SK EN  | 17.3.2018 07:27:24

Elektroinštalačné práce pri výmene izolátorov trakčného vedenia, II. etapa

  Zadávateľ:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
  Predpokladaná hodnota:
12.500.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.01.2018 10:01

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
29.11.2017
  Dátum zverejnenia:
04.12.2017
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31364501
Klemensova 8, 81361 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Mária Kurillová
Telefón: +421 220294150
Fax: +421 220297131
Email: kurillova.maria@zsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.zsr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2583
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na adresu: vyššie uvedenej adrese
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby železničnej dopravy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Elektroinštalačné práce pri výmene izolátorov trakčného vedenia, II. etapa
Referenčné číslo: 2307/2017
II.1.2) Hlavný kód CPV
45310000-3
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác elektroinštalačné práce pri výmene izolátorov trakčného vedenia vrátane ich dodávky a odvozu odpadu vzniknutého pri manipulácii s izolátormi. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
12 500 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45315100-9
44111500-6
71700000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Jednotlivé medzistaničné úseky a železničné stanice v regióne Oblastných riaditeľstiev Trnava, Žilina, Zvolen a Košice - bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom obstarávania sú stavebné práce elektroinštalačné práce pri výmene izolátorov trakčného vedenia vrátane ich dodávky a odvozu odpadu vzniknutého pri manipulácii s izolátormi. Súčasťou elektroinštalačných prác je aj úprava alebo výmena poškodených a nevyhovujúcich ramien, líšt, konzol a závesov trakčného vedenia, vešiakových svoriek a laničiek, výšková a smerová úprava a regulácia trakčného vedenia, doprava tovaru na miesto realizácie prác. Obstarávateľ požaduje aj výškové a smerové úpravy trakčného vedenia a mechanické skúšky trakčného vedenia po ukončení elektroinštalačných montážnych prác na overenie kvality a funkčnosti dodaných a namontovaných izolátorov.
Podrobný opis je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
12 500 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
II.2.14) Doplňujúce informácie
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému uvedená v bode II.2.7. je 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody, alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu rámcovej dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
S ohľadom na ustanovenie § 187 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, obstarávateľ aplikuje komunikáciu a
výmenu informácií písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, faxom, elektronicky (email) alebo ich
kombináciou.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
1.2 Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
1.3 Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17.04.2016 (zákon č. 25/2006 Z. z.) je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.
1.4 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní.
1.5 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny dodávateľov osobitne. Oprávnenie uskutočňovať predmet zákazky preukazuje člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní (originál alebo úradne osvedčená kópia dokladov):
2.1podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť (5) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
-bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia,
-bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené;
2.2podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na § 35 zákona o verejnom obstarávaní: opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality;
2.3podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní: údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác;
2.4podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov;
2.5podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2 zákona o verejnom obstarávaní: certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.

S odkazom na ust. § 38 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní obstarávateľ požaduje, aby činnosti súvisiace s montážou a demontážou izolátorov trakčného vedenia vykonal priamo sám uchádzač, alebo člen skupiny dodávateľov. S ohľadom na uvedené, s odkazom na ust. § 38 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní obstarávateľ neumožní na preukázanie niektorých podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Bližšie informácie sú s ohľadom na obmedzený počet znakov uvedené v Kapitole A.2 Podmienky účasti súťažných podkladov.

Odôvodnenie, všeobecné informácie k podmienkam účasti týkajúcim sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti a minimálna požadovaná úroveň štandardov je s ohľadom na obmedzený počet znakov uvedená v Kapitole A.2 Podmienky účasti súťažných podkladov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Odôvodnenie, všeobecné informácie k podmienkam účasti týkajúcim sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti a minimálna požadovaná úroveň štandardov je s ohľadom na obmedzený počet znakov uvedená v Kapitole A.2 Podmienky účasti súťažných podkladov.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka k ponuke sa požaduje. Výška zábezpeky je 200.000,00 EUR. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov obstarávateľa vyčlenených na tento účel. Obstarávateľ
neposkytuje preddavky ani zálohové platby. Predmet zákazky bude uhrádzaný na základe predložených faktúr, ktorých súčasťou budú obstarávateľom potvrdené súpisy vykonaných prác. Splatnosť faktúry bude do tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi. Ostatné platobné podmienky sú uvedené v Kapitole B.3 Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky súťažných podkladov.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov, obstarávateľ vyžaduje, aby skupina dodávateľov, z dôvodu zabezpečenia garancie dodržania zmluvných podmienok uvedených v rámcovej dohode a jej riadneho plnenia prostredníctvom písomných objednávok, pred podpisom rámcovej dohody uzatvorila a predložila obstarávateľovi zmluvu, predmetom ktorej bude vytvorenie niektorej z právnych foriem podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov a v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti členov skupiny dodávateľov, ktorý člen skupiny dodávateľov sa bude akou časťou podieľať na plnení predmetu zákazky ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobné informácie o spôsobe, priebehu a podmienkach elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 17.01.2018 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.10.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.01.2018 13:00
Miesto: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, 813 61 Bratislava, zasadačka č.149.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie časti ponúk Ostatné je neverejné a pri otváraní ponúk komisia postupuje podľa § 52 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Otváranie časti ponúk Kritériá sa uskutoční v termíne podľa § 52 ods. 2 a spôsobom podľa § 52 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. V súlade s ust. § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, na otváraní časti ponúk Kritériá nebude možná účasť uchádzačov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky. Uchádzač predloží nasledovné doklady (forma predloženia dokladov je bližšie špecifikovaná v súťažných podkladoch):
1) platné oprávnenie na vykonávanie určených činností podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 513/2009 Z. z.; v znení neskorších predpisov a vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z.; v znení neskorších predpisov na vykonávanie určených činností: montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky pre určené technické zariadenia elektrické. Rozsah oprávnenia: E1: Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia, E2: Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1000 V AC a 1500 V DC vrátane, E3: Trakčné napájacie a spínacie stanice, E4: Trakčné vedenie železničných dráh, alebo ekvivalentný doklad vydaný podľa právneho predpisu krajiny sídla uchádzača
2) čestné vyhlásenie, obsahom ktorého uchádzač vyhlási, že má a počas celej doby účinnosti rámcovej dohody, ktorá bude výsledkom tejto verejnej súťaže, bude mať k dispozícii dostatočné personálne kapacity tak, aby s ohľadom na optimalizáciu nákladov na výlukovú činnosť bol uchádzač schopný realizovať výmenu min. 120 izolátorov za výluku trakčného vedenia a koľaje v trvaní 8 hodín
3) čestné vyhlásenie, obsahom ktorého uchádzač vyhlási, že i) ním dodávané a montované izolátory trakčného vedenia spĺňajú minimálne technické požiadavky na izolátory trakčného vedenia vyplývajúce z európskych noriem; a ii) písomné potvrdenie správcu železničnej infraštruktúry, kde boli uchádzačom dodávané izolátory trakčného vedenia montované, že uvedené izolátory trakčného vedenia sú v predmetnej železničnej infraštruktúre v bezporuchovej prevádzke po dobu min. 5 rokov
4) čestné vyhlásenie, obsahom ktorého uchádzač vyhlási, že najneskôr pred podpisom rámcovej dohody, ktorá bude výsledkom tejto verejnej súťaže, uzatvorí zmluvu, predmetom ktorej bude odoberanie odpadov s odberateľom majúcim oprávnenie v súlade s ust. zákona č. 79/2015 Z.z.; v znení neskorších predpisov na nakladanie so všetkými druhmi odpadu, ktoré vzniknú pri realizácii predmetu zákazky a ktorých pôvodcom je obstarávateľ
5) čestné vyhlásenie, obsahom ktorého uchádzač vyhlási, že uzatvorí s obstarávateľom písomnú dohodu, ktorá bude obsahovať formu spolupráce obstarávateľa a úspešného uchádzača v zmysle zákona č. 126/2006 Z.z.; v znení neskorších predpisov a najneskôr pred zahájením realizácie predmetu zákazky zabezpečí pre zamestnancov vykonávajúcich činnosti na pracoviskách obstarávateľa a v jeho priestoroch absolvovanie školenia BOZP a zabezpečí pre zamestnancov vykonávajúcich činnosti na pracoviskách obstarávateľa a v jeho priestoroch absolvovanie lekárskej preventívnej prehliadky

Podrobná špecifikácia vyššie uvedených požiadaviek obstarávateľa na predmet zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.

Súťažné podklady si záujemca môže vyžiadať na základe písomnej žiadosti doručenej elektronicky na emailovú adresu kontaktnej osoby uvedenú v bode I.1) tohto oznámenia, v lehote uvedenej v bode IV.2.2.) tohto oznámenia. Súťažné podklady vrátane príloh bude obstarávateľ poskytovať na CD nosiči.

Všetky náklady a výdavky, ktoré vznikajú záujemcovi alebo uchádzačovi v súvislosti s jeho účasťou v tejto verejnej súťaži, znáša záujemca alebo uchádzač v celom rozsahu, bez akýchkoľvek nárokov peňažnej a/alebo nepeňažnej povahy voči obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejnej súťaže.

Obstarávateľ je oprávnený vo výnimočných prípadoch doplniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, pričom takéto doplnenie preukázateľne oznámi súčasne všetkým známym záujemcom najneskôr šesť (6) dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

Ďalšie požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.11.2017
17.03.2018 07:27:24