SK EN  | 17.3.2018 07:37:43

CNC vláknový laserový rezací stroj so systémom automatickej výmeny paliet

  Zadávateľ:
I.P.A. - Kovovýroba spol.s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
858.783,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
08.12.2017 10:12

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
13.11.2017
  Dátum zverejnenia:
14.11.2017
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
I.P.A. - Kovovýroba spol.s.r.o.
IČO: 36049883
Železničiarska 7, 97901 Rimavská Sobota

Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Alena Hujová
Telefón: +421 415665265
Email: hujova@eurodotacie.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/18690
Hlavná adresa(URL): http://www.kovipa.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/18690
Ďalšie informácie možno získať na adrese
iné (vyplňte prílohu A.I)
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Euro Dotácie, a.s.
IČO: 36438766
Na Šefranici 1280/8 , 01001 Žilina

Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Alena Hujová
Telefón: +421 415665265
Email: hujova@eurodotacie.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/18690
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.kovipa.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
iné (vyplňte prílohu A.II)
Euro Dotácie, a.s.
IČO: 36438766
Na Šefranici 1280/8 , 01001 Žilina

Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Alena Hujová
Telefón: +421 415665265
Email: hujova@eurodotacie.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/18690
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.kovipa.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): osoba podľa § 8 ods.2
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): 27.52.0 Výroba neelektrických zariadení pre domácnosti
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
CNC vláknový laserový rezací stroj so systémom automatickej výmeny paliet
II.1.2) Hlavný kód CPV
42610000-5
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je CNC vláknový laserový rezací stroj so systémom automatickej výmeny paliet

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 858 783,33 Mena: EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Poštová 68, Tornaľa 982 01
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je CNC vláknový laserový rezací stroj so systémom automatickej výmeny paliet

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 858 783,33 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 5
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: NFP313030N139
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Operačný program Výskum a inovácie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

UPOZORNENIE:
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti - osobné postavenie v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Nepožaduje sa.
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 08.12.2017 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 31.12.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 08.12.2017 13:00
Miesto: Euro Dotácie, a.s.
Na Šefranici 1280/8
010 01 Žilina
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Súťažné podklady uverejní osoba podľa § 8 v profile vedenom v súlade s §148 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. O vydanie súťažných podkladov je možné požiadať aj na základe žiadosti doručenej na kontaktné miesto osoby podľa §8.
2. Splnenie podmienky účasti možno preukázať predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú osobe podľa §8 uchádzači v súlade s §39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní v lehote 5 prac. dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na doručenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak osoba podľa §8 neurčí dlhšiu lehotu.
3. Žiadosti o nápravu doručí záujemca poštou, kuriérnou službou alebo osobne na adresu kontaktného miesta osoby podľa §8: Euro Dotácie, a.s., Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina.
4.Osoba podľa § 8 uverejní v profile osoby podľa § 8 pri príslušnej zákazke v súlade s § 25 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní spôsob určenia predpokladanej hodnoty zákazky (link: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/18690). Osoba podľa § 8 v záujme zvýšenia princípu transparentnosti primerane stanovila lehotu na predkladanie ponúk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
13.11.2017
17.03.2018 07:37:43