SK EN  | 17.3.2018 07:29:03

Osobné ochranné pracovné prostriedky

  Zadávateľ:
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
770.919,60 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.01.2018 09:01

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
23.11.2017
  Dátum zverejnenia:
27.11.2017
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36601284
Ondavská 8, 04011 Košice

Slovensko
Kontaktná osoba: Magdaléna Suchá
Telefón: +421 557891626
Fax: +421 557891603
Email: msucha@vusch.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.vusch.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.evo.gov.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Osobné ochranné pracovné prostriedky
Referenčné číslo: S/14058/OVO/2017
II.1.2) Hlavný kód CPV
18100000-0
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka tovaru - pracovných a ochranných odevov pre potreby zamestnancov obstarávateľa v rámci plnenia povinnosti obstarávateľa v zmysle ust. zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytovať zamestnancom potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 770 919,60 Mena: EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
18100000-0
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. sklad všeobecného materiálu, Ondavská 8, 040 11 Košice.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka tovaru - pracovných a ochranných odevov pre potreby zamestnancov obstarávateľa v rámci plnenia povinnosti obstarávateľa v zmysle ust. zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytovať zamestnancom potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 770 919,60 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 48
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti:
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Uchádzač musí spĺňať aj podmienku ustanovenia zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. júla 2016. V dôsledku tejto legislatívnej úpravy vznikla hospodárskym subjektom so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu. Výpis z registra trestov právnickej osoby vydá Generálna prokuratúra Slovenskej republiky na základe písomnej žiadosti,
b)nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa bodu 1.1 nasledovne:
a)písm. a) - doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b)písm. b) - doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c)písm. c) - doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
d)písm. d) - doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e)písm. e) - doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f)písm. f) - doloženým čestným vyhlásením.
3. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152.
4. Uchádzač môže v zmysle § 39 predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené
verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (JED).
Z technických (kapacitných) dôvodov sú podmienky pre osobné postavenie v zmysle cit. zákona o VO podrobne
rozpísané v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v portáli EVO (Elektronické verejné obstarávanie) a Profile verejného obstarávateľa.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia uvedené v § 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ich splnenie preukáže predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií nasledovne:
1.1 § 33 ods. 1 písm. a) - Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky (ďalej len banka) nie staršie ako 3
mesiace ku dňu predloženia ponuky o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky. Vo vyjadrení banka potvrdí, že uchádzač za predchádzajúce tri roky, resp. za tie roky, za ktoré je možné vyjadrenie banky vyhotoviť v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, až ku dňu vystavenia vyjadrenia banky:
a)nie je/nebol v nepovolenom prečerpaní,
b)v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,
c)jeho bežný účet nie je/nebol predmetom exekúcie.
V prípade, ak má uchádzač účty vo viacerých bankách, verejný obstarávateľ požaduje bankovú informáciu od každej z týchto bánk, a to vo vyššie uvedenom rozsahu.
1.2 Čestné vyhlásenie podpísané jeho štatutárnym orgánom alebo iným oprávneným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, v ktorom uvedie zoznam všetkých bánk, v ktorých má na podnikanie zriadenie účty a zároveň vyhlásenie, že nemá bankové účty v iných bankách ako tých, od ktorých predložil vyjadrenie banky.
2. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.
3. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne.
4. Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, môže finančné a
ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
považuje za vhodný.
5. Uchádzač môže v zmysle § 39 predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené
verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (JED).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač v ponuke preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie predložením vyššie uvedených dokladov, ktoré dokazujú, že v predchádzajúcom období bol z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne plniť právne záväzky, akým je predmet zákazky a v súčasnom období je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný riadne plniť právne vzťahy.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa uskutoční podľa § 54 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 15.01.2018 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.07.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.01.2018 13:00
Miesto: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., riaditeľstvo zasadacia miestnosť, Ondavská 8,
040 11 Košice
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Z dôvodu použitia elektronickej aukcie v súlade s § 54 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, otváranie sa uskutoční bez účasti uchádzačov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Vzáj.komunik. a dorozum. medzi VO a Z/U v zmysle ZVO bude uskutočňovaná výhradne v slovenskom jazyku spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah údajov uvedených v ponuke, v návrhu a v žiadosti o účasť a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov. Vzáj. komunik. a dorozum. bude uskutočnené nasledovnými spôsobmi: 1.Elektronicky prostredníctvom systému EVO - programovej aplikácie umožňujúcej elektronické zadávanie zákaziek cez centrálny internetový používateľský portál systému EVO http://www.evo.gov.sk v nasledovných krokoch procesu ver. obstarávania, ktorých súčasťou sú úkony spojené s komunikáciou medzi VO a Z/U v systéme EVO:
-predkladanie žiadosti o účasť záujem., čím sa rozumie predloženie žiadosti o registráciu v predmetnom ver.
obstarávaní a jej schválenie VO prostredníctvom systému EVO,-poskytnutie SP záujem., ktorým sa rozumie
sprístupnenie SP a všetkých dokumentov zákazky záujem., ktorí sa zaregistrovali v predmetnej zákazke na portáli VO,-poskytnutie vysvetlení k ozn. o vyhlásení ver. obstar. a k SP prostredníctvom portálu EVO, pokiaľ záujemca o vysvetlenie prostredníctvom portálu EVO požiadal, -ak je to nevyhnutné, pri doplnení informácií uvedených v SP alebo inej sprievodnej dokumentácii, ktoré zverejnil VO na portáli EVO,-vykonanie nápravy v SP alebo v iných dokumentoch poskytnutých VO, ak bola VO doručená žiadosť o nápravu a ak VO žiadosti o nápravu vyhovel. VO upozorňuje uchádzačov, ktorí sa pre účasť v predmetnom ver. obstarávaní nezaregistrujú v systéme EVO, že sa vystavujú riziku neprijatia všetkých ďalších informácií týkajúcich sa uvedenej zákazky, poskytnutých VO výhradne prostredníctvom systému EVO. VO odporúča, aby sa záujemca pri práci v portáli EVO riadil min. používateľskou príručkou zverejnenou na tomto portáli, resp. bol vyškolený na prácu v tomto portáli, nakoľko ak sa dopustí chýb pri práci v systéme EVO, nesie za ne plnú zodpovednosť. V prípade preukázateľného výpadku/nedostupnosti systému EVO je možné komunikáciu medzi VO a Z/U uskutočňovať aj písomne prostredníctvom pošty, faxom, osobne, elektronicky alebo telefonicky alebo ich kombináciou.
2.Poštovou zásielkou - v listinnej forme (mimo portálu EVO) v nasledovných krokoch procesu ver. obstarávania pri
komunikácií súvisiacej:
2.1 zo strany VO: -so žiadosťou o vysvetlenie alebo doplnenie predlož. dokladov v rámci preukázania splnenia podm. účasti, -so žiadosťou o vysvetlenie ponuky, -s ozn. o vylúčení uchádzača z postupu ver. obst., -s informáciou o výsledku vyhodnotenia ponúk zaslanou všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, -s ozn. výsledku vybavenia žiadosti o nápravu, -s ozn. o zamietnutí žiadosti o nápravu, 2.2 zo strany záujemcu/uchádzača: -s predložením ponuky, -s vysvetlením alebo doplnením predložených dokladov v rámci preukázania splnenia podmienok účasti, -s vysvetlením ponuky, -s uplatnením revíznych postupov, -s predložením zmluvy a doplňujúcich dokladov k nej podľa požiadaviek VO uvedených v ozn. o výsledku vyhodnotenia ponúk. 3.Telef. komunik. s kontakt. osobou je možná v prípade overenia doručenia
písomností, v prípade dohodnutia osobného doručenia písomností alebo ponuky v prac. dňoch v čase od 8:00 hod. do 14:30 hod..
4. Vysvetlenie SP prebieha prostredníctvom systému EVO. Odporúčaná lehota na vysvetlenie je najneskôr do 3.1.2018 do 14.30 hod..
5.VO požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie požiadaviek na predmet zákazky uvedené v SP.
Nepredloženie týchto dokladov sa bude považovať za nesplnenie požiadaviek VO na predmet zákazky.
6.Pre fázu predkladania ponúk VO nepoužije systém EVO. Uchádzač predloží ponuku v písomnej podobe v zmysle
pokynov uvedených v SP.
7. Podľa §66 ods.7 ZVO vyhodnotenie splnenia pod. účasti podľa § 40 ZVO sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO.
8. Zákazka nie je rozdelená na samostatné časti, keďže sa jedná o ucelený, logicky funkčný celok.
9. Predmetné verejné obstarávanie nie je:
a) zelené verejné obstarávanie
b) obstar. inovácií, ani
c) obst. zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
23.11.2017
17.03.2018 07:29:03