SK EN  | 17.3.2018 07:27:57

Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia vrátane modernizácie vozidlového informačného a komunikačného systému. Budovanie IDS v PSK - I. fáza projektu

  Zadávateľ:
SAD Prešov, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
932.126,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.01.2018 09:01

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
30.11.2017
  Dátum zverejnenia:
05.12.2017
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
SAD Prešov, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36477125
Košická 2, 08069 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Oľga Ištvanová
Telefón: +421 902965767
Email: istvanova@sad-po.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/2393
Hlavná adresa(URL): http://www.sad-po.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.evo.gov.sk
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
SAD Prešov, a.s
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36477125
Jilemnického 4 , 08001 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Oľga Ištvanová
Telefón: +421 902965767
Email: istvanova@sad-po.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/2393
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.sad-po.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Osoba podľa § 8, ods. 1
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia vrátane modernizácie vozidlového informačného a komunikačného systému. Budovanie IDS v PSK - I. fáza projektu
II.1.2) Hlavný kód CPV
30200000-1
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia (modernizácia existujúcich a zavádzanie nových informácií a dispečerských systémov) vrátane modernizácie vozidlového informačného a komunikačného systému - Budovanie IDS v PSK - I. fáza projektu.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
932 126,67 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
48000000-8
35261000-1
30231100-8
30232000-4
30237200-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Jilemnického 4, 08001 Prešov a Slovenská 18, 085 01 Bardejov
II.2.4) Opis obstarávania:
Palubný počítač (PP alebo aj strojček) je zariadenie pre vybavenie cestujúceho cestovným lístkom (CL) s využitím tarifného systému, cestovných poriadkov (CP), vzorových záznamov (VZZ), a pod. PP zároveň ukladá štatistiku vydaných CL, počet osôb, batožiny a pod. na jazdených spojoch. PP za pomoci GPS zaznamenáva čas, trasu, komunikuje online s dispečerským systémom cez GSM/3G/LTE. Štatistika a podklady pre strojček sa nahrávajú a vyčítavajú cez Wifi a GSM/3G/LTE. PP spracováva udalostné karty.
Tlačiareň palubného počítača je zariadenie na tlač CL s integrovanou čítačkou BČK, 2D, EMV.
Rozvodová doska (komunikačná doska) je zariadenie umožňujúce komunikáciu PP a ďalších periférií ako sú autobusové tabule, telematika, kamerový systém, vozidlové Wifi a pod.
Programové vybavenie zariadení (frontoffice) je operačné a aplikačné programové vybavenie konkrétneho vozidlového zariadenia, ktoré zabezpečuje, že dané zariadenie má nadefinované funkcionality.
Aplikačné programové vybavenie (backoffice alebo aj Dopravný IS) obslužného systému predstavuje komplex programov, slúžiacich k tvorbe plánov dopravy, taríf, cenníkov a podobne. Svoje výstupy poskytuje dispečerskému systému a ekonomickému IS. Realizuje prípravu dát pre PP a spracovanie dát z PP.
Dispečerský systém je informačný systém monitoringu a riadenia dopravy v reálnom čase. Používa vstupné dáta z Dopravného IS a dáta z PP.
Ekonomický systém je podnikový ekonomický IS.
Vybavovací systém tvorený PP, tlačiarňou s integrovanou čítačkou, vozidlovým kamerovým systémom a vozidlovým Wifi musí zabezpečiť:
- Výdaj CL pre cestujúceho, alebo skupinu cestujúcich podľa aktuálnych cenníkov, taríf, CP, a pod.
- Uchovanie dát o tržbách, kartách, časoch, tarifách a ďalších štatistikách potrebných v doprave a ekonomike pre ďalšie spracovanie.
- Identifikáciu a zaznamenanie prihlásenia vodiča v čase.
- Výdaj počiatočného lístka a konečného lístka na vodiča.
- Prácu s DZVV (denný záznam vozidla), IČV (identifikačné číslo vozidla), Turnusom, Linkou a Spojom.
- Prácu so všetkými tarifnými špecifikami, nastaveniami, odchýlkami pre predaj cestovných dokladov a batožiny.
- Podporné funkcie pre vodiča, ako je tlač zastávok na linke, zoznam cestujúcich, zoznam GPS súradníc na spoji, a podobne.
- Pomocou GPS zaznamenáva pozíciu vozidla a podľa nej prepína východziu zastávku.
- Informáciu o obsaditeľnosti vozidla a počte vystupujúcich cestujúcich na zastávke.
- Komunikáciu s dispečerským systémom online.
- Prácu s kartami cestujúcich v platnej tarife cez integrovanú čítačku bezkontaktných čipových kariet Mifare Classic, Mifare Desfire EV1 a Mifare Desfire EV2. Taktiež sa vyžaduje aj integrovaná čítačka EMV kariet a 2D kódu.
- Komunikáciu čítačky kariet cez jeden, alebo viac SAM modulov s kľúčmi k dopravnej aplikácii, podľa potreby tak, aby bola zabezpečená otvorenosť a kompatibilita systému.
- Tlač CL cez termotlačiareň s informačným displejom pre cestujúceho a jednoduchou výmenou kotúčika papiera.
- Akustickú a vizuálnu signalizáciu pri tlačení CL hradeného kartou.
- Automatickú tlač definovaných informácií pre prepravnú kontrolu po priložení Revízorskej karty.
- Zápis dát, hlavne zmeny zostatku EP do pamäte bezkontaktnej čipovej karty.
- Pružnosť systému pri výmene dát s centrálou, zmene dát Tarifného systému, vyčítanie štatistiky, nahratie CP, cien, a pod.
- Nahrávanie vstupných dát pre vybavovací systém automaticky z Dopravného IS využívaného dopravcom.
- Vyčítavanie a spracovanie výstupných dát z vybavovacieho systému automaticky do Dopravného IS využívaného dopravcom.
- Komunikáciu cez rozhranie Wifi, Ethernet, 3G/4G, RS232/RS485, USB. (tabule a iné periférie)
- Stream z vozidlového kamerového systému na povel vodiča.
- Monitoring Wifi zariadenia v autobuse pre cestujúcich.
Požadované technické a prevádzkové parametre predmetu zákazky musia rešpektovať súčasný stav tarifného a informačného systému SAD Prešov, a.s.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
932 126,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: IROP, Prioritná os 1
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Kód IROP-PO1-SC121-2016-12 v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Investičná priorita 1.2 Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility, Špecifický cieľ 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy Integrovaného regionálneho operačného programu.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: III.1.1.1) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v ustanovení § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a ich splnenie preukáže podľa ustanovenia § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.1.2) Uchádzač, ktorý má platný zápis v zozname hospodárskych subjektov nie je povinný predložiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia.
III.1.1.3) Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republike a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v ustanovení § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
III.1.1.4) Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
III.1.1.5) Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
III.1.1.6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.1.7) Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti prostredníctvom formuláru Jednotný európsky dokument podľa ustanovenia § 39 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len JED).
Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil manuál s vysvetlením k vypĺňaniu JEDu: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html. Postup vyplnenia JED prostredníctvom bezplatnej služby Európskej komisie poskytujúcej elektronickú verziu JED je popísaný v Príručka k elektronickej službe na vyplnenie a opätovné použitie Jednotného európskeho dokumentu, ktorá je dostupná na webovom sídle úradu na adrese: http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/ jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti:
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 38 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: III.1.2.1) § 33 ods. 1, písm. d) zákona o verejnom obstarávaní
Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti
Uchádzač predloží:
III.1.2.1.a) Výkaz/výkazy ziskov a strát alebo výkaz/výkazy o príjmoch a výdavkoch za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Požadovaná forma dokumentov:
- overené príslušným správcom dane alebo audítorom, v originálnom vyhotovení alebo overenej fotokópii,
alebo
- overené správcom Registra účtovných závierok, v originálnom vyhotovení alebo overenej fotokópii,
alebo
- uvedením informácie, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok (http://www.registeruz.sk/ ) s presným odkazom na uverejnený dokument (celou URL adresou, t.j. celým reťazcom znakov, určujúcim presnú špecifikáciu umiestnenia dokumentu na Internete).
III.1.2.1.b) Vyhlásenie uchádzača o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, v ktorom uvedie údaje za jednotlivé hospodárske roky a údaje za požadované hospodárske roky spolu. Vyhlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo splnomocnenou oprávnenou osobou (v takom prípade uchádzač predloží aj originál alebo overenú fotokópiu splnomocnenia tejto osoby na zastupovanie).
Obdobím troch predchádzajúcich hospodárskych rokov sa rozumejú tri ukončené hospodárske roky bezprostredne predchádzajúce vyhláseniu verejného obstarávania. Vyhlásením verejného obstarávania sa rozumie deň uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v európskom vestníku.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálne požiadavky:
Požadovaný dosiahnutý obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, musí byť minimálne vo výške 1 000 000,00 EUR bez DPH.
Údaje, ktoré sú vyjadrené sumou v cudzej mene (inej ako EUR), uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR. Prepočet inej meny na EUR uchádzač prepočíta kurzom Európskej centrálnej banky (ECB) platným v posledný deň príslušného kalendárneho roka.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti:
Požiadavka mapuje stav ekonomickej a finančnej situácie uchádzača a sleduje cieľ vybrať spôsobilého a ekonomicky stabilného zmluvného partnera.
III.1.2.2) Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ považuje za vhodný.
III.1.2.3) Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej verejným obstarávateľom.
III.1.2.4) V prípade, že uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.
Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2.5) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2.6) Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia, ak nie je v konkrétnom bode pri konkrétnom doklade uvedené inak.
III.1.2.7) Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom predložením dokumentu Jednotný európsky dokument (ďalej len JED). Bližšie informácie viď bod III.1.1.7) tohto oznámenia.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: III.1.3.1) § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:
Uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, dodaných za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej len zoznam dodávok).
Vyhlásením verejného obstarávania sa rozumie deň uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v európskom vestníku.
Zoznam dodávok musí obsahovať minimálne tieto údaje:
- obchodné meno a sídlo predávajúceho
- obchodné meno a sídlo odberateľa,
- lehota dodania,
- množstvo dodaného tovaru alebo druh, prípadne sortiment dodaného tovaru,
- celkovú zmluvnú cenu, ktorou sa rozumie celková zmluvná cena za dodanie tovaru (ďalej len cena)
- kontaktnú osobu odberateľa, u ktorej si možno overiť údaje uvedené v zozname,Mena pre cenu: EUR.
Cenu je potrebné uviesť v štruktúre: cena bez DPH, DPH a cena s DPH pre jednoznačné posúdenie splnenia požadovanej minimálnej úrovne.
Údaje, ktoré sú vyjadrené sumou v cudzej mene (inej ako EUR), uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR. Prepočet inej meny na EUR uchádzač prepočíta kurzom ECB platným v posledný deň príslušného kalendárneho roka.
Ak sa dodávka tovaru viaže k roku, pre ktorý ešte nie je stanovený priemerný ročný kurz podľa predchádzajúcej vety, cenu v inej mene ako je EUR je potrebné prepočítať kurzom stanoveným ECB k dátumu vyhlásenia.
Ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.3.2) § 34 ods. 1 písm. d) spôsobom podľa § 35 zákona o verejnom obstarávaní:
Certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom podľa požiadaviek normy ISO 9001 pre oblasť predmetu zákazky alebo porovnateľný certifikát, pričom tento certifikát musí vychádzať zo slovenských technických noriem; uchádzač môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z európskych noriem. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti:
Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, ktorým je dodávka, inštalácia a riadiaceho a vybavovacieho vozidlového systému, pretože uchádzač musí preukázať schopnosť zabezpečiť kvalitu procesov pri dodaní tovaru a súvisiacich služieb a kvalitu a spoľahlivosť predmetu zákazky. Požiadavka sleduje nájsť dodávateľa, ktorý sa zaoberá kvalitou a stabilitou svojich procesov, jednoznačne definuje právomoci a zodpovednosti, stanovuje požiadavky ako uskutočňovať jednotlivé procesy riadeným spôsobom, čím zabezpečí eliminovanie možnosti výskytu potenciálnych nedostatkov v týchto procesoch, vylúčenie možnosti chýb.
III.1.3.3) § 34 ods. 1 písm. d) spôsobom podľa § 35 zákona o verejnom obstarávaní:
Certifikát ISO 27001: Systém manažérstva informačnej bezpečnosti pre oblasť predmetu zákazky alebo porovnateľný certifikát, pričom tento certifikát musí vychádzať zo slovenských technických noriem, alebo z noriem členských štátov Európskeho spoločenstva. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné certifikáty vydané orgánmi z členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam manažérstva informačnej bezpečnosti podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie uvedeného certifikátu za účelom overenia a potvrdenia splnenia noriem zabezpečenia informačnej bezpečnosti uchádzačom. Predložením certifikátu uchádzač preukáže dôveryhodnosť, že so získanými informáciami a údajmi bude narábať obozretne, a že ich bude spravovať v zmysle zadefinovaných bezpečnostných pravidiel.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálne požiadavky k III.1.3.1) § 34 ods. 1 písm. a) :
Minimálna úroveň požadovaného zoznamu dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky musí byť v súhrnnej hodnote minimálne vo výške predpokladanej hodnoty zákazky, pričom:
musí obsahovať minimálne jednu (1) zákazku s predmetom dodávky rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky spočívajúcu v dodávke, inštalácii a integrácii riadiaceho a vybavovacieho vozidlového systému s minimálnym množstvom 80 ks vozidlových zariadení v rámci jedného uceleného komplexného systému, ktorý je plne funkčný a integrovaný v reálnej prevádzke ako jeden celok, a ktorý obsahuje minimálne nasledujúce kľúčové komponenty:
- tlačiareň s čítačkou bezkontaktných čipových kariet splňujúcu normu ISO 14443
- palubný počítač s vlastným interným operačným systémom na báze open source.
Pre posúdenie minimálnej požadovanej úrovne, musí byť z ceny každej dodávky zo zoznamu dodávok vyčíslená hodnota, ktorá:
- zohľadňuje alikvotný rozsah len pre požadované posudzované obdobie (ak je to uplatniteľné),
- zohľadňuje len dodávku tovaru rovnakého alebo podobného charakteru a súvisiacich služieb ako je predmet zákazky (ak je to uplatniteľné),
- zohľadňuje alikvotný podiel uchádzača v skupine dodávateľov (ak je to uplatniteľné),
- je správne vyčíslená podľa tohto bodu.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti:
Uchádzač musí preukázať, že má dostatočné skúsenosti s realizáciou zákaziek podobného charakteru a finančného objemu ako je predmet zákazky, ako aj s dodávkou, inštaláciou a integráciou riadiaceho a vybavovacieho vozidlového systému podobného rozsahu a zložitosti ako je predmet zákazky.
III.1.3.4) Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej verejným obstarávateľom.
III.1.3.5) V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
III.1.3.6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.3.7)Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, ak nie je v konkrétnom bode pri konkrétnom doklade uvedené inak.
III.1.3.8) Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom predložením dokumentu Jednotný európsky dokument (ďalej len JED). Bližšie informácie viď bod III.1.1.7) tohto oznámenia.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Predávajúci sa zaväzuje v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM, strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 17.01.2018 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.01.2018 13:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese: SAD Prešov, a.s., Jilemnického 4, 08001 Prešov, zasadačka.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk sa uchádzač preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
VI.3.1) K súťažným podkladom je umožnený prístup elektronickými prostriedkami v systéme EVO, www.evo.gov.sk (ďalej len systém EVO). Súťažné podklady budú dostupné na portáli EVO aj v Profile verejného obstarávateľa (ďalej "Profil") pod linkami uvedenými v ods. I.1 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Budú verejne prístupné tak, aby k nim bol umožnený neobmedzený a priamy prístup. Verejný obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe.
VI.3.2) Žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii (ďalej len žiadosť o vysvetlenie):
VI.3.2.1) Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie požiadaviek, uvedených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii prostredníctvom systému EVO. O zverejnení vysvetlenia budú všetci zaregistrovaní používatelia upozornení notifikačným e-mailom systému EVO. Vysvetlenie zverejní aj v Profile, dostupnom pod linkou uvedenou v ods. I.1.
VI.3.2.2) Verejný obstarávateľ odporúča požiadať o vysvetlenie dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak, aby bolo umožnené verejnému obstarávateľovi poskytnúť vysvetlenie informácií uvedených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii všetkým známym záujemcom, najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Záujemcom sa odporúča sledovať zverejnené vysvetlenia, nakoľko každý nesie riziko prípadného nezapracovania tých skutočností, ktoré boli predmetom vysvetlenia, do svojich ponúk.
VI.3.2.3) Verejný obstarávateľ nie je povinný v rámci dorozumievania podľa bodov VI.3.2.1 a VI.3.2.2 komunikovať so záujemcami písomne v listinnej forme.
VI.3.3) Pre fázu predkladania ponúk verejný obstarávateľ nepoužije systém EVO. Uchádzač predloží ponuku v písomnej podobe v zmysle pokynov uvedených v súťažných podkladoch.
VI.3.4) Zábezpeka ponúk sa vyžaduje a je stanovená vo výške 45 000 EUR. Podmienky zloženia a uvoľnenia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.3.5) Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov, dokumentov a iných dôkazov preukazujúcich splnenie požiadaviek na predmet zákazky, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.3.6) V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods. 7 ZVO, teda verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO. Uchádzač nerozdeľuje dokumenty do samostatnej časti ponuky označenej ako OSTATNÉ a samostatnej časti ponuky označenej ako KRITÉRIÁ, ale predkladá všetky dokumenty spoločne v jednom obale.
VI.3.7) Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti je uvedené v súťažných podkladoch.
VI.3.8) Verejný obstarávateľ umožní obhliadku miesta dodania predmetu zákazky záujemcom za podmienok uvedených v súťažných podkladoch.
VI.3.9) Kupujúci má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly príslušného verejného obstarávania, ktorou Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku neschváli predmetné verejné obstarávanie.
VI.3.10) Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
30.11.2017
17.03.2018 07:27:57