SK EN  | 17.3.2018 07:37:02

Upratovanie kancelárskych priestorov

  Zadávateľ:
Slovenská správa ciest
  Predpokladaná hodnota:
60.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.12.2017 09:12

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
21.11.2017
  Dátum zverejnenia:
22.11.2017
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská správa ciest
IČO: 00003328
Miletičova 19, 82619 Bratislava-Ružinov

Slovensko
Kontaktná osoba: Andrea Riečanová, Ing. Lucia Husárová
Telefón: +421 484343241 / 484343210
Email: andrea.riecanova@ssc.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.ssc.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.ssc.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.uvo.gov.sk/profilyvo/slovenskaspravaciest
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
iné (vyplňte prílohu A.II)
Slovenská správa ciest, IVSC Banská Bystrica
IČO: 00003328
Skuteckého 32 , 97423 Banská Bystrica

Slovensko
Kontaktná osoba: Andrea Riečanová, Ing. Lucia Husárová
Telefón: +421 484343241 / 484343210
Email: andrea.riecanova@ssc.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.ssc.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.ssc.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): Štátna rozpočtová organizácia
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): Investičná výstavba, správa a údržba ciest I. triedy
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Upratovanie kancelárskych priestorov
Referenčné číslo: 853/2017
II.1.2) Hlavný kód CPV
90910000-9
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Upratovacie a čistiace služby zahŕňajú upratovanie kancelárskych priestorov, spoločných priestorov, sociálnych priestorov a priestorov oblastného laboratória v 9 podlažnej administratívnej budove s vylúčením priestorov, ktoré objednávateľ prenajíma.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 60 000,00 Mena: EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90919200-4
90911200-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Administratívna budova SSC - IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32 Banská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania
Je podrobne uvádzaný v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 60 000,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 48
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO.
PRESNÝ ZOZNAM POŽIADAVIEK UVEDENÝ V SÚŤAŽNÝCH PODKLADOCH - časti A.2.PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV.
Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne: stanovená podmienka účasti vyplýva
priamo z § 32 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. a.) ZVO.
PRESNÝ ZOZNAM POŽIADAVIEK UVEDENÝ V SÚŤAŽNÝCH PODKLADOCH - časti A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV.
Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne: uvedené podmienky sledujú cieľ, aby
záujemca bol ekonomický stabilný, ktorý si plní finančné záväzky riadne a včas.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Je uvedená v texte podmienok účasti na preukázanie ekonomického a finančného postavenia.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods.1 písm. a.), j.) ZVO.
PRESNÝ ZOZNAM POŽIADAVIEK UVEDENÝ V SÚŤAŽNÝCH PODKLADOCH - v časti A.2 PODMIENKY ÚČASTI
UCHÁDZAČOV.
Odôvodnenie primeranosti k § 34 ods. 1 písm. a.):Zoznam poskytnutých služieb má garantovať odborné a kvalitné
plnenie zákazky ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a to s prihliadnutím na finančný objem požadovaného predmetu zákazky.
Odôvodnenie primeranosti k § 34 ods. 1 písm. j.): Vzhľadom na špecifickosť predmetnej služby chce verejný obstarávateľ získať informácie o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na poskytnutie služby, čím preukáže schopnosť riadne plniť predmet zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Je uvedená v texte podmienok účasti na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti.
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 11.12.2017 09:30
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 31.03.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 11.12.2017 10:00
Miesto: Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, Banská Bystrica, zasadačka na 2.
poschodí.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. Uchádzač, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Súťažné podklady sú poskytované bez obmedzenia v elektronickej podobe prostredníctvom profilu verejného
obstarávateľa zriadeného Úradom pre verejné obstarávanie (http://www.uvo.gov.sk/profilyvo/slovenskaspravaciest) vo formáte pdf. Odporúčame všetkým záujemcom, ktorí si prevzali súťažné podklady z profilu verejného obstarávateľa zriadeného Úradom pre verejné obstarávanie, aby sa zaregistrovali u kontaktnej osoby a to zaslaním e-mailu na adresu kontaktnej osoby uvedenej vo výzve na predkladanie ponúk, ktorého obsahom bude informácia o prevzatí súťažných podkladov, ktorá bude zároveň obsahovať názov, adresu sídla a mailový kontakt záujemcu v prípade potreby zasielania vysvetlení resp. doplnení súťažných podkladov. Prípadné vysvetľovania resp. doplnenia budú zverejnené na vyššie uvedenom kontakte.
2. Jazyk komunikácie: štátny jazyk SR.
3. Žiadosť o vysvetlenie podmienok účasti a iných informácií uvedených v tomto oznámení a v súťažných podkladoch, musí záujemca doručiť na adresu SSC IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica, odd. verejného obstarávania, v listovej podobe ako originál podpísaný oprávnenou osobou záujemcu dostatočne vopred, aby mohlo byť dodržané ustanovenie § 114 ods. 8 ZVO.
4. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných
informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným
hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
5.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať v zmysle § 57 ZVO; resp. neprijať ani jednu ponuku a
neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ponuky budú neprijateľné; v prípade, ak ponúkané ceny bez
DPH budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky, v prípade nepridelenia finančných prostriedkov zo štátneho
rozpočtu; v prípade nepridelenia súhlasu na podpis zmluvy.
6.Verejný obstarávateľ nevyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
21.11.2017
17.03.2018 07:37:03