SK EN  | 17.3.2018 07:26:15

Biologické chlopňové protézy

  Zadávateľ:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
3.661.654,73 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.01.2018 09:01

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
28.11.2017
  Dátum zverejnenia:
04.12.2017
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35971126
Pod Krásnou hôrkou 1 , 83348 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Elena Lukáčová
Telefón: +421 232321829
Email: elena.lukacova@nusch.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9390
Hlavná adresa(URL): http://www.nusch.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9390
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Biologické chlopňové protézy
Referenčné číslo: 2017_0005
II.1.2) Hlavný kód CPV
33182220-7
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre pacientov s ochorením srdcových chlopní a pacientov na implantáciu transkatétrových chlopní.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
3 661 654,73 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 9
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Stentované perikardiálne nízkoprofilové biologické protézy pre mitrálnu implantáciu
Časť č.: 01
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33182220-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
nízkoprofilová perikardiálna stentovaná chlopňová protéza pre mitrálnu implantáciu veľkostí 19-33
unikátny dvojvrstvový dizajn
stent z polyméru potiahnutý carbofilmom, hemokompatibilita, biokompatibilita
mäkký šicí ring z PET (dacron) pre uľahčenie implantácie
nízkotlaková fixácia, antikalcifikačná úprava, mechanická pevnosť a stabilita
detoxifikačná úprava biologického tkaniva, redukcia imunoagens
implantabilita bez nutnosti premytia
veľmi dobré hemodynamické vlastnosti

Predpokladané množstvo: 20 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
32 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Uvedené množstvo je predpokladané na 24 mesiacov. Nie je pre obstarávateľskú organizáciu záväzné a bude sa konkretizovať podľa individuálnych objednávok v závislosti od počtu a diagnózy pacientov.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Stentované biologické chlopňové protézy pre supra a intraanulárnu implantáciu
Časť č.: 02
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33182220-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
perikardiálna stentovaná aortálna biologická srdcová protéza vyrobená z hovädzieho perikardu s výberom veľkostí od 19 do 29
implantácia do supraanulárnej pozície i možnosť implantácie intraanulárne
nízkoprofilová chlopňa
jednoduchá a rýchla implantácia bez blokácie koronárneho ústia
polyesterom potiahnutý polymérový ring so silikónovým našívacím prstencom pod RTG viditeľným
úzky šicí stent, jednovrstvový dizajn, ktorý zabezpečí veľkú EOA a zlepšenie gradientov a zabezpečuje hemodynamiku porovnateľnú so stentless chlopňami
konštrukcia zabezpečujúca absorbciu mechanického stresu
úprava perikardiálneho materiálu v roztoku glutaraldehydu pri nulovom tlaku zabezpečuje vysokú pevnosť a stabilitu materiálu
fixácia pri nulovom tlaku
perikardiálny materiál rovnakej hrúbky
preplachovanie pred implantáciou 3x2 minúty

Predpokladané množstvo: 200 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
394 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Uvedené množstvo je predpokladané na 24 mesiacov. Nie je pre obstarávateľskú organizáciu záväzné a bude sa konkretizovať podľa individuálnych objednávok v závislosti od počtu a diagnózy pacientov.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Srdcové aortálne chlopne biologické perikardiálne
Časť č.: 03
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33182220-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
biologická perikardiálna chlopňa so stentom zo zliatiny Elgiloy do aortálnej pozície určená pre supraanulárnu implantáciu vo veľkostiach 19, 21, 23, 25, 27 a 29 mm
nízke transvalvulárne gradienty
stress free fixácia
tepelná antikalcifikačná úprava
preukázaná dlhá životnosť chlopní aj u pacientov nad 65 rokov

Predpokladané množstvo: 250 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
522 727,25 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Uvedené množstvo je predpokladané na 24 mesiacov. Nie je pre obstarávateľskú organizáciu záväzné a bude sa konkretizovať podľa individuálnych objednávok v závislosti od počtu a diagnózy pacientov.
Časť: 4
II.2.1) Názov
Srdcové mitrálne chlopne biologické perikardiálne
Časť č.: 04
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33182220-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
biologické perikardiálne chlopne do mitrálnej pozície so systémom zabraňujúcim suture loop
veľkosti 25, 27, 29, 31 a 33 mm
stress free fixácia
tepelná antikalcifikačná úprava
nízke transvalvulárne gadienty, dobré hemodynamické parametre
preukázaná dlhá životnosť chlopne aj u pacientov do 65 rokov
anatomický sedlovitý tvar šicieho krúžku

Predpokladané množstvo: 150 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
313 636,35 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Uvedené množstvo je predpokladané na 24 mesiacov. Nie je pre obstarávateľskú organizáciu záväzné a bude sa konkretizovať podľa individuálnych objednávok v závislosti od počtu a diagnózy pacientov.
Časť: 5
II.2.1) Názov
Biologické aortálne chlopne so semiflexibilným stentom
Časť č.: 05
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33182220-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
biologická prasačia chlopňa
semiflexibilný homopolymérový stent
antikalcifikačne ošetrený povrch na báze AOA
maximálne haemodynamické parametre
s možnosťou supraanulárnej implantácie
veľkosti do aortálnej pozície 19 29 mm
integrovaný systém deflekcie leafletov

Predpokladané množstvo: 150 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
313 636,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Uvedené množstvo je predpokladané na 24 mesiacov. Nie je pre obstarávateľskú organizáciu záväzné a bude sa konkretizovať podľa individuálnych objednávok v závislosti od počtu a diagnózy pacientov.
Časť: 6
II.2.1) Názov
Biologické mitrálne chlopne so semiflexibilným stentom
Časť č.: 06
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33182220-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
biologická prasačia chlopňa
semiflexibilný homopolymérový stent
antikalcifikačne ošetrený povrch na báze AOA
maximálne haemodynamické parametre
s možnosťou supraanulárnej implantácie
veľkosti do mitrálnej pozície 25-33 mm
integrovaný systém deflekcie leafletov

Predpokladané množstvo: 50 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
104 545,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Uvedené množstvo je predpokladané na 24 mesiacov. Nie je pre obstarávateľskú organizáciu záväzné a bude sa konkretizovať podľa individuálnych objednávok v závislosti od počtu a diagnózy pacientov.
Časť: 7
II.2.1) Názov
Biologické aortálne chlopne stentované perikardiálne
Časť č.: 07
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33182220-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
biologická stentovaná chlopňa supraanulárna
z hovädzieho perikardu s ochranou cípov proti abrázii
flexibilný titánový stent
pre anulus veľkosti 19 29 mm
stredný tlakový gradient do 9 mmHg u všetkých veľkostí
vysoké EOA a EOAI (EOA u veľkosti 21 min. 1,8 cm)
nízkotlaká fixácia tkaniva
nízka štrukturálna deteriorácia chlopne
účinná antikalcifikačná úprava
ultrakrátke premývanie
RTG vizualizácia, MRI kompatibilita

Predpokladané množstvo: 150 kusov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
310 200,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Uvedené množstvo je predpokladané na 24 mesiacov. Nie je pre obstarávateľskú organizáciu záväzné a bude sa konkretizovať podľa individuálnych objednávok v závislosti od počtu a diagnózy pacientov.
Časť: 8
II.2.1) Názov
Bezstehová biologická aortálna protéza
Časť č.: 08
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33182220-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
umiestnenie a zakotvenie na mieste implantácie bez šitia
voľba materiálov a konfigurácia zabezpečuje biokompatibilitu a hemokompatibilitu
tkanivový komponent vyrobený z bovinného perikardu
samoexpandujúci nitinolový stent
rôzne veľkosti protézy zodpovedajúce veľkostiam 19 až 27

Predpokladané množstvo: 50 kusov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
205 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Uvedené množstvo je predpokladané na 24 mesiacov. Nie je pre obstarávateľskú organizáciu záväzné a bude sa konkretizovať podľa individuálnych objednávok v závislosti od počtu a diagnózy pacientov.
Časť: 9
II.2.1) Názov
Transkatétrová chlopňová bioprotéza na balónom expandovateľnom systéme s transapikálnym prístupom
Časť č.: 09
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33182220-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
balónom expandovateľná (CrCo) aortálnu bioprotéza vhodná na transkatétrovú implantáciu u pacientov s kritickými chlopňovými chybami
systém určený na transapikálny a transaortálny prístup
súčasťou setu pre transkatétrovú implantáciu musí byť pošvička s dynamickou expanziou a valvuloplastiký balón na predilatáciu stenotickej chlopne.

Predpokladané množstvo :75 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 465 909,13 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Uvedené množstvo je predpokladané na 24 mesiacov. Nie je pre obstarávateľskú organizáciu záväzné a bude sa konkretizovať podľa individuálnych objednávok v závislosti od počtu a diagnózy pacientov.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) a preukázať ich splnenie predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4a/alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní nasledovne:
1.§ 32 ods. 1 písm. a) - nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Uchádzač musí spĺňať aj podmienku ustanovenia zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. júla 2016. V dôsledku tejto legislatívnej úpravy vznikla hospodárskym subjektom so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu. Výpis z registra trestov právnickej osoby vydá Generálna prokuratúra Slovenskej republiky na základe písomnej žiadosti.
2.§ 32ods. 1 písm. b) - nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
3.§ 32 ods. 1 písm. c) - nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
4.§ 32 ods. 1 písm. d) - nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
5.§ 32 ods. 1 písm. e) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
6.§ 32 ods. 1 písm. f) - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
7.§ 32 ods. 1 písm. h) - nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
Vzhľadom na maximálne povolený počet znakov v tomto oddieli, podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia sú kompletne uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v Profile verejného obstarávateľa.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: § 33 ods. 1 písm a) zák. č. 343/2015 Z. z.

2.1
Vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru.

Minimálna požadovaná úroveň štandardu:
Kladné vyjadrenie banky (alebo bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách), ktorej je uchádzač
klientom, o schopnosti plniť finančné záväzky voči banke. Vyjadrenie banky/bánk musí obsahovať údaje o tom, že:
a) uchádzač v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár,
b) uchádzač nie je v nepovolenom debete,
c) jeho bežný účet nebol ku dňu vystavenia tohto vyjadrenia predmetom exekúcie.
Predložený doklad musí byť v originálnom vyhotovení, príp. v úradne overenej fotokópii.
Okrem vyjadrenia banky predloží uchádzač aj čestné vyhlásenie, že v iných bankách nemá záväzky, podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky.
2.2
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
2.3
Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ považuje za vhodný.

Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k predmetu zákazky: Uchádzač v ponuke preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie predložením vyššie uvedených dokladov, ktoré dokazujú, že v predchádzajúcom období bol z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne plniť právne záväzky, akým je predmet zákazky a v súčasnom období je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný riadne plniť právne vzťahy.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: § 34 ods. 1 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z.
Uchádzač musí preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky, pričom za predchádzajúce tri roky sa pre účely tejto zákazky považujú 3 roky predchádzajúce dňu, ktorý je posledným dňom pred dňom lehoty na predkladanie ponúk, ( rozhodné obdobie ) s doplnenými potvrdeniami o kvalite dodania tovaru s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov ; ak odberateľom

a)bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia

b)bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí
odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
§ 34 ods. 1 písm. m, bod 1) zák. č. 343/2015 Z. z.
3.1
Prospekty tovarov, alebo katalógy, ktoré sú predmetom zákazky a ktoré preukazujú požadované technicko - medicínske parametre. Informácie musia byť uvedené v takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť splnenie všetkých požiadaviek na predmet zákazky uvedených v súťažných podkladoch v časti B.2 Opis predmetu zákazky. Údaje v katalógoch musia byť jednoznačne priradené k tým častiam/položkám, na ktoré predkladá uchádzač ponuku,
( budú označené poradovým číslom časti a číslom, alebo názvom položky) . Prospekty, alebo katalógy môžu byť predložené aj v anglickom jazyku.

Ďalšie doklady :

3.2
Doklad o pridelení kódu Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv , resp. iný doklad , ( ekvivalent ), ktorý nahrádza požadované potvrdenie uchádzač predkladá ako neoverenú fotokópiu.
Všetky ŠUKL kódy musia byť jednoznačne priradené k jednotlivým položkám predmetu zákazky tak, že budú označené poradovým číslom časti

3.3
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
3.4
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.

Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ si týmito podmienkami overuje skúsenosti uchádzačov pri realizácii dodávok tovaru s ohľadom na ich schopnosti, skúsenosti, efektívnosť a spoľahlivosť.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží minimálne jednu (1) referenciu o dodaní tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky pričom verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie dodania tovaru rovnakej špecifikácie akú požaduje v súťažných podkladoch v časti B. Opis predmetu zákazky (za všetky tri roky spolu, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti).
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa uskutoční podľa § 54 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 15.01.2018 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 29.06.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.01.2018 10:00
Miesto: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., prízemie, riaditeľstvo zasadacia miestnosť, Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné t.j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, údaje z otvárania ponúk nebudú zverejnené a uchádzačom nebude poslaná zápisnica z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1)
Komunikácia verejného obstarávateľa so záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom jazyku. Verejný obstarávateľ poskytne súťažné podklady každému záujemcovi, ktorý v stanovenej lehote doručí písomnú žiadosť o súťažné podklady poštou alebo e-mailom na adresu uvedenú v bode 1) súťažných podkladov, alebo osobne na referáte pre verejné obstarávanie. V prípade doručenia žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov e-mailom, doplnenie žiadosti doručením v listinnej podobe sa nevyžaduje. Súťažné podklady bude poskytovať verejný obstarávateľ elektronicky, v prípade požiadania aj odoslaním v listinnej podobe poštou na základe predloženej písomnej žiadosti. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo považovať listovú zásielku doručenú aj v prípade, ak sa druhej strane zásielka vráti s oznámením poštového doručovateľa adresát neprevzal zásielku v odbernej lehote, alebo adresát neznámy, a to dňom vrátenia tejto zásielky odosielateľovi.
2)
Súťažné podklady budú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov, ako aj vysvetľovanie súťažných podkladov a ostatná doplňujúca dokumentácia na adrese stránky profilu verejného obstarávateľa:http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9390
3)
Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom počas celého trvania verejnej súťaže priebežne sledovať webovú stránku Úradu pre verejné obstarávanie, časť Profil verejného obstarávateľa, adresa: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9390
4)
Možnosť predloženia ponuky nie je podmienená vyžiadaním si a prevzatím súťažných podkladov. Ak uchádzač predloží svoju ponuku bez prevzatia súťažných podkladov vystavuje sa riziku, že ním predložená ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky (aj dodatočných prostredníctvom inštitútu vysvetľovania), čo môže mať za následok jej vylúčenie.
5)
V prípade, že ponuka bude pre verejného obstarávateľa neprijateľná, to znamená, že ponuka uchádzača len čiastočne napĺňa potreby verejného obstarávateľa, alebo spĺňa podmienky a požiadavky súťaže, avšak uchádzač v ponuke uviedol pre verejného obstarávateľa inak neprijateľné podmienky a požiadavky, bude táto ponuka zo súťaže vylúčená. Inak neprijateľná ponuka je ponuka uchádzača, ktorá obsahuje také podmienky a požiadavky, ktoré majú za následok zvýšené náklady verejného obstarávateľa, ktoré v príprave procesu predmetnej verejnej súťaže nepredpokladal, alebo ich verejný obstarávateľ nemôže z objektívnych dôvodov splniť a akceptovať, alebo sa tieto podmienky a požiadavky uvedené v ponuke uchádzača vymykajú bežným obchodným zvyklostiam a ich uplatnenie je možné definovať ako nekalú hospodársku súťaž.
7)
Vzhľadom na použitie ustanovení týkajúcich sa jednoobálkovej reverznej verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO.
8)
Vzhľadom na podmienky účasti a špecifikáciu predmetu zákazky, toto verejné obstarávanie nie je ani zelené, ani obstarávanie inovácií a nie je ani zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: V lehotách v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
28.11.2017
17.03.2018 07:26:15