SK EN  | 17.3.2018 07:35:26

Univerzálna brúska s CNC riadením

  Zadávateľ:
Spojená škola
  Predpokladaná hodnota:
58.333,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
08.12.2017 15:12

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
20.11.2017
  Dátum zverejnenia:
21.11.2017
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Spojená škola
IČO: 37946765
Ľ. Podjavorinskej 22, 08005 Prešov

Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Erika Palášthyová
Telefón: +421 517705288
Fax: +421 517702598
Email: skola22obstaranie@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://spojenask.edupage.org/?
Hlavná adresa(URL): https://spojenask.edupage.org/?
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://https://spojenask.edupage.org/text/?text=text/text29&subpage=1
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): Stredná odborná škola
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Univerzálna brúska s CNC riadením
II.1.2) Hlavný kód CPV
42600000-2
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je kúpa tovaru - brúsky. Jedná sa o univerzálnu brúsku s CNC riadením, ktorá bude plniť výchovno vzdelávací účel, konkrétne výučba procesu brúsenie na strednej odbornej škole.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 58 333,33 Mena: EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42611000-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS:
SK
SK0
SK041
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov
II.2.4) Opis obstarávania
Špecifikácia tovaru:

1x univerzálna brúska s CNC riadením, hrotová,
možná alternatíva je repasovaná brúska,
rozsah brúsenia vonkajších priemerov min. D100x150mm,
priemer brúsneho kotúča min. 300mm,
hmotnosť obrobku upnutého v hrotoch min. 30kg,
manuálne natočenie brúsneho vretenníka v rozsahu 0-90°,
natočenie pracovného stola: min. 5°,
pripojenie el.: štandard 3x400V, 50Hz,
výkon motor vretenníka: min. 1,3kW,
tolerancia priemeru obrobku IT5,
individuálne brúsiace cykly,
CNC riadenie s možnosťou programovania v ISO kóde a pomocou preddefinovaných operácií,
ochranné zabezpečenie a krytovanie pre účely výuky,
3x príruba pre brúsny kotúč,
chladenie,
minimálne príslušenstvo: hroty (2ks), skľučovadlo (1ks), sada unášačov (1 sada, 6ks), brúsny kotúč s prírubou (1ks), pevný dresovací diamant (1ks),
požadujeme dodanie na miesto plnenia vrátane poistenia,
vrátane zaškolenia 2 pracovníkov v závode, v trvaní 3 dni,
vrátane inštalácie a odovzdania na mieste dodania,
vrátane zaškolenia 2 pracovníkov po odovzdaní stroja na mieste dodania,
návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku,
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 58 333,33 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 7
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač predložiť:
kópiu dokladu o oprávnení podnikať podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO v nadväznosti na § 32 ods. 2 písm. e) ZVO, v ktorom preukáže, že je oprávnený poskytovať predmet zákazky, resp. podľa § 152, resp. § 157 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Predmet zákazky bude financovaný z časti z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa a z časti darovaných finančných prostriedkov.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 08.12.2017 15:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 30.06.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 11.12.2017 00:00
Miesto: Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
20.11.2017
17.03.2018 07:35:26