SK EN  | 17.3.2018 07:36:45

5-OSÉ FRÉZOVACIE CENTRUM

  Zadávateľ:
PROGRES TC, s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
387.503,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.12.2017 10:12

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
10.11.2017
  Dátum zverejnenia:
15.11.2017
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
PROGRES TC, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36578738
Šafárikova 2, 04801 Rožňava

Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jaromír Smítka
Telefón: +421 907871152
Email: jaromir.smitka@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/19577/zakazky/411552/dokumenty
Hlavná adresa(URL): http://www.progrestc.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/19577/zakazky/411552/dokumenty
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://evo.gov.sk/evo/tender/19577_4201_20171110.nsf/dspleafs/skwelcome?OpenDocument
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): Spoločnosť s ručením obmedzeným, osoba podľa §8
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hospodárstvo a finančné záležitosti
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
5-OSÉ FRÉZOVACIE CENTRUM
Referenčné číslo: PG-1/2017
II.1.2) Hlavný kód CPV
42612000-9
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Vertikálne CNC frézovacie zariadenie vybavené riadiacim systémom pre použitie CNC programov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 387 503,00 Mena: EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42612200-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
PROGRES TC, s.r.o., Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
II.2.4) Opis obstarávania:
1 komplet Vertikálne CNC frézovacie zariadenie vybavené riadiacim systémom pre použitie CNC programov s príslušenstvom
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 387 503,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
Trvanie v dňoch: 240
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Áno
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08
II.2.14) Doplňujúce informácie:
V bode II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody je uvedená maximálna lehota dodania, skutočná lehota dodania bude výsledkom e- aukcie.
k bodu II.2.10 informácie o variantoch sa vzťahuje len na technické položky, ktoré sú označené textom "alebo ekvivalent", "alebo ekvivalentný"
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Obsah :
1.1.Identifikačné údaje uchádzača ( v prípade skupiny za každého člena skupiny )
1.2.Vyhlásenie uchádzača, že rozumel a súhlasí so všetkými podmienkami verejnej súťaže, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch.
1.3.Vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke,
1.4.Vyhlásenie uchádzača o predložení iba jednej ponuky
1.5.Čestné prehlásenie, že nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
1.6.Zoznam subdodávateľov, ich obchodné meno, a sídlo alebo miesto podnikania. Ak uchádzač nebude využívať subdodávateľov predloží vyhlásenie, že zákazku bude plniť samostatne.
1.7.Ponuka predložená skupinou bude obsahovať: Splnomocnenie skupiny, v ktorom splnomocní člena skupiny a presne uvedie jeho obchodné meno a sídlo na písomnú komunikáciu (dorozumievanie, vysvetľovanie...) medzi verejným obstarávateľom, komisiou na vyhodnotenie ponúk a skupinou. Toto splnomocnenie potvrdia svojim podpisom a odtlačkom pečiatky štatutárni zástupcovia všetkých subjektov, ktoré skupinu vytvorili.
2.Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti a preukáže ich predložením nižšie uvedených originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií v elektronickej forme. Žiadny dokument nie je možné predložiť do ponuky v listinnej forme. Úplný text bodu 2 v súťažných podkladoch kapitola E-podmienky účasti.
2.1.Uchádzač predloží čestné vyhlásenie o zapísaní v zozname hospodárskych subjektov alebo aktuálne potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej úrad), ak je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie úrad (§ 152 ods. 1 zákona 343/2015 Z.z.).
2.2.Ak v zozname podľa ods. 2.1. registrovaný nie je, predloží:
2.2.1.výpis z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
2.2.2.potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace, že nemá nedoplatky, poprípade má splátkový kalendár
2.2.3.potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace, že nemá nedoplatky, poprípade má splátkový kalendár
2.2.4.potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku
2.2.5.doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, výpis zo živnostenského alebo obchodného registra
2.2.6.čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
2.3.uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky nahradí požadované doklady čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine svojho sídla v prípade, ak sa v krajine sídla uchádzača rovnocenný doklad podľa bodu 2.2. nevydáva a o doklad podľa bodu 2.1. nepožiadal na území SR.
2.4.V prípade, že má uchádzač sídlo v inom v členskom štáte EU ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.
2.5.Ak uchádzač predloží doklady podľa bodov 2.1. až 2.4. ktoré sú neúplné alebo nie je zrejmá ich pravdivosť, bude uchádzač vyzvaný na ich vysvetlenie, poprípade doplnenie údajov. Ak uchádzač vysvetlenie nepredloží, alebo nedoplní požadované doplňujúce dokumenty, bude z verejnej súťaže vylúčený.
2.6.Ak uchádzač nepredloží doklady podľa bodov 2.1. až 2.4. alebo budú neplatné podľa súťažných podkladov, bude z verejnej súťaže vylúčený.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Zákazka bude realizovaná v súlade s podmienkami kúpnej zmluvy, ktorá je súčasťou súťažných podkladov, kapitola D-obchodné podmienky.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Jednoetapová s pohyblivým koncom etapy, maximálna lehota na vloženie ponuky 20 minút, lehota na vkladanie sa predlžuje o ďalšie 3 min. od prijatia nasledujúcej najnižšej ponuky.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 11.12.2017 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 17.09.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 13.12.2017 07:00
Miesto: Elektronický systém EVO
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: 13.12.2017 o 7:00 hod. sa sprístupňujú dokumenty časti Ostatné, plánovaný termín o sprístupnení dokladovponúk časti Kritéria je 2.1.2018 o 9:00 hod. Tento termín bude upresnený oprávneným uchádzačom vnadväznosti na priebeh vyhodnotenia časti Ostatné. Proces vyhodnocovania je neverejný z dôvodu aplikácie elektronickej aukcie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
b) obstarávanie inovácií
31.1.Verejný obstarávateľ umožní trvalý prístup k súťažným podkladom v systéme EVO a v profile najneskôr nasledujúci deň po zverejnení výzvy vo vestníku UVO.
31.2.Žiadosť o registráciu môže uchádzač predložiť len v systéme EVO. Písomné ani emailové žiadosti na adresu verejného obstarávateľa nebudú akceptované.
31.3.Do zákazky sa môže registrovať záujemca do lehoty na predkladanie ponúk. Pre záujemcov sa odporúča, aby sa registrovali v takom časovom horizonte, ktorý im zabezpečí dostatočný časový priestor na vypracovanie ponúk, a aby si tým, v prípade potreby využitia inštitútu vysvetľovania, vytvorili aj dostatočný časový priestor na jeho použitie. Zákon o verejnom obstarávaní v § 48 ustanovuje verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi povinnosť oznámiť vysvetlenie požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch preukázateľne bezodkladne všetkým záujemcom, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred, inak v primeranej lehote určenej verejným obstarávateľom. Nevyžiadaním súťažných podkladov v dostatočnom predstihu pred lehotou na predkladanie ponúk si záujemcovia sami môžu znemožniť využitie inštitútu vysvetľovania súťažných podkladov.
31.4.V prípade uplatnenia revíznych postupov v procese verejného obstarávania, si obstarávateľ vyhradzuje právo prijať kúpnu zmluvu v predĺženej lehote viazanosti, o ktorej budú uchádzači informovaní.
31.5.Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov.
31.6.Z dôvodu, že predmet plnenia zmluvy je financovaný z prostriedkov poskytnutých objednávateľovi na základe Zmluvy o NFP sa predávajúci zaväzuje strpieť' výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou predmetu plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o NFP a poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť. Za osoby oprávnené sa považujú:
a)Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby
b)Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
c)Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby
d)Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov
e)Osoby prizvané orgánmi podľa písm. a) - d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Európskeho spoločenstva.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Žiadosť o nápravu do 10 dní od zverejnenia oznámenia v európskom vestníku proti podmienkam v súťažnýchpodkladoch.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
10.11.2017
17.03.2018 07:36:45