SK EN  | 17.3.2018 07:24:34

Nákup technologických zariadení na zvýšenie efektivity spracovania nebezpečných odpadov

  Zadávateľ:
ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
2.791.850,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.01.2018 11:01

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
24.11.2017
  Dátum zverejnenia:
27.11.2017
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
IČO: 36057363
Príboj 549 , 97613 Slovenská Ľupča

Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Vašina
Telefón: +421 484716321
Email: info@elektrorecycling.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.elektrorecycling.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9316
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): Osoba podľa § 8 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): Súkromný sektor - priemysel.
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup technologických zariadení na zvýšenie efektivity spracovania nebezpečných odpadov
Referenčné číslo: 2/PLZ/2017-ER
II.1.2) Hlavný kód CPV
42990000-2
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup súboru technologických zariadení pre projekt s názvom Nákup technologických zariadení na zvýšenie efektivity spracovania nebezpečných odpadov. Súbor technologických zariadení bude slúžiť na spracovanie vyradených chladiacich, mraziacich a klimatizačných zariadení po skončení ich životnosti. Súbor zariadení pozostáva z dvoch krokov. V prvom kroku sa odsáva a odstraňuje tekuté chladivo s olejom z chladiaceho okruhu a v druhom kroku sa spracováva samotné chladiace teleso s izolačnou vrstvou. Tieto telesá sú spracovávané v špeciálnom zariadení so špeciálnou dusíkovou atmosférou. Uvedený súbor zariadení musí spracovať vyradené chladiace, mraziace a klimatizačné zariadenia so všetkými druhmi chladiacich kvapalín, vrátane CFC (R12, R22, R134a, R141b, R404, R502), izobutánu (R600/R600a), pentánu a propánu (R290). Požadovaný súbor technologických zariadení musí na výstupe spracovania zabezpečiť požadovanú kvalitu výstupných surovín na báze kovov a plastov, t.j. výstupný produkt železo, hliník, nerez, polystyrén a polyuretán spracovaný z prachovej formy do brikiet so stanoveným minimálnym obsahom nebezpečných látok a prímesí. Zákazka nie je rozdelená na časti.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 791 850,00 Mena: EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Areál spoločnosti ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Príboj 549, Slovenská Ľupča.
II.2.4) Opis obstarávania
Súbor technologických zariadení sa bude skladať z nasledovných technologických uzlov:
1.Uzol odsávania tekutého chladiva
2.Uzol drvenia
3.Uzol separácie a zhutnenia ľahkých frakcií
4.Uzol separácie ťažkých frakcií
Súčasťou dodania predmetu zákazky je doprava, montáž, pripojenie na existujúce siete, zaškolenie obsluhy a dodanie dokumentácie v slovenskom jazyku a testovanie zariadenia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 791 850,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 15
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-15
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia.
Na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia osoba podľa § 8 ods. 2 zákona o
verejnom obstarávaní vyžaduje doklad o oprávnení dodávať tovar v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Osoba podľa § 8 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní vyžaduje aj všetky ďalšie doklady, ktorými sa preukazuje osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. (ďalej aj ,,zákon"). Ich splnenie preukáže uchádzač predložením dokladov podľa § 32 ods. 2., resp. ods. 4. a ods. 5. zákona alebo podľa § 152 zákona.
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok
účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne podľa § 37 ods. 3 zákona. Oprávnenie
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Odôvodnenie primeranosti podmienok osobného postavenia: Podmienky vyplývajú z § 114 ods. 2 zákona.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Podmienky vykonania zákazky/Osobitné podmienky plnenia zmluvy sú uvedené v Oddiele VI., časť VI.3).
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.01.2018 11:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 30.11.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.01.2018 13:00
Miesto: ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Príboj 549, Slovenská Ľupča 976 13.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Všetci uchádzači, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Písomnú žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže záujemca doručiť osobne, poštou, prípadne e-mailom na adresu uvedenú v Oddiele I.1. Žiadosť musí obsahovať: kompletné identifikačné údaje záujemcu vrátane e-mailovej adresy, názvu predmetu zákazky, mena a priezviska pracovníka zodpovedného za túto žiadosť vrátane jeho telefónneho čísla.
2. Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona jednotným európskym dokumentom
(ďalej aj JED). Z predmetného dokumentu predloženého uchádzačom musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom,
obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované JED-om, stanovené osobou podľa § 8 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní v bode III.1 tejto výzvy. V súlade s § 39 ods. 6 zákona môže osoba podľa § 8 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu požiadať uchádzača o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom.
3. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť z webového sídla ÚVO (www.uvo.gov.sk).
Manuál k vyplneniu JED je zverejnený na: http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1096/jed_-_manual.pdf. JED musí byť
podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača. Uchádzači môžu použiť elektronický formulár JED, zverejnený na https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=sk. Odkaz na predvyplnený formulár je uvedený v súťažných podkladoch.
4. Osoba podľa § 8 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní bude požadovať vytvorenie určitej právnej formy, ak ponuka skupiny dodávateľov bude prijatá. Vytvorenie určitej právnej formy je potrebné z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.
5. Osobitné podmienky plnenia zmluvy:
1. Úspešný uchádzač bude povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby; c) Najvyšší
kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Osoba podľa § 8 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní si v rámci záväzkového vzťahu s úspešným uchádzačom vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s úspešným uchádzačom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi osobou podľa § 8 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní/prijímateľom a úspešným uchádzačom, a výsledky administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
6. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky zmluvy, nie je verejné obstarávanie zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
24.11.2017
17.03.2018 07:24:34