SK EN  | 17.3.2018 07:28:53

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese

  Zadávateľ:
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
  Predpokladaná hodnota:
455.400,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.01.2018 10:01

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
23.11.2017
  Dátum zverejnenia:
27.11.2017
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00492531
Ulič 96 , 06767 Ulič

Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ján Hrabovčín, Ing. Zuzana Roháčová
Telefón: +421 57577694121
Fax: +421 57577694126
Email: zuzana.rohacova@lpmulic.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.lpmulic.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.lpmulic.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1102
Ďalšie informácie možno získať na adrese
iné (vyplňte prílohu A.I)
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00492531
Ulič 96 , 06767 Ulič

Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ján Hrabovčín, Ing. Zuzana Roháčová
Telefón: +421 577694121
Fax: +421 577694126
Email: zuzana.rohacova@lpmulic.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.lpmulic.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): Správa leného a iného majetku vo vlastníctve SR, poľnohospodárska a drevárska výroba.
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese
Referenčné číslo: 2017-NDZ-2
II.1.2) Hlavný kód CPV
77200000-2
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je vykonanie ťažbového procesu podľa kombinácií technológií na:
Lesopoľnohospodárskom majetku Ulič, štátny podnik,
Správa lesov Ulič.
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúcivýrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ideo odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu,aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosťplniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné,porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení arealizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkovmimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.
Dodávatelia sú povinní pri vykonávaní lesníckych činností v ťažbovom procese dodržiavať všeobecne záväznépodmienky, ktoré sú súčasťou rámcovej dohody.
Kombinácie technológií sú určené jednotlivými technológiami opísanými v popise technológií ťažbovéhoprocesu.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 455 400,00 Mena: EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, Správa lesov Ulič.
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77211000-2
77230000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Správa lesov Ulič.
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť 1.: kombinácia technológii: 1, 2, 4a, 6, 7 z tabuľky technológii.
Podklad pre vytvorenie ceny: Predmetom obstarávania je postup podľa popísaných technológii v lesnom poraste sklon terénu 40 %, listnaté a ihličnaté dreviny, ťažba obnovná, výchovná, náhodná, objemovosť ťažených drevín od 0,30 m3, sústreďovanie dreva ŠLKT a UKT na vzdialenosť 1 600 m.
Kombinácia technológií 1: spílenie stromu, odvetvovanie spíleného stromu, približovanie drevnej hmoty približovacím prostriedkom UKT (univerzálny kolesový traktor), ŠLKT (špeciálny kolesový traktor) a pásový traktor, manipulácia a krátenie drevnej hmoty na odvoznom mieste (vývozné miesto), úprava pracoviska po ukončení prác.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 378 300,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 12
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, Správa lesov Ulič.
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77211000-2
77230000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Správa lesov Ulič
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť 2: kombinácia technológii: 5, 7 z tabuľky technológii.
Podklad pre vytvorenie ceny: Predmetom obstarávania je postup podľa popísaných technológii v lesnom poraste sklon terénu 60 %, listnaté a ihličnaté dreviny, ťažba výchovná, náhodná, objemovosť ťažených drevín od 0,19 m3, podľa kombinácie ide o ťažbový proces vykonávaný harvestermi a to spiľovanie, odvetvovanie, krátenie na sortimenty a ukladanie sortimentov v poraste na vzdialenosť 300 m a približovanie na OM pripravených sortimentov vyvážacou súpravou na vzdialenosť 1 400 m.
Kombinácia technológií 2: ťažbový proces harvesterovým uzlom harvesterový uzol je zložený z harvestera, ktorý vykonáva spiľovanie, odvetvovanie, krátenie na sortimenty a ukladanie sortimentov v poraste, z jednej, alebo viacerých vyvážacích súprav, ktoré pripravené sortimenty z porastu približuje na OM, úprava pracoviska po ukončení prác uvedenie pracoviska (odvozné miesto, vývozné miesto, približovacia cesta, vodný tok, odvodňovacie zariadenia) do pôvodného stavu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 77 100,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 12
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o obstarávaní.
Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov preukazuje splnenie podmienok účasti v zmysle §152 a nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Zoznam a krátky opis kritérií výberu: § 34 ods.1 písm. j) údajmi o strojovom ,
prevádzkovom a technickom vybavení , ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na poskytnutie služby.
Zoznam požadovaných a dostupných strojov a technického vybavenia, ktoré bude mať
k dispozícií pre realizáciu predmetu zákazky.
V zozname uchádzač uvedie ku každému uvádzanému stroju a technickému vybaveniu
nasledovné údaje:
- popis a množstvo uvádzaného stroja/technického vybavenia, forma vzťahu k uvádzanému stroju/technickému
vybaveniu, vo vlastníctve/v inom vzťahu (uviesť).
Uchádzač predloží len taký zoznam strojov, ktorých technický stav zodpovedá všetkým požiadavkám STN a platných
zákonov Slovenskej republiky. V prípade prostriedkov, ktoré nemajú technický preukaz, uviesť výrobné číslo podvozku
alebo karosérie prostriedkov.
Uchádzač môže namiesto zoznamu doložiť kópiu technického preukazu.
Pri koňoch čestné prehlásenie o ich dispozícií.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky
účasti v súlade s ustanovením §38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní:
Verejný obstarávateľ zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť
čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými poskytovateľmi/dodávateľmi, ktorí
disponujú odborným vybavením z oblasti predmetu zákazky, aby predmet zákazky boli
schopní plniť. Uchádzač musí preukázať, že je schopný technicky zabezpečiť plnenie zmluvy
v požadovanom rozsahu.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.
V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby,
ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou
uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok
osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej
kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti,
musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej
existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať
tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi
poskytnuté.
Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať v zmysle § 39 podľa § 186 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní formulárom Jednotný európsky dokument .
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálne požiadavky - uchádzač predloží údaje o nasledujúcom vybavení:
-pre časť 1 minimálne jeden približovací prostriedok - univerzálny kolesový traktor (ďalej len UKT) alebo špeciálny lesný
kolesový traktor (ďalej len ŠLKT) , pásový traktor,
-pre časť 2 minimálne jeden kôň, UKT, ŠLKT.
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 11
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2017/S 175-358464
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 16.01.2018 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 16.04.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 18.01.2018 11:00
Miesto: Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik, Ulič 96, zasadačka 1. poschodie
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť oprávnení zástupcovia uchádzača, ktorý predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Súťažné podklady budú zverejnené v profile verejného obstarávateľa, kde sú verejne prístupné (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1102) Verejný obstarávateľ na základe žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov, bude zasielať elektronickou formou prostredníctvom e-mailu, Rámcovú dohodu .docx, Tabuľku plnenia kritérií - cenovú ponuku .xlsx. Nakoľko profil UVO neumožňuje zverejnenie týchto formátov. Na základe žiadosti bude subjekt zároveň zaevidovaný v zozname záujemcov a bude priamo oboznamovaný s prípadným vysvetľovaním a doplňovaním súťažných podkladov. Ponuky je možné predložiť poštou na adresu kontaktného miesta, alebo osobne a to v pracovných dňoch, v čase od 7:00 do 14:00 hod. v lehote na predkladanie ponúk.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
23.11.2017
17.03.2018 07:28:53