 zamestnancami za všetky tri roky priemerne
Minimálne požadovaná úroveň: verejný obstarávateľ požaduje certifikáciu podľa EN STN ISO 9001:2015, alebo ekvivalent
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Predmetom EA je kritérium:
navrhovaná zmluvná cena za predmet obstarávania v € v zmysle bodu 29.1 SP zaokrúhlená na 2 desatinné miesta
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 11.12.2017 11:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 31.12.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 11.12.2017 13:00
Miesto: Mestský úrad Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
11.11.2017
17.03.2018 07:37:35