SK EN  | 17.3.2018 07:25:57

Posudzovanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti osôb

  Zadávateľ:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
1.962.850,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.01.2018 10:01

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
15.11.2017
  Dátum zverejnenia:
21.11.2017
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35914939
Rožňavská 1, 83272 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Štanclová
Telefón: +421 220292654
Email: stanclova.zuzana@slovakrail.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9090
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.slovakrail.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Prístup k súťažným dokumentom: Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9090
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na adresu: vyššie uvedenej adrese
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby železničnej dopravy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Posudzovanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti osôb
Referenčné číslo: 835/2017-SeON-333/2017-SeL
II.1.2) Hlavný kód CPV
85147000-1
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Posudzovanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti zamestnancov Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. zabezpečujúcich dopravu na dráhach v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 514/2009 Z.z, vyhlášky 245/2010 Z. z., vyhlášky 205/2010 Z. z. formou vstupných, periodických a mimoriadnych lekárskych prehliadok, vstupných a mimoriadnych psychologických vyšetrení, psychoterapeutickej starostlivosti a ďalších druhov lekárskych prehliadok (psychologických vyšetrení) vo vzťahu k práci (posúdenie vykonávať prácu v noci, posúdenie na výkon práce v rizikovom prostredí, posúdenie na výkon vodiča cestného motorového vozidla, posúdenie na výkon činností: zvárač, defektoskopista, práca vo výškach, viazač bremien, obsluha kotla, obsluha žeriava, obsluha akumulátorových, motorových a vysokozdvižných vozíkov, práca s bremenami, určené technické zaradenia (UTZ) - elektrické, zdvíhacie, plynové, tlakové, montáž a demontáž lešení.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 962 850,00 Mena: EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 8
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti osôb v regióne Bratislava
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
85147000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Bratislava, Trnava, Nitra, Nové Zámky, Nové Mesto nad Váhom, Levice, Štúrovo.
II.2.4) Opis obstarávania
Predpokladané počty výkonov sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B.2 Opisu predmetu zákazky, ktoré nie sú pre obstarávateľa záväzné a budú sa konkretizovať podľa objednávok obstarávateľa a môžu byť upravené v závislosti od prevádzkových potrieb počas platnosti zmluvného vzťahu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 586 400,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Hodnota: 48
II.2.10) Informácie o variantoch
II.2.11) Informácie o opciách
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
II.2.14) Doplňujúce informácie
Plnenie predmetu zákazky musí byť realizované len s platným poverením na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti v zmysle ustanovení § 102 zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 36 odst. 1, písm. h) zákona č.514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Posudzovanie psychickej spôsobilosti osôb v regióne Bratislava
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
85147000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Predpokladané počty výkonov sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B.2 Opisu predmetu zákazky, ktoré nie sú pre obstarávateľa záväzné a budú sa konkretizovať podľa objednávok obstarávateľa a môžu byť upravené v závislosti od prevádzkových potrieb počas platnosti zmluvného vzťahu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 30 350,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Hodnota: 48
II.2.10) Informácie o variantoch
II.2.11) Informácie o opciách
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
II.2.14) Doplňujúce informácie
Plnenie predmetu zákazky musí byť realizované len s platným poverením na posudzovanie psychickej spôsobilosti v zmysle ustanovenia § 102 zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a podľa § 36 odst. 1, písm. h) zákona č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach a s platným dokladom preukazujúcim oprávnenie na poskytovanie psychoterapeutickej starostlivosti v zmysle § 33 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti osôb v regióne Zvolen
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
85147000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK03
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Zvolen, Brezno, Fiľakovo
II.2.4) Opis obstarávania
Predpokladané počty výkonov sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B.2 Opisu predmetu zákazky, ktoré nie sú pre obstarávateľa záväzné a budú sa konkretizovať podľa objednávok obstarávateľa a môžu byť upravené v závislosti od prevádzkových potrieb počas platnosti zmluvného vzťahu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 309 400,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Hodnota: 48
II.2.10) Informácie o variantoch
II.2.11) Informácie o opciách
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
II.2.14) Doplňujúce informácie
Plnenie predmetu zákazky musí byť realizované len s platným poverením na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti v zmysle ustanovení § 102 zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 36 odst. 1, písm. h) zákona č.514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.
Časť: 4
II.2.1) Názov
Posudzovanie psychickej spôsobilosti osôb v regióne Zvolen
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
85147000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK03
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Zvolen
II.2.4) Opis obstarávania
Predpokladané počty výkonov sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B.2 Opisu predmetu zákazky, ktoré nie sú pre obstarávateľa záväzné a budú sa konkretizovať podľa objednávok obstarávateľa a môžu byť upravené v závislosti od prevádzkových potrieb počas platnosti zmluvného vzťahu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 21 100,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Hodnota: 48
II.2.10) Informácie o variantoch
II.2.11) Informácie o opciách
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
II.2.14) Doplňujúce informácie
Plnenie predmetu zákazky musí byť realizované len s platným poverením na posudzovanie psychickej spôsobilosti v zmysle ustanovenia § 102 zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a podľa § 36 odst. 1, písm. h) zákona č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach a s platným dokladom preukazujúcim oprávnenie na poskytovanie psychoterapeutickej starostlivosti v zmysle § 33 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach.
Časť: 5
II.2.1) Názov
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti osôb v regióne Žilina
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
85147000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK03
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Žilina, Vrútky, Liptovský Mikuláš
II.2.4) Opis obstarávania
Predpokladané počty výkonov sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B.2 Opisu predmetu zákazky, ktoré nie sú pre obstarávateľa záväzné a budú sa konkretizovať podľa objednávok obstarávateľa a môžu byť upravené v závislosti od prevádzkových potrieb počas platnosti zmluvného vzťahu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 415 700,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Hodnota: 48
II.2.10) Informácie o variantoch
II.2.11) Informácie o opciách
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
II.2.14) Doplňujúce informácie
Plnenie predmetu zákazky musí byť realizované len s platným poverením na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti v zmysle ustanovení § 102 zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 36 odst. 1, písm. h) zákona č.514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.
Časť: 6
II.2.1) Názov
Posudzovanie psychickej spôsobilosti osôb v regióne Žilina
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
85147000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK03
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Žilina
II.2.4) Opis obstarávania
Predpokladané počty výkonov sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B.2 Opisu predmetu zákazky, ktoré nie sú pre obstarávateľa záväzné a budú sa konkretizovať podľa objednávok obstarávateľa a môžu byť upravené v závislosti od prevádzkových potrieb počas platnosti zmluvného vzťahu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 41 000,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Hodnota: 48
II.2.10) Informácie o variantoch
II.2.11) Informácie o opciách
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
II.2.14) Doplňujúce informácie
Plnenie predmetu zákazky musí byť realizované len s platným poverením na posudzovanie psychickej spôsobilosti v zmysle ustanovenia § 102 zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a podľa § 36 odst. 1, písm. h) zákona č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach a s platným dokladom preukazujúcim oprávnenie na poskytovanie psychoterapeutickej starostlivosti v zmysle § 33 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach.
Časť: 7
II.2.1) Názov
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti osôb v regióne Košice
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
85147000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Košice, Prešov, Poprad, Spišská Nová Ves, Michaľany, Humenné, Margecany, Plešivec, Veľké Kapušany
II.2.4) Opis obstarávania
Predpokladané počty výkonov sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B.2 Opisu predmetu zákazky, ktoré nie sú pre obstarávateľa záväzné a budú sa konkretizovať podľa objednávok obstarávateľa a môžu byť upravené v závislosti od prevádzkových potrieb počas platnosti zmluvného vzťahu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 531 200,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Hodnota: 48
II.2.10) Informácie o variantoch
II.2.11) Informácie o opciách
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
II.2.14) Doplňujúce informácie
Plnenie predmetu zákazky musí byť realizované len s platným poverením na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti v zmysle ustanovení § 102 zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 36 odst. 1, písm. h) zákona č.514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.
Časť: 8
II.2.1) Názov
Posudzovanie psychickej spôsobilosti osôb v regióne Košice
Časť č.: 8
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
85147000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Košice
II.2.4) Opis obstarávania
Predpokladané počty výkonov sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B.2 Opisu predmetu zákazky, ktoré nie sú pre obstarávateľa záväzné a budú sa konkretizovať podľa objednávok obstarávateľa a môžu byť upravené v závislosti od prevádzkových potrieb počas platnosti zmluvného vzťahu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 27 700,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Hodnota: 48
II.2.10) Informácie o variantoch
II.2.11) Informácie o opciách
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
II.2.14) Doplňujúce informácie
Plnenie predmetu zákazky musí byť realizované len s platným poverením na posudzovanie psychickej spôsobilosti v zmysle ustanovenia § 102 zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a podľa § 36 odst. 1, písm. h) zákona č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach a s platným dokladom preukazujúcim oprávnenie na poskytovanie psychoterapeutickej starostlivosti v zmysle § 33 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako zákon o verejnom obstarávaní). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4 až ods. 6 alebo podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Podmienky účasti sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.2 podmienky účasti uchádzačov. Súťažné podklady
sú zverejnené v profile obstarávateľa na internetovej adrese: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9090.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.1.4) Objektívne pravidlá a kritériá účasti
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných zdrojov obstarávateľa
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Ak ponuku predloží skupina dodávateľov, obstarávateľ nevyžaduje vytvorenie požadovanej právnej formy do lehoty na predkladanie ponúk. Obstarávateľ vyžaduje vytvorenie niektorej z právnych foriem Obch. zákonníka alebo Obč. zákonníka,resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov, pred uzatvorením zmluvy, ak ponuka skupiny dodávateľov bude obstarávateľom prijatá. Nevyžaduje sa, aby vytvorená právna forma mala samostatnú právnu subjektivitu. Vytvorenie právnej formy je potrebné z dôvodu garancie dodržania stanovených zmluvných podmienok a riadneho plnenia zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť. Ďalšie informácie sú uvedené v bode 19. súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Plnenie predmetu zákazky v častiach č. 1,3,5 7 musí byť realizované len s platným poverením na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti v zmysle ustanovení § 102 zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 36 odst. 1, písm. h) zákona č.514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov. Plnenie predmetu zákazky v častiach č. 2, 4, 6, 8 musí byť realizované len s platným poverením na posudzovanie psychickej spôsobilosti v zmysle ustanovenia § 102 zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a podľa § 36 odst. 1, písm. h) zákona č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach a s platným dokladom preukazujúcim oprávnenie na poskytovanie psychoterapeutickej starostlivosti v zmysle § 33 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Bližšie informácie súvisiace s e-aukciou sú uvedené v bodoch 27 až 30 súťažných podkladov.
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 15.01.2018 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.01.2018 11:00
Miesto: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je neverejné. Otváranie ponúk sa uskutoční za prítomnosti členov komisie na vyhodnotenie ponúk bez účasti uchádzačov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejné obstarávanie je realizované postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní).
2.Obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k
prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných
podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty na linku:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9090
3. Prílohy k súťažným podkladom a k zmluve, ktoré sú určené pre spracovanie ponuky s možnosťou ich úprav sú dostupné na internetovej stránke:
https://slovakrail.itender.sk/indexx.php?log=tendre&detail=63603
4.Za včas doručenú žiadosť o vysvetlenie podmienok uvedených v tomto oznámení,súťažných podkladoch a inej sprievodnej dokumentácie sa považuje lehota do 3.januára 2018 aby mal obstarávateľ dostatočný časový priestor na poskytnutie kvalifikovaného vysvetlenia všetkým známym záujemcom najneskôr však 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Obstarávateľ poskytne vysvetlenie na žiadosť aj po uvedenej lehote, ale v takom prípade zváži predĺženie lehoty na predkladanie ponúk v súlade s § 21 zákona o verejnom obstarávaní.
5.Komunikácia a výmena informácií medzi obstarávateľom a uchádzačmi/záujemcami bude prebiehať podľa § 187 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní.
6.Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom v ods. III.1) tohto oznámenia predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom (ďalej len ako "JED"). Uchádzač vyplní časti I. až III. JED- u a môže vyplniť len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED- u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JEDu.
6.1 V prípade, ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, je potrebné predložiť JED pre každého člena skupiny
osobitne.
6.2 Ak sú požadované doklady pre obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, uchádzač v JED-e uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy.
6.3 Ak uchádzač použije JED, obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om. Uchádzač je následne povinný doručiť doklady obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.V prípade, ak uchádzač nepredloží doklady, ktoré boli nahradené JED-om v lehote stanovenej
obstarávateľom, obstarávateľ uchádzača vylúči z verejného obstarávania.
7.Uchádzač je povinný predložiť v písomnej forme pred podpisom zmluvy avšak najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti zoznam všetkých známych subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 5 návrhu zmluvy v rozsahu uvedenom v časti B.1 súťažných podkladov.
8.Obstarávateľ v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia, alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.11.2017
17.03.2018 07:25:57