SK EN  | 17.3.2018 07:37:09

Dodávka elektrickej energie

  Zadávateľ:
Mesto Žiar nad Hronom
  Predpokladaná hodnota:
235.149,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.12.2017 10:12

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
10.11.2017
  Dátum zverejnenia:
15.11.2017
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Žiar nad Hronom
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00321125
Š. Moysesa 46, 96519 Žiar nad Hronom

Slovensko
Kontaktná osoba: Iveta Vájová
Telefón: +421 456787136
Fax: +421 45456787155
Email: iveta.vajova@ziar.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5405
Hlavná adresa(URL): https://www.ziar.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): https://josephine.proebiz.com
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://josephine.proebiz.com/tender/248/summary
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodávka elektrickej energie
Referenčné číslo: 3902/2017
II.1.2) Hlavný kód CPV
09310000-5
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom obstarávania je poskytovanie združenej dodávky elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 235 149,00 Mena: EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
09310000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, odberné miesta uvedené v súťažných pokladoch
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom obstarávania je poskytovanie združenej dodávky elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 235 149,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 12
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, zároveň predloží doklad o povolení URSO na podnikanie v energetike v rozsahu predmetu zákazky, resp. platnú licenciu na dodávku elektrickej energie.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní dočasne nahradiť doklady jednotným európskym dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený a štatutárnym zástupcom (splnomocnenou osobou) naskenovaný jednotný európsky dokument. Uchádzač môže prehlásiť splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaju uvedeného v oddiel IV. Časti jednotného európskeho dokumentu.
V prípade, že uchádzač využije možnosť predkladania konkrétnych dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti, je povinný originálne doklady alebo ich úradne overené kópie (vrátane úradných prekladov) naskenovať a vložiť ich do systému ako súčasť ponuky. Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o doručenie všetkých dokladov
predložených v ponuke aj v listinnej podobe s cieľom overiť tieto doklady.
V prípade, že sú doklady ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vydávané orgánom verejnej správy
(alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, môže uchádzač vložiť do systému tento digitálny doklad,
vrátane konverzie listinných dokumentov do originálu v elektronickej forme prostredníctvom notárskeho úradu (vrátane
jeho úradného prekladu ak je to podľa predchádzajúcich ustanovení potrebné).
Ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa preukazovania splnenia podmienok účasti - osobného
postavenia prostredníctvom zápisu v zoznamu hospodárskych subjektov nie sú dotknuté.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 11.12.2017 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 5
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 11.12.2017 13:00
Miesto: Mesto Žiar nad Hronom, Š.Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, kanc. č. 8, I. poschodie, Mestský úrad Žiar nad Hronom
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ použije postup jednoobálkovej reverznej verejnej súťaže podľa §66 ods. 7 a §49 ods. 6 písm. a)
zákona o verejnom obstarávaní. Komunikácia s verejným obstarávateľom bude prebiehať výlučne prostredníctvom
komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, s výnimkou podaní § 170 zákona o verejnom obstarávaní. Odporúčame všetkým záujemcom, aby sa čo najskôr zaregistrovali v systéme JOSEPHINE, podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. UPOZORNENIE: ponuky sa budú predkladať výhradne elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
10.11.2017
17.03.2018 07:37:09