SK EN  | 25.2.2018 08:36:51

Inovácia v ťažkom strojárstve – Software

  Zadávateľ:
Global Industry Solution, s. r. o.
  Predpokladaná hodnota:
2.127.480,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.02.2018 10:02

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
27.11.2017
  Dátum zverejnenia:
01.12.2017
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Global Industry Solution, s. r. o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 44021739
Mlynské Nivy 36, 82109 Bratislava
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Štibrányi
Telefón: +421 918735410
Email: globalindustrysolution@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/18104
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/18104
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
For tenders s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 50883348
Přerovská 938/3 , 08501 Bardejov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Miloš Sobek
Telefón: +421 908348401
Email: milossobek@gmail.com
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/18104
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
For tenders s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 50883348
Štefánikova 887/53 , 05801 Poprad
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Miloš Sobek
Telefón: +421 908348401
Email: milossobek@gmail.com
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/18104
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba v zmysle § 8 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
strojársky priemysel
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Inovácia v ťažkom strojárstve – Software
Referenčné číslo: 2/2017
II.1.2) Hlavný kód CPV
48211000-0
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie inovačného systému a hardvérového vybavenia. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 127 480,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Elektronická správa a prepojenie výroby a logistiky, ochrana a bezpečnosť know-how, Softvérový aplikačný balík pre dynamické simulácie a modelovanie inteligentných výrobných a logistických systémov
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
48211000-0
72253200-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Štefániková 887/53, 058 01 Poprad, Slovenská republika
kpt. Nálepku 2561/47, 075 01 Trebišov, Slovenská republika
Prakovce 13, 055 62 Prakovce, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je je dodanie softwaru na elektronickú správu a prepojenie výroby a logistiky, ochrana a bezpečnosť know- how a softvérového aplikačného balíka umožňujúceho dynamické simulácie a modelovanie inteligentných výrobných a logistických systémov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 963 980,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
10
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zábezpeka ponuky pre zákazku sa nepožaduje.
Termín realizácie dodávky predmetu obstarávania sú 10 mesiace. Začatie realizácie zákazky je podmienené doručením zadania zákazky verejným obstarávateľom dodávateľovi.
Verejný obstarávateľ vyžaduje zmluvnú bankovú garanciu na krytie/oproti poskytnutej zálohe.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Hardvérová podpora pre sfunkcnenie časti 1
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30210000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Štefániková 887/53, 058 01 Poprad, Slovenská republika
kpt. Nálepku 2561/47, 075 01 Trebišov, Slovenská republika
Prakovce 13, 055 62 Prakovce, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie hardvérového vybavenia pre aplikáciu/e umožňujúcu správu a prepojenie vroby a logistiky a dynamické simulácie a modelovanie inteligentných výrobných a logistických systémov.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
163 500,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
5
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zábezpeka ponuky pre zákazku sa nepožaduje.
Termín realizácie dodávky predmetu obstarávania sú 5 mesiace. Začatie realizácie zákazky je podmienené doručením zadania zákazky verejným obstarávateľom dodávateľovi.
Verejný obstarávateľ vyžaduje zmluvnú bankovú garanciu na krytie/oproti poskytnutej zálohe.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej aj ,,zákon").

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
g) písm. g) preukazuje verejný obstarávateľ
h) písm. h) preukazuje verejný obstarávateľ

Plnenie podmienok účasti preukáže uchádzač predložením dokladov podľa § 32 ods. 2., resp. ods. 4. a ods. 5. zákona alebo podľa § 152 zákona v súlade s ostatnými ustanoveniami zákona.

Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasl. zákona nie je povinný vo
verejnom obstarávaní predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, ods. 4 a ods. 5 zákona. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise § 152 ods. 3 zákona

Odôvodnenie primeranosti použitia podmienky účasti: Predmetné podmienky účasti sú stanovené taxatívne podľa § 32 zákona. Splnením podmienky uchádzač preukazuje, že si plní všetky povinnosti dané všeobecno-záväznými právnymi predpismi.

Upozornenie:
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia (§ 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní) za každého člena skupiny dodávateľov osobitne podľa §37 ods.3 zákona.

Podľa § 32 ods. 7 zákona je podmienka účasti týkajúca sa osobného postavenia podľa ods. 1 písm. b) a c) splnená, ak uchádzač zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.

Verejný obstarávateľ je bez ohľadu na § 152 ods. 4 oprávnený od uchádzača dodatočne vyžiadať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) zákona.

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

V prípade, že uchádzač preukazuje osobné postavenie v súlade s §152 zákona, je potrebné, aby z obsahu ponuky
vyplýval tento spôsob preukázania osobného postavenia.

Lehota troch mesiacov sa počíta od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia finančného,
ekonomického postavenia a odbornej a technickej spôsobilosti môžu byť podľa § 39 zákona predbežne nahradené
jednotným európskym dokumentom (ďalej aj JED).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač musí spĺňať uvedené podmienky účasti ekonomického a finančného postavenia:
1. Uchádzač predloží dokument podľa §33 ods. 1 písm. d) zákona prehľad o celkovom obrate za posledné tri
hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. k § 33 ods. 1 písm. d) zákona: uchádzať predloží výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch, a to v závislosti od druhu účtovnej jednotky. Verejný obstarávateľ umožňuje záujemcovi/ uchádzačovi odkázať na údaje zverejnené v centrálnom registri účtovných závierok, inak sa vyžaduje predloženie dokumentov ako originál alebo úradne osvedčenú kópiu dokumentov. Uchádzač predloží prehľad o celkovom dosiahnutom obrate (súhrnne) minimálne vo výške pri jednotlivých logických celkoch/častiach nasledovne:
-Pre časť 1 v minimálnej výške 1 950 000,- EUR
-Pre časť 2 v minimálnej výške 160 000,- EUR:
za posledné tri hospodárske roky alebo za hospodárske roky ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti alebo ekvivalentnú výšku v inej mene. Na prepočet iných mien na EUR sa použije kurz ECB zo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie do vestníka. Uchádzač prepočet zdokumentuje a predloží ako súčasť dokladov, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti. Prehľad bude podpísaný uchádzačom, alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača.

Odôvodnenie primeranosti: Stanovením podmienky sa skúma schopnosť uchádzača bezproblémovo plniť zmluvu na daný predmet zákazky svojimi vlastnými finančnými zdrojmi, aj bez poskytnutia preddavku vo výške 100% zákazky zo strany verejného obstarávateľa, solventnosť a stabilita.

Upozornenie:
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti ekonomického a finančného postavenia podľa tohto bodu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania za všetkých členov skupiny spoločne.

Z uchádzačových predkladaných dokladov preukazujúcich splnenie podmienky účasti podľa § 33 zákona, musí byť
zrejmé splnenie vyššie identifikovanej požadovanej minimálnej úrovne/doby a rovnako musí byť zrejmé, že
preukazovanie sa týka osoby uchádzača.

Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia finančného,
ekonomického postavenia a odbornej a technickej spôsobilosti môžu byť podľa § 39 zákona predbežne nahradené
jednotným európskym dokumentom (ďalej aj JED).
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 15.02.2018 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.02.2018 13:00
Miesto: Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, Slovenská republika
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie častí ponúk Ostatné je neverejné. Otváranie častí ponúk Kritériá sa vykoná len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom podľa § 52 ods. 2 a 3 zákona.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Súťažné podklady si môže záujemca vyžiada písomnou žiadosťou doručenou elektronicky na emailovú adresu
kontaktnej osoby alebo poštou resp. osobne na adrese kontaktného miesta uvedené v bode I.1) tejto výzvy. Záujemcovi budú súťažné podklady zaslané e-mailom. Súťažné podklady sú k dispozícii aj v profile verejného obstarávateľa a sú prístupné bez obmedzenia.
2. Prípadné zadanie podielu zákazky subdodávateľom bude podľa § 41 zákona upravené v zmluve vrátane určenia pravidiel zmeny subdodávateľov a povinností dodávateľa. Podrobnejšie informácie sú v súťažných podkladoch.
3. Pri sumách uvedených v inej mene ako v EUR sa použije pri prepočte z inej meny na EUR kurz inej meny k EUR uvedený v kurzovom lístku ECB zverejnený Národnou bankou Slovenska v deň odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ak nie je uvedené inak.
4. Úspešný uchádzač ako dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom,
prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetných tovarov, služieb alebo prác, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z .z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti dodávateľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť.
5. Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:
a) dôjde k schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci, v ktorého zastúpení koná
sprostredkovateľský orgán a príjemcom pomoci, ktorým sa má stať verejný obstarávateľ a
b) schválenie zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania zo strany sprostredkovateľského orgánu, t.j. doručenie správy z kontroly verejného obstarávania prijímateľovi.
6. Verejný obstarávateľ môže od zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom odstúpiť v prípade zmeny okolnosti
osobného postavenia víťazného uchádzača alebo z dôvodov uvedených v §19 zákona.
7. Verejný obstarávateľ si v nadväznosti na ustanovenia § 57 zákona vyhradzuje právo zrušiť použitý spôsob zadávania zákazky, nepristúpiť k podpísaniu zmluvy, a to bez finančných nárokov všetkých strán a ďalej postupovať v súlade s platným zákonom.
8. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má
dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž - § 40 ods. 6 písm. g) zákona.
9. Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona Jednotným európskym dokumentom (ďalej aj ,,JED"), pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované JED-om, stanovené verejným obstarávateľom v bode III.1 tohto oznámenia. Verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať podľa § 39 ods. 6 zákona o predloženie dokladov nahradených JED-om. Vzor Jednotného európskeho dokumentu predkladá verejný obstarávateľ v prílohe súťažných podkladov. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť aj z webového sídla UVO.
10. Ostatné osobitné podmienky plnenia zmluvy a ostatné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Všetky spôsoby a možnosti revíznych postupov vrátane
potrebných náležitostí a lehôt sú uvedené v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
27.11.2017
25.02.2018 08:36:52