SK EN  | 17.3.2018 07:24:52

Silnoprúdové zemné káble VN

  Zadávateľ:
Východoslovenská distribučná, a. s.
  Predpokladaná hodnota:
2.733.394,54 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.01.2018 14:01

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
30.11.2017
  Dátum zverejnenia:
05.12.2017
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Východoslovenská distribučná, a. s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36599361
Mlynská 31 , 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Dvorožňák Peter
Telefón: +421 556102574
Email: dvoroznak_peter@vsdas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15676
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://vsds.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://vsds.eranet.sk/
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
https://vsds.eranet.sk/
Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: https://vsds.eranet.sk/
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Elektrická energia
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Silnoprúdové zemné káble VN
Referenčné číslo: 7023
II.1.2) Hlavný kód CPV
31321220-0
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Káble sú používané vo vysokonapäťovom rozvode elektrickej energie a káble určené na konkrétne projekty a zámery, kde je potrebná vyššia mechanická odolnosť kábla vzhľadom k jeho spôsobu a miestu uloženia.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 733 394,54 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Časť 1 - Silnoprúdové káble s XLPE izoláciou, 1-žilové, 12/20 kV, N(A)2XS(2)Y
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
31321220-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Sklad VSD, Teplárenská 15, 042 91 Košice, Slovensko
II.2.4) Opis obstarávania
Vysokonapäťové káble používané vo vysokonapäťovom rozvode elektrickej energie v zmysle TP 200.13.
Káble sú určené pre distribúciu elektrickej energie v rozvodoch vysokého napätia. Používajú sa pre hlavné vedenia, káblové prepoje v trase a odbočky distribučnej sústavy, na prepoje v distribučných transformačných staniciach a v elektrických staniciach. Káble sú určené na pevné uloženie vo vnútorných a vonkajších priestoroch. Môžu byť uložené priamo v zemi, v káblových kanáloch, do žľabov, do rúr a pod., alebo pevne uložené vo vnútorných a vonkajších priestoroch na nosné konštrukcie, stavebné prvky, alebo časti technologických zariadení.

Predpokladané množstvo:
Kabel NA2XS2Y 1x70 RM/16 12/20kV: 152 km
Kabel NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20kV: 270 km
Kabel NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20kV: 20 km
Kabel N2XSY 1x35 RM/16 12/20kV: 10 km
Kabel N2XS2Y 1x300 RM/25 12/20kV: 5 km
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 069 072,04 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 36
II.2.10) Informácie o variantoch
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
II.2.14) Doplňujúce informácie
Uchádzač pre splnenie požiadaviek na daný predmet zákazky predloží v ponuke (časť Ostatné) nasledovné doklady a
dokumenty:
-kópie protokolov o typovej skúške z akreditovanej skúšobne a formulárom podľa prílohy č. 1 TŠ, ktorý dokumentuje výsledky typových skúšok, (obstarávateľ akceptuje aj v anglickom jazyku)
-kópia Osvedčenia oprávnenej právnickej osoby k typovým skúškam a bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia elektrického v zmysle §14 od. 1 písm. d) zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov,
-kópia Certifikátu značky VDE, (obstarávateľ akceptuje aj certifikát v anglickom alebo nemeckom jazyku)
-kópia certifikátu systému riadenia kvality výrobcu alebo potvrdenie vykonania opatrení na zabezpečenie kvality, (obstarávateľ akceptuje aj certifikát v anglickom jazyku),
-kópia certifikátu systému environmentálneho manažérstva výrobcu (obstarávateľ akceptuje aj certifikát v anglickom jazyku),
-kópia katalógu materiálu, v slovenskom, prípadne českom jazyku,
-kópia pokynov na montáž, v slovenskom, prípadne českom jazyku,
-kópia pokynov pre dopravu a skladovanie, ktorých súčasťou bude aj zoznam údajov na samostatnom liste, formát A4, a to: rozmery balenia, množstvo materiálu v balení, hmotnosť balenia (netto a brutto), forma obalu (paleta, bubon a pod.), náčrt alebo fotografiu balenia, v slovenskom, prípadne českom jazyku.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Časť 2 - Silnoprúdové káble s XLPE izoláciou, 1-žilové, 12,7/22 kV, s vyššou mechanickou odolnosťou
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
31321220-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Sklad VSD, Teplárenská 15, 042 91 Košice, Slovensko
II.2.4) Opis obstarávania
Vysokonapäťové káble určené na konkrétne projekty a zámery, kde je potrebná vyššia mechanická odolnosť kábla vzhľadom k jeho spôsobu a miestu uloženia.

Káble sú určené pre distribúciu elektrickej energie v rozvodoch vysokého napätia. Používajú sa pre hlavné vedenia, káblové prepoje v trase a odbočky distribučnej sústavy. Káble sú určené na pevné uloženie vo vnútorných a vonkajších priestoroch. Môžu byť uložené priamo v zemi (bez pieskového lôžka, zasypaním len výkopkom) alebo pevne uložené vo vnútorných a vonkajších priestoroch na nosné konštrukcie, stavebné prvky, alebo časti technologických zariadení.

Predpokladané množstvo:
Kabel 22-AXEKVC(AR)E 1x70 RM/16: 30 km
Kabel 22-AXEKVC(AR)E 1x150 RM/25: 100 km
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
664 322,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 36
II.2.10) Informácie o variantoch
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
II.2.14) Doplňujúce informácie
Uchádzač pre splnenie požiadaviek na daný predmet zákazky predloží v ponuke (časť Ostatné) nasledovné doklady a
dokumenty:
-kópie protokolov o typovej skúške z akreditovanej skúšobne a formulárom podľa prílohy č. 1 TŠ, ktorý dokumentuje výsledky typových skúšok, (obstarávateľ akceptuje aj v anglickom jazyku)
-kópia Osvedčenia oprávnenej právnickej osoby k typovým skúškam a bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia elektrického v zmysle §14 od. 1 písm. d) zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov,
-kópia certifikátu systému riadenia kvality výrobcu alebo potvrdenie vykonania opatrení na zabezpečenie kvality, (obstarávateľ akceptuje aj certifikát v anglickom jazyku),
-kópia certifikátu systému environmentálneho manažérstva výrobcu (obstarávateľ akceptuje aj certifikát v anglickom jazyku),
-kópia technických podmienok výrobcu (podniková norma na výrobu a skúšanie), v slovenskom, prípadne českom jazyku
-kópia katalógu materiálu, v slovenskom, prípadne českom jazyku,
-kópia pokynov na montáž a použitie s uvedením presných podmienok pokládky kábla bez použitia pieskového lôžka. Výrobca musí uviesť limitné prípady pre vlastnosti zásypového materiálu (napr. veľkosť skál a pod.), v slovenskom, prípadne českom jazyku,
-kópia pokynov pre dopravu a skladovanie, ktorých súčasťou bude aj zoznam údajov na samostatnom liste, formát A4, a to: rozmery balenia, množstvo materiálu v balení, hmotnosť balenia (netto a brutto), forma obalu (paleta, bubon a pod.), náčrt alebo fotografiu balenia, v slovenskom, prípadne českom jazyku.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: A) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), že nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace.
B) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. c), že nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace.
C) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d), že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 pís. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace.
D) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e), že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 pís. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky nie starším ako tri mesiace.
E) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f), že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
F) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. g), že sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
G) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. h), že sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
H) Uchádzač/záujemca zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti:

A) Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a). Uvedenú podmienku účasti preukazuje uchádzač/záujemca predložením zoznamu dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Za predchádzajúce 3 roky sa pre účely tejto zákazky považujú 3 roky predchádzajúce dňu, ktorý je posledným dňom, pred dňom lehoty na predkladanie ponúk (rozhodné obdobie).
Zoznamom musí uchádzač preukázať, že za rozhodné obdobie zrealizoval dodávku tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je požadovaný predmet zákazky uvedený v súťažných podkladoch, v časti B1 Opis predmetu zákazky.

Obstarávateľ podmienku účasti podľa § 34 zákona zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom
dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými dodávateľmi. Podmienka účasti je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či uchádzači disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a schopní ho plniť/dodať.

B) Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Obstarávateľ zábezpeku nevyžaduje.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov Východoslovenská distribučná, a.s. Fakturácia sa bude vykonávať podľa platobných podmienok tak, ako je to uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
V prípade, že je uchádzačom skupina hospodárskych subjektov, takýto uchádzač je povinný predložiť doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o nominovaní vedúceho člena oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti s touto zákazkou. V prípade, ak bude ponuka skupiny uchádzačov vyhodnotená ako úspešná, táto skupina bude povinná vytvoriť združenie osôb podľa relevantných ustanovení súkromného práva. Z dokumentácie preukazajúcej vznik združenia (resp. inej zákonnej formy spolupráce fyzických alebo právnických osôb) musí byť jasné a zrejmé, ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať a skutočnosť, že všetci členovia združenia ručia za záväzky združenia spoločne a nerozdielne.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Informácie o elektronickej aukcii sú bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 18.01.2018 14:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 18.01.2018 15:00
Miesto: Neverejné otváranie časti ponuky "Ostatné", na adrese obstarávateľa uvedenej v bode I
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom systému ERANET dostupného na https://vsds.eranet.sk. Viac ohľadom komunikácie je uvedené v súťažných podkladoch.
2. Pre záujemcov a uchádzačov bude kontaktná osoba k dispozícií v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. na adrese: Mlynská č. 31, 042 91 Košice.
3. Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk.
4. Ponuka a ďalšie doklady, vyhlásenia, potvrdenia a dokumenty vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku alebo českom jazyku, pokiaľ nie je určené inak.
5. Vysvetlenie SP prebieha prostredníctvom systému ERANET. Odporúčaná lehota na vysvetlenie je najneskôr do 10.1. 2018. Vysvetlenia budú uverejnené na profile obstarávateľa. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie sa bude považovať za doručenú okamihom uverejnenia na profile obstarávateľa najneskôr však 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že o ne požiadali v lehote určenej vyššie. Viac ohľadom komunikácie je uvedené v súťažných podkladoch.
Záujemcovia/uchádzači sú povinní sa oboznámiť s danými informáciami a zohľadniť ich pri predkladaní ponúk.
7. Otváranie časti ponúk "Ostatné" je neverejné a pri otváraní ponúk komisia postupuje podľa § 52 zákona o verejnom obstarávaní. Otváranie časti ponúk "Kritériá" je neverejné, údaje podľa § 52 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní komisia nezverejňuje a zápisnica podľa § 52 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní sa neodosiela.
8. Úspešný uchádzač, jeho subdodávatelia podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní je povinný na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie rámcovej dohody byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, v súlade so zákonom 315/2016 Z. z.
9. Obstarávateľ si vyhradzuje právo možnosti zrušiť použitý postup zadávanie zákazky podľa § 57 zákona a ak ponuky budú neregulárne alebo inak neprijateľné, prípadne ak presiahnu finančnú čiastku určenú obstarávateľom na predmet zákazky.
10. Obstarávateľ si vyhradzuje právo primerane predĺžiť lehotu viazanosti ponúk a o tejto skutočnosti informuje všetkých uchádzačov.
11. Obstarávateľ odporúča záujemcom priebežne sledovať profil obstarávateľa (odkaz uvedený v bode I. výzvy), na ktorom obstarávateľ bude uverejňovať všetky dôležité informácie a dokumenty v súlade so zákonom v rámci tohto verejného obstarávania.
12. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú uchádzači obstarávateľovi podľa § 55 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným obstarávateľom.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10 , 82109 Bratislava
Slovensko
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.11.2017
17.03.2018 07:24:52