SK EN  | 17.3.2018 07:25:09

"Rekonštrukcia Spišského hradu - Románsky palác a západne paláce" I. etapa

  Zadávateľ:
Slovenské národné múzeum
  Predpokladaná hodnota:
2.196.666,91 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.01.2018 14:01

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Práce
  Dátum odoslania:
04.12.2017
  Dátum zverejnenia:
05.12.2017
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenské národné múzeum
IČO: 00164721
Vajanského nábrežie 2, 81006 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ján Palárik
Telefón: +421 220469168
Email: vo@snm.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.snm.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.snm.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/610/zakazky
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
"Rekonštrukcia Spišského hradu - Románsky palác a západne paláce" I. etapa
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212314-0
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Komplexná rekonštrukcia Spišského hradu - Románsky palác a západné paláce I. etapa, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 830/1-43.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii, vo výkaze výmer a tvorí súčasť SP.
Kapitánsky dom po rekonštrukcii objekt bude slúžiť ako technické zázemie na prevádzku hradu. Zároveň v ňom budú zriadené administratívne priestory a sociálne zariadenia pre návštevníkov hradu. Celkovo sa realizáciou sprístupní 1364 m2 zrevitalizovanej plochy a vytvoria sa nové služby pre návštevníkov Spišského hradu.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
2 196 666,91 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 1
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
1
II.2) OPIS
II.2.1) Názov
"Rekonštrukcia Spišského hradu - Románsky palác a západne paláce" I. etapa
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45212350-4
45212354-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
SNM - Spišské múzeum v Levoči, NKP Spišský hrad, KÚ Žehra, parc. č. 476, 053 61 Žehra, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budov NKP Spišského hradu - Románsky palác a západné paláce I. etapa.
Ide o rekonštrukciu týchto stavebných objektov:
SO.01 románsky palác
SO.03 kapitánsky dom (sociálno-hygienické zariadenie)
SO.05A úpravy plôch nádvoria (spevnené plochy, zelené plochy, opevnenie) SO.05B - odvedenie dažďovej vody
SO.06 sanácia hradného brala
SO.07 kanalizácia ( delená na splaškovú a dažďovú ) SO.08 voda
SO.09 silnoprúdové rozvody
SO.10 ochrana objektu pred účinkami blesku SO.11 slaboprúdové rozvody.
Pod slaboprúdom budú realizované:
-kamerový systém,
-štruktúrovaná kabeláž,
-ozvučenie audio sprievodca, rozhlas.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer a tvorí súčasť Súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
727 415,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 36
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: Predmetom zákazky je rekonštrukcia budov NKP Spišského hradu - Románsky palác a západné paláce I. etapa.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer a tvorí súčasť Súťažných podkladov.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ uplatňuje opciu. Stavebné práce za 1. časť I. etapy budú vykonané len vo výške do 727 415,67 EUR bez DPH. Po získaní finančných prostriedkov na dokončenie diela bude uzatvorený Dodatok k Zmluve o dielo na 2. časť I. etapy podľa § 18 ods.1 ZVO. Do predpokladanej hodnoty zákazky bola zahrnutá aj výška opcie: 1 469 251,24 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v SP.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií v rozsahu a platnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia sú taxatívne dané zákonom o verejnom obstarávaní a vyplývajú z § 38 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: 2.1 § 33 ods. 1 písm. a) vyjadrenie banky, alebo pobočky zahraničnej banky.
2.2 Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení
zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.
2.3 Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač, ktorého zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedal za plnenie zmluvy spoločne.
2.4 Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný považuje za vhodný.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky.
Požiadavka predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné
záväzky je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ nájsť schopného zhotoviteľa stavby , ktorý si plní všetky svoje finančné záväzky včas a riadne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač preloží originál, alebo úradne osvedčené kladné vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk, v ktorom musí byť uvedené, že uchádzač nie je v nepovolenom debete a je schopný plniť svoje finančné záväzky. V prípade splácania úveru dodržuje voči banke splátkovy kalendár. Uchádzač tiež predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uchádzač vyhlási, že nemá otvorený účet v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyjadrenie banky.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: §34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie
uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich
uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,
§ 34 ods. 1 písm. d) ZVO v spojitosti s § 35 ZVO systém manažérstva kvality.
§ 34 ods. 1 písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy.
§ 34 ods. 1 písm. l) uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.
§ 34 ods. 1 písm. h) v spojitosti s § 36 ZVO uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy.
Odôvodnenie primeranosti každej podmienky:
§34 ods. 1 písm. b) Verejný obstarávateľ vyžaduje uvedenú podmienku účasti na preukázanie skúsenosti uchádzačov realizovať špecifickú zákazku určenú pre rekonštrukciu stavby typu Národnej kultúrnej pamiatky. Zároveň deklarovať spôsobilosť na sanáciu hradného brala a preukázať odbornú spôsobilosť súvisiacu s inžinierskou geológiou, preukázané tiež referenciou, čo platí aj pre subdodávateľov.
§ 34 ods.1 písm. d) vo väzbe na § 35 verejný obstarávateľ musí mať záruku kvalitnej stavebnej spoločnosti, ktorá
vykoná stavebné práce v požadovanej kvalite, bez prieťahov a v plánovanom termíne. Súčasne musí mať istotu, že pri realizácii stavebných prác budú striktne dodržané všetky bezpečnostné opatrenia v zmysle platnej legislatívy SR.
§ 34 ods. 1 písm. g) Verejný obstarávateľ vyžaduje uvedenú požiadavku z dôvodu zabezpečenia odbornej spôsobilosti osoby priamo zodpovednej za realizáciu stavebných prác na daný predmet zákazky. Verejný obstarávateľ vyžaduje uvedenú podmienku účasti na preukázanie schopností a spôsobilosti uchádzačov realizovať špecifickú zákazku určenú pre rekonštrukciu stavby typu Národnej kultúrnej pamiatky, ktorej stavebné práce musia byť vykonávané v súlade so zákonom o obnove a ochrane kultúrnych pamiatok č. 49/2002 v znení neskorších predpisov a podliehajú dohľadu a kontrole Krajského pamiatkového úradu v Košiciach (rozhodnutie tvorí súčasť Súťažných podkladov). Zároveň deklarovať spôsobilosť na sanáciu hradného brala a preukázať odbornú spôsobilosť súvisiacu s inžinierskou geológiou, preukázané tiež referenciou, čo platí aj pre subdodávateľov.
§ 34 ods. 1 písm. l) verejný obstarávateľ musí mať informácie o plánovaných subdodávateľoch, pretože subdodávatelia musia spĺňať podmienky a pravidlá v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
§ 34 ods. 1 písm. h) v spojitosti s § 36 verejný obstarávateľ sa musí uistiť, že uchádzač bude nakladať s odpadmi v zmysle právnych predpisov v SR, resp. v EÚ a správať sa šetrne k životnému prostrediu. Zároveň musí zabezpečí trvalú prítomnosť odbornej osoby na stavbe v čase, kedy sa budú práce deklarované inou osobou s odbornou spôsobilosťou.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: §34 ods. 1 písm. b) požaduje sa predložiť zoznam uskutočnených
stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania (rozhodné obdobie 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017), v zozname bude v každej stavebnej zákazke uvedená cena bez DPH , miesto a lehota uskutočnenia stavebných prác. Zoznam bude originál podpísaný uchádzačom. Ďalej sa požaduje predložiť originál, alebo úradne osvedčenú kópiu referenčného listu rovnakého, alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, (napr. rekonštrukcia, obnova, prestavba národných kultúrnych pamiatok) v hodnote min. 2 196 667 EUR bez DPH, alebo viac referenčných listov v súčtovej hodnote 2 196 667 EUR bez DPH, alebo ekvivalent hodnoty v inej mene. Iné meny ako EUR sa prepočítajú na EUR podľa kurzu NBS (prípadne kurzu ECB Európskej centrálnej banky) aktuálneho v deň zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk. Uchádzač je zároveň povinný v ponuke podrobne zdokumentovať prepočítavací postup pri každom doklade, v ktorom sa prepočet meny vykonal. Referenčný list bude obsahovať krátky opis stavebných prác, cenu v eur bez DPH, miesto a lehotu uskutočnenia stavebných prác a potvrdenie objednávateľa o uspokojivom vykonaní stavebných prác podľa obchodných podmienok. Ďalej bude v referenčnom liste uvedený kontakt a kontaktná osoba u ktorej si komisia môže preveriť údaje uvedené v referenčnom liste. Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky bude verejný obstarávateľ považovať uskutočnenie stavebných prác na objekte národnej kultúrnej pamiatky, zapísanej v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, vedenom Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky, zriadeným podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, alebo inom rovnocennom zozname nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok v inej členskej krajine EÚ, resp. inom ekvivalentnom doklade preukazujúcom, že ide o nehnuteľnú národnú kultúrnu pamiatku, ktorej pamiatková ochrana a zápis do príslušného národného zoznamu musí vyplývať zo zákona, t. j. stavebné práce týkajúce sa komplexnej obnovy pod dohľadom reštaurátora.
V prípade ak je referencia zverejnená v registri referencii vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, postačuje uviesť odkaz na zverejnenú referenciu, kde si ju verejný obstarávateľ preverí!
§ 34 ods.1 písm. d) v spojitosti s § 35 uchádzač predloží platné úradne osvedčené certifikáty ISO 9001 a OHSAS 18001 alebo ekvivalent v krajinách EÚ viažúce sa na predmet zákazky. V prípade, ak ich má uchádzač verejne dostupné, uvedie informáciu, kde si ich verejný obstarávateľ prekontroluje a certifikáty nepredkladá v ponuke.
§ 34 ods. 1 písm. g) uchádzač predloží originál podpísaný profesionálny životopis stavbyvedúceho (osvedčenie SKSI) s prílohou úradne osvedčenou fotokópiou platného osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie so zameraním na pozemné stavby, v zmysle zákona č. 138/1992 zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, alebo ekvivalent. V prípade ak stavbyvedúci nie je zamestnancom uchádzača, predkladá o tejto skutočnosti čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie, že bude uchádzačovi k dispozícií na plnenie zmluvy. Ak je stavbyvedúci zamestnancom uchádzača, musí byť táto skutočnosť zrejmá zo životopisu.
§ 34 ods. 1 písm. l) uchádzač predloží v ponuke čestné vyhlásenie v ktorom uvedie podiel subdodávateľov s uvedením názvu, miesta a sídla podnikania. V prípade ak plánuje zákazku realizovať vlastnými kapacitami túto skutočnosť uvedie v čestnom vyhlásení.
§ 34 ods. 1 písm. h) v spojitosti s § 36 uchádzač predloží platené úradne osvedčené certifikáty ISO 14001, alebo ekvivalent v krajinách EÚ viažúce sa na predmet zákazky, V prípade, ak ich má uchádzač verejne dostupné, uvedie informáciu, kde si ich verejný obstarávateľ prekontroluje a certfikáty nepredkladá v ponuke.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 16.01.2018 14:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.01.2018 13:00
Miesto: Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava, zasadačka na 1. posch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Kompletné doklady (Príloha č. 1 k SP a ostatná dokumentácia) k spracovaniu ponuky sú prístupné na stránke:
https://uloz.to/!vEyT99Y3zyZc/rekonstrukcia-spisskeho-hradu-rar
2.Úspešný uchádzač predloží úradne overenú fotokópiu poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa (Stavebno-montážne poistenie) alebo o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone predmetnej činnosti vo výške minimálne ceny diela za 1. časti I. etapy pri podpise zmluvy. V poistnej zmluve musí byť uvedené, že poistenie je platné a účinné minimálne počas realizácie zákazky.
3.Obhliadka sa uskutoční na mieste plnenia - NKP Spišský hrad, obec Žehra, okr. Spišská Nová Ves v termíne:
14. 12. 2017 o 10.00 hod. Stretnutie záujemcov pred obhliadkou sa uskutoční na parkovisku pod NKP Spišský hrad, GPS súradnice: 48° 59' 54.4371725" N 20° 46' 14.1701603" E. Poznámka: Vzhľadom k tomu, že miesto plnenia zmluvy je NKP Spišský hrad, ktorý sa nachádza na akropole hradnom jadre a hlavný komunikačný prístup je travertínovým chodníkom, doporučujeme účastníkom obhliadky pevnú obuv s protišmykovou podrážkou a športové oblečenie v závislosti od momentálnych poveternostných podmienok. Verejný obstarávateľ nezodpovedá za bezpečnosť účastníkov obhliadky.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
04.12.2017
17.03.2018 07:25:09