SK EN  | 17.3.2018 07:28:30

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Krásna Ves II.

  Zadávateľ:
Obec Krásna Ves
  Predpokladaná hodnota:
169.792,64 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.01.2018 12:01

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Práce
  Dátum odoslania:
05.12.2017
  Dátum zverejnenia:
06.12.2017
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Krásna Ves
IČO: 00310581
Krásna Ves 142, 95653 Krásna Ves
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Silvia Štarková
Telefón: +421 901727202
Email: starkova@aegroup.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4583
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
AE group, s.r.o.
IČO: 45669546
Nálepkova 1827/4 , 92101 Piešťany
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. SIlvia Štarková
Telefón: +421 901727202
Email: starkova@aegroup.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Krásna Ves II.
Referenčné číslo: OPKZP/2017/MŠ/II.
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je: zhotovenie stavebných úprav budovy materskej školy vobci Krásna Ves podľa projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy vobci Krásna Ves Vrámci modernizácie objektu sa vyhotoví zateplenie objektu, rekonštrukcia strechy prístavby, výmena niektorých okenných konštrukcií, vyhotovenie okapových chodníkov. Vobjekte sa bude realizovať kompletná rekonštrukcia vykurovania, nové vetranie srekuperáciou tepla, nové svetelné rozvody asvietidlá.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
169 792,64 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45261000-4
45421100-5
45110000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Krásna Ves
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté v projektovej dokumentácii a výkaze výmer
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
169 792,64 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPKZP-PO4-SC431-2017-19
II.2.14) Doplňujúce informácie
Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19, prioritná os: 4. Energeticky
efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri
prevádzke verejných budov
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona overejnom
obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 resp. 4,5 zákona overejnom obstarávaní predložením originálnych
dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií.
Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady
požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. overejnom obstarávaní
nahradiť predložením informácie ojeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho
zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona overejnom obstarávaní. Vtakom prípade bude
verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia postupovať
vzmysle § 152 ods. 4 asúvisiacich ustanovení zákona overejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského
štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný
obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom.
Verejný obstarávateľ je bez ohľadu na § 152 ods. 4 oprávnený od uchádzača alebo záujemcu dodatočne vyžiadať
doklad podľa§ 32 ods. 2 písm. b) a c).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Uchádzač musí v ponuke
predložiť nasledujúce informácie a dokumenty, ktorými preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie:
1.1Podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. overejnom obstarávaní aozmene adoplnení niektorých zákonov
Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky. Doklad musí byť v originálnom vyhotovení alebo úradne overenou
kópiou týchto dokumentov. Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: preukázanie skutočnosti, že uchádzač
je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný riadne plniť predmetnú zmluvu.
1.2Čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uchádzač vyhlási, že nemá
otvorený účet a záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyjadrenie banky.
1.3Podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. overejnom obstarávaní aozmene adoplnení niektorých zákonov
prehľadom odosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky alebo koncesie týka, najviac za posledné tri
hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Odôvodnenie
primeranosti určenej podmienky účasti: preukázanie skutočnosti, že uchádzač je z hľadiska svojho ekonomického a
finančného postavenia schopný riadne plniť predmetnú zmluvu vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky.
1.4Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi
alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby,
ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety
preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje
finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem§ 32 ods. 1 písm. e)a
nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa§ 40 ods. 6 písm. a) až h)aods. 7.
1.5Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže požadovať, aby uchádzač alebo záujemca a iná osoba, ktorej zdroje
majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy alebo
koncesnej zmluvy spoločne.
1.6Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, môže finančné a
ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
považuje za vhodný.
1.7Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného aekonomického postavenia predložením
originálnych dokladov alebo ich osvedčených kópií.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.1 Kladné vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorom by malo byť uvedené najmä, že za obdobie posledných troch rokov od vyhlásenia verejného obstarávania alebo za obdobie od začiatku podnikateľskej činnosti, ak podniká kratšie ako stanovené obdobie, nebol uchádzač v nepovolenom debete, je schopný plniť svoje záväzky voči banke ajeho bežný účet nebol za toto obdobie predmetom exekúcie. (dodržuje splátkový kalendár v prípade splácania úveru a pod.).
1.3 Uchádzač musí preukázať minimálny súhrnný obrat voblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, 300.000,- EUR za
posledné tri ukončené hospodárske roky.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa zákona č.
343/2015 Z. z. overejnom obstarávaní aozmene adoplnení niektorých zákonov, predložením nasledovných dokladov:
1.Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia
verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený
potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných
podmienok, ak odberateľom 1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
2. Podla § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní uchádzac predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov vnasledovnom rozsahu:
pre vedenie stavby min. 1 stavbyvedúci.Uvedené podmienky majú význam zhľadiska riadneho akvalitného plnenia
predmetu zákazky, sú nevyhnutné aprimerané vo vzťahu kbezproblémovej realizácii zákazky.
3 Podľa § 34 ods. 1 písm. l) uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca vúmysle
zabezpečiť subdodávateľom. Uchádzačom navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia anesmú uneho existovať dôvody na vylúčenie podľa§ 40 ods. 6 písm. a) až h)aods. 7; oprávnenie
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť. Odôvodnenie potreby a primeranosti urcenej podmienky úcasti:
Vzhľadom kpovahe acharakteru stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky, verejný obstarávateľ predpokladá
využitie subdodávateľov pri plnení predmetu zmluvy. Podmienka účasti má význam zhľadiska riadneho akvalitného
plnenia predmetu zákazky.
4 Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34
ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.1Uchádzač musí preukázať, že vuvedenom období zrealizoval stavby s
rovnakým alebo podobným predmetom zákazky, a to minimálne vhodnote súhrnne 500.000,- EUR bez DPH za
požadované obdobie. Odôvodnenie potreby a primeranosti urcenej podmienky úcasti: Verejný obstarávateľ určenou
podmienkou účasti overuje skúsenosti akvalitu stavebných prác uskutočnených uchádzačom vpredchádzajúcom období.
1.2 minimálne 1 stavbyvedúci - dokladom osoby, ktorá bude priamo zodpovedať za riadenie stavebných prác v pozícii
stavbyvedúceho, t. j. osvedčenie SKSI o vykonaní odbornej skúšky podľa zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov odborné zameranie: pozemné
stavby, splnomocňujúce na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe podľa § 45 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon v znení neskorších predpisov) alebo ekvivalentný doklad o odbornej kvalifikácii vydaný podľa právnych predpisov
členských štátov Európskej únie na účely voľného poskytovania služieb v Slovenskej republike a štátov mimo územia SR. Uchádzač predloží kópiu osvedčenia SKSI alebo ekvivalentný doklad vydaný mimo územia SR. Uchádzac na splnenie podmienky okrem vyššie uvedeného predloží aj zoznam pracovníkov, ktorí budú pracovat v rámci
predmetu zákazky v rozsahu: meno, priezvisko, funkcia, vzdelanie a prax, ktorého prílohou budú potvrdenia,
osvedcenia, prípadne iné doklady potvrdzujúce vzdelanie, odbornú kvalifikáciu a odbornú prax riadiacich zamestnancov
a osôb zodpovedných za realizáciu predmetu zákazky.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca
verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa§ 40 ods. 6 písm. a) až h)aods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch, projektovej dokuemntácii a v návrhu zmluvy o dielo.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.01.2018 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.01.2018 13:00
Miesto: AE group, s.r.o., Winterova 29, 921 01 Piešťany
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa v súlade s § 113 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorych
zákonov v znení neskorších predpisov. Verejny obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkym uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Vyžaduje sa zábezpeka ponuky v hodnote 5.000 EUR. Podbrobné informácie o spôsoboch zloženia zábezpeky sú
uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.12.2017
17.03.2018 07:28:30