SK EN  | 17.3.2018 07:35:18

Generálne opravy posýpacích vozidiel

  Zadávateľ:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  Predpokladaná hodnota:
124.292,30 €
  Možnosť prihlásenia do:
08.12.2017 10:12

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
22.11.2017
  Dátum zverejnenia:
23.11.2017
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859
Jesenná 14, 08005 Prešov

Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Kočiško
Telefón: +421 517563700
Fax: +421 517563711
Email: obstaravanie@sucpsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8722
Hlavná adresa(URL): http://www.sucpsk.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8722
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): rozpočtová organizácia vyššieho územného celku
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): správa a údržba ciest II. a III. triedy
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Generálne opravy posýpacích vozidiel
Referenčné číslo: 16VS/2017
II.1.2) Hlavný kód CPV
50114000-7
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky sú generálne opravy posýpacích vozidiel, a to jedného posýpacieho vozidla vrátane sýpacej nadstavby na podvozku Tatra 815 Euro II , a jedného posýpacieho vozidla na podvozku Tatra 815 6x6, v správe verejného obstarávateľa - Správa a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja v rozsahu uvedenom v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 124 292,30 Mena: EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Generálna oprava posýpacieho vozidla vrátane sýpacej nadstavby - oblasť Bardejov
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50114000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
dielenské priestory úspešného uchádzača
II.2.4) Opis obstarávania
Generálna oprava posýpacieho vozidla vrátane sýpacej nadstavby - oblasť Bardejov
Bližšia špecifikácia rozsahu a povahy prác je súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 74 755,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
Trvanie v dňoch: 45
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Generálna oprava posýpacieho vozidla - oblasť Poprad
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50114000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
dielenské priestory úspešného uchádzača
II.2.4) Opis obstarávania
Generálna oprava posýpacieho vozidla - oblasť Poprad.
Bližšia špecifikácia rozsahu a povahy prác je súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 49 537,30 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
Trvanie v dňoch: 45
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť ten, kto spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) resp. ods. 4 a ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z., t. j. je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti v ponuke doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, originál resp. úradne overená kópia, nie staršia ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: 1. § 34 ods. 1 písm. a) - zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
Ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť iba zoznam dodávok. Verejný obstarávateľ si v danom prípade vyhradzuje právo preveriť informácie uvedené v zozname u príslušných odberateľov uvedených v predloženom zozname.
K posúdeniu technickej spôsobilosti uchádzača bude verejný obstarávateľ akceptovať služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, t. j. generálne opravy posýpacích vozidiel vrátane sýpacej nadstavby na podvozku Tatra 815 špecifikovaných v zozname služieb resp. v referenciách. Prílohu predloženého Zoznamu poskytnutých služieb budú tvoriť objednávateľmi potvrdené referencie s uvedením týchto údajov: objednávateľ: názov, sídlo, IČO; vykonávateľ: názov, sídlo IČO; popis resp. druh poskytnutej služby, zmluvná cena vrátane DPH, lehoty dodania, kontaktnej osoby a telefonického kontaktu. Referencie musia byť opatrené pečiatkou a podpisom oprávneného zástupcu objednávateľa, u ktorého si možno uvedené informácie overiť. V prípade, že referencie predkladané uchádzačom neobsahujú všetky požadované údaje, uchádzač tieto uvedie v Zozname poskytnutých služieb.
Verejný obstarávateľ doporučuje uchádzačovi v ponuke spracovať zoznam a referencie predložiť podľa odporúčanej predlohy v prílohe č. 1 súťažných podkladov Zoznam poskytnutých služieb. Údaje uvedené v zozname a v referenciách musia vzájomne korešpondovať.
2. § 34 ods. 1 písm. g) - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby spracované formou zoznamu pracovníkov, ktorí budú pracovať v rámci predmetu zákazky s uvedením nasledovných údajov: meno, funkcia, vek, vzdelanie, určenie právneho vzťahu k uchádzačovi, prax u zamestnávateľa, prax celkom. Prílohou zoznamu musí byť doklad o absolvovaní odborných školení uvedených výkonných zamestnancov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Uchádzač musí predloženými dôkazmi o plnení (referenciami) preukázať realizáciu opráv rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za obdobie predchádzajúcich troch rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (t. j. november 2014, 2015, 2016 až november 2017) sumárne v počte min. 4 ks, ak predkladá ponuku na dve časti.
V prípade, ak uchádzač predkladá ponuku na jednu časť, musí pre túto časť preukázať realizáciu opráv sumárne v počte min. 2 ks za požadované obdobie.
Verejný obstarávateľ akceptuje referencie zverejnené na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie a požaduje v ponuke uviesť informáciu k prístupu do databázy dodávateľov, ktorých referencie na preukázanie technickej spôsobilosti uchádzač využíva resp. referencie v tlačenej forme s podpisom oprávneného zástupcu uchádzača v ponuke predložiť.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti: Vzhľadom na predpokladaný rozsah zákazky je potrebné, aby mal uchádzač dostatočné skúsenosti s poskytnutím služby v požadovanom rozsahu ako je predmet zákazky.

2. Uchádzač musí preukázať, že má k dispozícii vyškolený personál s odbornými skúsenosťami a zručnosťami, min. jednu osobu v profesii mechanik, jednu osobu v profesii autoelektrikár a jednu osobu v profesii klampiar, ak predkladá ponuku na jednu časť predmetu zákazky.
V prípade, ak uchádzač predkladá ponuku na dve časti, musí preukázať, že má k dispozícii personál s odbornými skúsenosťami a zručnosťami, t. j. min. dve osoby v profesii mechanik, dve osoby v profesii autoelektrikár a dve osoby v profesii klampiar
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba zahrnutia medzi podmienky účasti: Vzhľadom na rozsah predmetu zákazky je potrebné, aby mal uchádzač k dispozícii kapacity s požadovaným vzdelaním a praxou.
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 08.12.2017 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 28.02.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 08.12.2017 11:00
Miesto: Správa a údržba PSK, Jesenná 14, Prešov, II. poschodie, miestnosť: zasadačka
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Účasť na otváraní ponúk je umožnená všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Ďalšie informácie k otváraniu ponúk a informácie o oprávnených osobách sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Súťažné podklady sú poskytované elektronicky. Z dôvodu zabezpečenia bezproblémovej komunikácie so záujemcami pri poskytovaní súťažných podkladov odporúča sa záujemcom zaslať elektronickými prostriedkami na e-mailovú adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode I.1 tejto výzvy informáciu o ich prevzatí s uvedením obchodného mena, sídla, IČO, mena kontaktnej osoby záujemcu a termínu získania súťažných podkladov.
2. V zmysle zákona 248/2017 Z. z.,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejný obstarávateľ nevyžaduje od uchádzačov predkladanie ponúk obsahujúcich osobitne oddelenú a uzatvorenú časť ponuky označenú slovom OSTATNÉ a KRITÉRIA. Uchádzač predloží ponuku v jednom obale.
3. Vysvetľovanie súťažných podkladov, vybavenie žiadosti o nápravu, ostatná komunikácia do lehoty na predkladanie ponúk a ďalšie informácie, týkajúce sa predmetu zákazky, budú zverejnené neobmedzene na Profile VO.
4. Záujemca môže požiadať o vysvetlenie súťažných podkladov alebo údajov uvedených vo výzve na predkladanie
ponúk písomne a zaslať poštou alebo elektronicky na adresu uvedenú v čl. I.1) tejto výzvy. Vysvetlenie súťažných
podkladov bude zaslané všetkým známym záujemcom za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred. Súčasne bude vysvetlenie SP zverejnené neobmedzene na Profile VO.
5. Podľa § 39 zák.č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní Jednotný európsky dokument je dokument, ktorým
hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určených verejným obstarávateľom.
6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie resp. neuzatvoriť zmluvu s úspešným
uchádzačom v prípade, ak ponuková cena úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky alebo ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.
7. Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované vo výzve na predkladanie ponúk a v
súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie, ak nie je
uvedený iný prípustný spôsob predloženia dokladu. Všetky doklady musia dokumentovať aktuálny stav.
8. Z dôvodu overenia a získania potrebných informácií, nevyhnutných na spracovanie ponuky, obstarávateľ odporúča zúčastniť sa na obhliadke predmetu zákazky. Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa uskutoční na základe podmienok a pokynov v zmysle súťažných podkladov.
9. Komunikácia a výmena informácií sa uskutočňuje v súlade s § 187 ods. 8 zákona.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
22.11.2017
17.03.2018 07:35:19