SK EN  | 17.3.2018 07:36:01

Integrovaný informačný systém, spevnené plochy, parkoviská pred železničnou stanicou v meste Krompachy

  Zadávateľ:
Mesto Krompachy
  Predpokladaná hodnota:
224.713,62 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.12.2017 09:12

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Práce
  Dátum odoslania:
13.11.2017
  Dátum zverejnenia:
14.11.2017
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Krompachy
IČO: 00329282
Nám. Slobody 1, 05342 Krompachy

Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Eva Stehlíková
Telefón: +421 533818685
Fax: +421 534192214
Email: eva.stehlikova@krompachy.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.krompachy.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6109
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Integrovaný informačný systém, spevnené plochy, parkoviská pred železničnou stanicou v meste Krompachy
II.1.2) Hlavný kód CPV
45223300-9
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúcich spevnených plôch na ul. Družstevnej, ich prestavba a modernizácia tak, aby spĺňali podmienky zariadenia pre integrovanú dopravu v meste Krompachy, t.j. umožniť vzájomné prestupovanie medzi linkami SAD a ŽSR. Predmetná stavba rieši teda komplexnú rekonštrukciu priestupných a čakacích plôch na dvoch zastávkach, bezbariérový príchod a odchod cestujúcich zo zastávok SAD. Stavba zahŕňa urbanistickú vybavenosť predstaničného priestoru, t.j výstavbu prístreškov pre autobusovú zastávku a výstavbu prvkov drobnej architektúry (označníky zastávky, lavičky, cyklostojany, oddeľovacie stĺpiky, ochranné mreže stromov, smetné koše a pod.), ktoré budú slúžiť cestujúcim pri miestnej a mimomestskej doprave. Súčasťou projektu je aj elektrická prípojka pre informačný systém, osvetlenie vrátane kamerového systému mestskej polície. Autobusové zastávky budú vybavené modernými informačnými technológiami, uvažuje sa so zavedením inteligentného informačného systému, softwérového aj hardwérového vybavenia a prepojenia informačného systému autobusovej prímestskej a medzimestskej (SAD) so systémom ŽSR, vybudovanie inteligentných zastávok s prenosom údajov softwarové a hardwarové zabezpečenie.
Stavbou dôjde k estetizácii predstaničného priestoru a zabezpečeniu plynulosti a bezpečnosti pre dopravu aj chodcov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 224 713,62 Mena: EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Košický kraj, Mesto Krompachy
pozemky parcely E-KN parc. Č. 70682/11, E-KN parc. Č. 70682/51, E-KN parc. č.70682/52, C-KN parc. Č.1902, C-KN 2316 k.ú. Krompachy
II.2.4) Opis obstarávania
Členenie stavby na stavebné objekty:
SO 01. NÁSTUPIŠTIA A SPEVNENÉ PLOCHY
SO 02. PRÍSTREŠKY A DROBNÁ ARCHITEKTÚRA
SO 03. SADOVÉ ÚPRAVY
SO 04. SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY
SO 04.1 Kamerový systém
SO 04.2 Informačný systém
SO 05. VEREJNÉ OSVETLENIE
SO 06. NN PRÍPOJKA
SO 07. ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE
SO 08. OCHRANA KÁBLOVÝCH VEDENÍ

Celkový rozsah stavby
Miestna komunikácia existujúca ul. Družstevná:
Kategória: MO 7,0/40
Funkčná trieda: C3 funkčná trieda (MK)
Spevnené plochy a zastávky:
Nástupištia: 2 x 15m
Dĺžka zastávky celkom: 34 m
Dĺžka trasy: 113,385m (os pod obrubníkom spev. plochy)
Smerové oblúky: Rmin =4,0m (zaoblenia spevnených plôch)
Pozdĺžny sklon: min.0,3%;
Odstavné plochy:
Počet nových parkovacích miest štandard spolu: 53 p.m.
Počet parkovacích miest imobilný spolu: 4 p.m.
Počet parkovacích miest spolu: 57 p.m.
Prístrešky a prvky drobnej architektúry:
Prístrešky : 2 ks
Stojany na bicykle: 8 ks
Odpadkové koše: 4 ks
Ochranné mreže stromov: 8 ks
Zahradzovacie stĺpiky: 6ks
Lavičky: 8 ks
Označník zastávky: 2 ks
Rozvody NN, verejné osvetlenie, slaboprúdové rozvody, informačný systém a kamerový systém.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 224 713,62 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 12
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: 1. ak nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona o verejnom obstarávaní
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v:
1. § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní
2.Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
-predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
3.Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo trvalého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
4.Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
5.Uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov podľa môže § 152 zákona o verejnom obstarávaní preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
6.Zápis v Zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17. apríla 2016 je zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.
7.V zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže hospodársky subjekt predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom (ďalej len "JED" ).
8.Manuál k vypĺňaniu jednotného európskeho dokumentu je uverejnený na webovom sídle ÚVO http://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Nevyžaduje sa.
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Stavebné práce, pri ktorých bude prekračovaná dovolená hladina hluku sa nesmú vykonávať v oblastiach s blízkou obytnou zástavbou v hodinách nočného kľudu od 22:00 - 6:00 hod.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 11.12.2017 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 31.08.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 11.12.2017 09:30
Miesto: Miesto: Mesto Krompachy, zasadacia miestnosť na 1. poschodí
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Pri komunikácii a výmene informácií postupuje verejný obstarávateľ podľa §187 ods. 8) zákona o verejnom obstarávaní.
2.Verejný obstarávateľ poskytuje neobmedzený prístup k súťažným podkladom a ostatným informáciám potrebných pre vypracovanie ponuky v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle ÚVO (www.uvo.gov.sk)počas celého procesu verejného obstarávania. Z toho dôvodu verejný obstarávateľ odporúča všetkým záujemcom, aby vo vlastnom záujme počas celého procesu verejného obstarávania sledovali profil verejného obstarávateľa na uvedenom webovom sídle. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, aby svoj záujem zúčastniť sa verejného obstarávania oznámili verejnému obstarávateľovi z dôvodu vytvorenia komunikačnej linky za účelom poskytnutia informácie o zverejnení vysvetlenia a iných informácií potrebných na vypracovanie ponuky profile verejného obstarávateľa na webovom sídle ÚVO s uvedením údajov: Obchodný názov, kontaktná osoba a kontaktná emailová adresa.
3.Verejný obstarávateľ upozorňuje hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača, že formulár JED vo formáte .pdf bude zverejnený v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle ÚVO (www.uvo.gov.sk;) a v editovateľnom formáte .rtf bude zverejnený na webovom sídle verejného obstarávateľa: http://www.krompachy.sk/homepage/read?articleId=4407 , kde budú zverejnené aj iné súbory v editovateľných formátoch napr. neocenený výkaz výmer, odporúčané vzory a pod.
4.Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti, prípadne informáciu o vykonaní podstatných zmien v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky verejný obstarávateľ zverejní v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle ÚVO - www.uvo.gov.sk. Verejný obstarávateľ bude považovať takéto vysvetlenie resp. poskytnutie informácie za doručené v momente ich zverejnenia v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle ÚVO - www.uvo.gov.sk.
O zverejnení vysvetlenia informácií verejný obstarávateľ oboznámi všetkých známych záujemcov prostredníctvom e-mailu.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
13.11.2017
17.03.2018 07:36:02