SK EN  | 17.3.2018 07:36:12

"Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu Mestského úradu v Strážskom"

  Zadávateľ:
Mesto Strážske
  Predpokladaná hodnota:
357.387,54 €
  Možnosť prihlásenia do:
08.12.2017 10:12

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Práce
  Dátum odoslania:
12.11.2017
  Dátum zverejnenia:
14.11.2017
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Strážske
IČO: 00325813
Námestie A. Dubčeka 300, 07222 Strážske

Slovensko
Kontaktná osoba: Jana Balická
Telefón: +421 566491431
Fax: +421 566477275
Email: strazske@strazske.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.uvo.gov.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
iné (vyplňte prílohu A.I)
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
I&Z Tender, s.r.o.
IČO: 46953248
Nám. SNP 9 , 91101 Trenčín

Slovensko
Kontaktná osoba: RNDr. Ivan Kotora
Telefón: +421 944371271
Email: ivan.kotora@gmail.com
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
"Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu Mestského úradu v Strážskom"
Referenčné číslo: 02_2017/SP
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Zámerom verejného obstarávateľa sú stavebné úpravy budovy Mestského úradu v Strážskom.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 357 387,54 Mena: EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45210000-2
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
IA13-5 - Rekonštrukcia
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mestský úrad Strážske
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobný opis predmetu je uvedený v projektovej dokumentácii a výkaz výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Názov: Lehota realizácie prác
Relatívna váha: 20
Náklady/Cena: Cena
Cena
Relatívna váha: 80
II.2.6) Predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 357 387,54 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 6
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19
II.2.14) Doplňujúce informácie:
OP Kvalita životného prostredia; Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých
sektoroch; Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní: je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, čo preukáže doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich overených kópií.
ODÔVODNENIE PRIMERANOSTI PODMIENKY ÚČASTI VO VZŤAHU K PREDMETU ZÁKAZKY A POTREBA JEJ ZAHRNUTIA MEDZI PODMIENKY ÚČASTI:
Preukazovanie osobného postavenia uchádzača vyplýva zo zákona.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: 1.) Dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúci ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Tento zoznam musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo splnomocnenou oprávnenou osobou.
2.) Dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. c) zákona - údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú
zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi.
3.) Dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov spracované formou zoznamu pracovníkov, ktorí budú pracovať v rámci predmetu zákazky s uvedením údajov: meno, funkcia, vzdelanie , prax v stavebníctve.
4.) Dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. h) v nadväznosti na § 36 zákona - uvedením opatrení environmentálneho
manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác.
ODÔVODNENIE PRIMERANOSTI PODMIENKY ÚČASTI VO VZŤAHU K PREDMETU ZÁKAZKY A POTREBA JEJ ZAHRNUTIA MEDZI PODMIENKY ÚČASTI:
K bodu 1: Podmienky technickej a odbornej spôsobilosti sú postavené tak, aby uchádzač preukázal svoje skúsenosti s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného, ako je predmet zákazky.
K bodu 2: Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie uvedených dokladov za účelom preverenia technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača a preverenia potrebných skúseností pre zabezpečenie kvality obstarávaných stavebných prác.
K bodu 3: Uchádzač musí preukázať, že disponuje kvalifikovanými odbornými kapacitami, ktoré sú vyžadované pre
plnenie predmetu zmluvy.
K bodu 4: Verejný obstarávateľ pri formulovaní podmienky účasti podľa § 36 zákona prihliada na získané praktické
skúsenosti určitých noriem zabezpečenia kvality, pričom má verejný obstarávateľ zároveň na zreteli, aby stanovenými podmienkami neodôvodnene a neprimerane neobmedzoval v účasti uchádzačov a teda neznemožnil uskutočnenie riadnej a čestnej hospodárskej súťaže v rámci použitého postupu zadávania zákazky. Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie uvedených dokladov za účelom preverenia technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača a preverenia potrebných skúseností pre zabezpečenie kvality obstarávaných stavebných prác.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1: V zozname stavebných prác musia byť minimálne 3 stavby rovnakého alebo podobného predmetu zákazky. Uchádzač preukáže potvrdeniami /referenciami realizáciu stavebných prác v predmete zákazky, pričom aspoň jedna zo stavieb musí byť nad 350 000,00 eur bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Uchádzač musí v potvrdeniach o uskutočnených stavebných prácach uviesť kontaktné údaje na osobu/osoby, ktorí vedia potvrdiť predkladané vyhlásenia uchádzača o uskutočnených stavebných prácach.
K bodu 2: Uchádzač predloží platné oprávnenie/osvedčenie alebo certifikát z preverenia odbornej spôsobilosti pre
manažment bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, kvality a manažérsky systém v projektoch minimálne podľa normy ISO 9001 a BS OHSAS 18001 vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie určitých noriem environmentálneho riadenia uchádzačom. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
K bodu 3: Uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii pracovníka na výkon činnosti
stavbyvedúceho s Osvedčením vydaným SKSI alebo ekvivalentný doklad o vykonaní odbornej skúšky s rozsahom
oprávnenia pre pozemné stavby. Požadovanú odbornú spôsobilosť preukazuje overenou fotokópiou dokladu o odbornej spôsobilosti s originálnym podpisom a odtlačkom pečiatky osoby, na ktorú bolo osvedčenie o vykonaní odbornej spôsobilosti vydané. Zároveň stavbyvedúci predloží životopis kde uvedie aj prax v stavebníctve a čestné vyhlásenie, že bude v čase realizácie zákazky k dispozícii.
K bodu 4: Uchádzač predloží úradne overenú kópiu platného certifikátu environmentálneho manažérstva v oblasti
predmetu zákazky minimálne podľa normy ISO 14001, vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie určitých noriem environmentálneho riadenia uchádzačom. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. Z uchádzačom predkladaných dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 113 a § 114 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní vo väzbe na § 34 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača.
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Požiadavky na vykonanie zákazky sú obsiahnuté v projektovej dokumentácii, výkaz výmer a v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 08.12.2017 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 31.12.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 08.12.2017 11:00
Miesto: I&Z Tender, s.r.o., Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Termín uvádza otváranie častí ponúk označených ako "Ostatné". Otváranie častí ponúk označených ako "Ostatné" je neverejné. Otváranie častí ponúk označených ako "Kritéria" bude vykonané v súlade s § 52 zákona o verejnom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Záujemca si vyžiada súťažné podklady na základe písomnej žiadosti doručenej osobne, poštou alebo mailom na adrese verejného obstarávateľa alebo ich môže získať aj z profilu verejného obstarávateľa na adrese: https://www.uvo.gov.sk.
2. Súťažné podklady sa budú zasielať len elektronickou formou.
3. Vysvetlenie informácií bude podľa § 48 a §114 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní.
4. Zábezpeka sa požaduje vo výške 10 000.- EUR. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
5. Ďalšie postupy, vzťahy, termíny, povinnosti a pod. viažuce sa k vyhlásenému postupu verejného obstarávania, ktoré
nie sú popísané alebo špecifikované vo výzve na predloženie ponúk a v súťažných podkladoch, sa riadia všeobecnými
ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
6. Komunikáciu bude verejný obstarávaľ v zmysle § 187 ods. 8 zákona uskutočňovať podľa § 20 ods. 1 zákona.
7. Verejný obstarávateľ uvádza, že lehota uskutočnenia 6 mesiacov (bod II.2.7 tohto oznámenia) bude počítaná od
odovzdania staveniska. Termín ukončenia stavebných prác je kritériom na vyhodnotenie ponúk. Dĺžka trvania zákazky
alebo rámcovej dohody v časti II. 2.7 je uvedená len z dôvodu nutnosti zadať trvanie zákazky v tomto formulári.
8. Jedná sa o zelené verejné obstarávanie.
9. Ponuky od uchádzačov musia byť predložené v listinnej forme.
10. Verejný obstarávateľ plní všetky povinnosti týkajúce sa zverejňovania dokumentov a informácií o tomto verejnom
obstarávaní v profile VO zriadenom na webovom sídle Úradu v elektronickom úložisku ako osobitnej časti Vestníka
verejného obstarávania.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
12.11.2017
17.03.2018 07:36:12