SK EN  | 17.3.2018 07:24:17

Tovary a služby pre dátové centrá

  Zadávateľ:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
4.200.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.01.2018 10:01

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
23.11.2017
  Dátum zverejnenia:
27.11.2017
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35914939
Rožňavská 1, 83272 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Martin Štancel
Telefón: +421 220297807
Email: stancel.martin@slovakrail.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9090
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Prístup k súťažným dokumentom: Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9090
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na adresu: vyššie uvedenej adrese
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby železničnej dopravy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Tovary a služby pre dátové centrá
Referenčné číslo: 875/2017-SeON
II.1.2) Hlavný kód CPV
48820000-2
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie tovaru a poskytnutie služieb do dátových centier obstarávateľa v súlade s určenými obchodnými podmienkami. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch zverejnených v Profile obstarávateľa.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 200 000,00 Mena: EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
48810000-9
72222300-0
72224100-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Je uvedené v rámcovej dohode v súťažných podkladoch zverejnených v Profile obstarávateľa.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú komplexné, bezpečné, funkčné, navzájom komunikujúce a prepojiteľné celky s vysokou dostupnosťou technologickej platformy (servery rôznej architektúry, dátové úložiska, komunikačná infraštruktúra, páskové knižnice, backup, virtualizačný softvér, operačné systémy, inštalácia a súvisiace služby). Predpokladané množstvo nákupu tovaru a predpokladaný rozsah poskytnutých služieb je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 200 000,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Hodnota: 48
II.2.10) Informácie o variantoch
II.2.11) Informácie o opciách
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4 až ods. 6 alebo § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Ostatné informácie k osobnému postaveniu uchádzača sú uvedené v súťažných podkladoch, časť A.2 Podmienky účasti uchádzačov, ktoré sú zverejnené v Profile obstarávateľa.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.1.4) Objektívne pravidlá a kritériá účasti
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Obstarávateľ vyžaduje zábezpeku ponuky vo výške 200 000,00 EUR.
Spôsob zloženia zábezpeky ponuky je uvedený v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v Profile obstarávateľa.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obstarávateľa.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Obstarávateľ nevyžaduje vytvorenie požadovanej právnej formy do lehoty na predkladanie ponúk. Obstarávateľ vyžaduje vytvorenie niektorej z právnych foriem podľa Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov, pred uzatvorením rámcovej dohody, ak ponuka skupiny dodávateľov bude obstarávateľom prijatá. Nevyžaduje sa, aby vytvorená právna forma mala samostatnú právnu subjektivitu. Vytvorenie právnej formy je potrebné z dôvodu garancie dodržania stanovených zmluvných podmienok a riadneho plnenia rámcovej dohody, ktorá sa má uzatvoriť.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Sú uvedené v súťažných podkladoch zverejnených v Profile obstarávateľa.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 17.01.2018 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.01.2018 11:00
Miesto: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie. Predložené splnomocnenie ostáva súčasťou dokumentácie z verejného obstarávania.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Žiadne z uvedených.
VI.3.1 Postup obstarávania - verejná súťaž podľa § 91 v spojení s § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
VI.3.2 Obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo inej sprievodnej dokumentácie potrebnej na vypracovanie ponuky budú obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v Profile obstarávateľa zriadenom na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie na https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9090 ako dokumenty zákazky pod zodpovedajúcim názvom zákazky.
VI.3.3 Obstarávateľ umožňuje prístup k vybraným dokumentom podľa predchádzajúceho bodu, potrebným pre vyhotovenie ponuky v editovateľnom formáte na https://slovakrail.itender.sk/indexx.php?log=tendre&detail=66333.
Pre prístup k týmto dokumentom je potrebné prihlásiť sa v systéme iTender. V prípade, že záujemca nie je registrovaný v systéme iTender je pred prihlásením potrebná jeho registrácia prostredníctvom formulára pre registráciu na https://slovakrail.itender.sk/index.php?log=reg®=d.
VI.3.4 Obstarávateľ odporúča záujemcovi, ktorý si prevezme súťažné podklady z profilu obstarávateľa, aby e-mailom oznámil kontaktnej osobe uvedenej v bode 1.1) tohto oznámenia, svoje údaje pre zaradenie do evidencie záujemcov podľa § 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
VI.3.5 Za včas doručenú žiadosť o vysvetlenie podmienok uvedených v tomto oznámení, súťažných podkladoch a inej sprievodnej dokumentácie sa považuje lehota do 4. januára 2017, aby mal obstarávateľ dostatočný časový priestor na poskytnutie kvalifikovaného vysvetlenia všetkým známym záujemcom najneskôr však 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Obstarávateľ poskytne vysvetlenie na žiadosť aj po uvedenej lehote, ale v takom prípade zváži predĺženie lehoty na predkladanie ponúk v súlade s § 21 zákona o verejnom obstarávaní. Prípadnú žiadosť o vysvetlenie je potrebné doručiť podľa pokynov uvedených v časti A.1 súťažných podkladov.
VI.3.6 Komunikácia a výmena informácií medzi obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude prebiehať v slovenskom jazyku a podľa § 187 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní.
VI.3.7 Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom v ods. III.1) predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom (JED). Uchádzač vyplní časti I. až III. JED- u a môže vyplniť len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED- u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED- u.
VI.3.7.1 Ak uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, uchádzač je povinný predložiť JED aj pre túto osobu.
VI.3.7.2 V prípade, ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, je potrebné predložiť JED pre každého člena skupiny osobitne.
VI.3.7.3 Ak sú požadované doklady pre obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, uchádzač v JED-e uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy.
VI.3.7.4 Ak uchádzač použije JED, obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om. Uchádzač je následne povinný doručiť doklady obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. V prípade, ak uchádzač nepredloží doklady, ktoré boli nahradené JED-om v lehote stanovenej obstarávateľom, obstarávateľ uchádzača vylúči z verejného obstarávania.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Sú uvedené v § 163 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.11.2017
17.03.2018 07:24:17