SK EN  | 17.3.2018 07:27:05

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Trebatice úspornou LED technológiou vrátane jej prevádzky a údržby

  Zadávateľ:
Obec Trebatice
  Predpokladaná hodnota:
174.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.01.2018 12:01

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Práce
  Dátum odoslania:
05.12.2017
  Dátum zverejnenia:
06.12.2017
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Trebatice
IČO: 00313106
Hlavná 247/107, 92210 Trebatice
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Juraj Valo
Telefón: +421 337798278
Fax: +421 337798278
Email: starosta@trebatice.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4766
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
STARK Group Advisors, s.r.o.
IČO: 46944681
P.O.BOX C35 , 92101 Piešťany
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. SIlvia Štarková
Telefón: +421 905111585
Email: stark.group.sro@gmail.com
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Trebatice úspornou LED technológiou vrátane jej prevádzky a údržby
Referenčné číslo: MVO/Trebatice/2017
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Trebatice s príslušenstvom definovaným vo výkaze výmer vrátane prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia. Výsledkom bude skvalitnenie technickej infraštruktúry obce. Vzhľadom k nedostatočnému, technicky a morálne zastaranému stavu verejného osvetlenia budú v rámci modernizácie a skvalitnenia pôvodné svietidlá verejného osvetlenia demontované, budú nahradené modernými úspornými LED svietidlami.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
174 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45316100-6
45315100-9
45317300-5
79993100-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Trebatice
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté v súťažných podkladoch a výkaze výmer.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
174 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 180
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona overejnom
obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 resp. 4,5 zákona overejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií.
Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady
požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. overejnom obstarávaní
nahradiť predložením informácie ojeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho
zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona overejnom obstarávaní. Vtakom prípade bude
verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia postupovať
vzmysle § 152 ods. 4 asúvisiacich ustanovení zákona overejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského
štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný
obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom.
Verejný obstarávateľ je bez ohľadu na § 152 ods. 4 oprávnený od uchádzača alebo záujemcu dodatočne vyžiadať
doklad podľa§ 32 ods. 2 písm. b) a c).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: 1.1 Podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. overejnom obstarávaní aozmene adoplnení niektorých zákonov Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky. Doklad musí byť v originálnom vyhotovení alebo úradne overenou kópiou týchto dokumentov. Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: preukázanie skutočnosti, že uchádzač je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný riadne plniť predmetnú zmluvu.
1.2 Čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uchádzač vyhlási, že nemá
otvorený účet a záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyjadrenie banky.
1.3 Podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. overejnom obstarávaní a ozmene adoplnení niektorých zákonov prehľadom odosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky alebo koncesie týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: preukázanie skutočnosti, že uchádzač je z hľadiska svojho
ekonomického a finančného postavenia schopný riadne plniť predmetnú zmluvu vzhľadom na predpokladanú hodnotu
zákazky.
1.4Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi
alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby,
ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety
preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje
finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem§ 32 ods. 1 písm. e)a
nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa§ 40 ods. 6 písm. a) až h)aods. 7.
1.5Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže požadovať, aby uchádzač alebo záujemca a iná osoba, ktorej zdroje
majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy alebo
koncesnej zmluvy spoločne.
1.6Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, môže finančné a
ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
považuje za vhodný.
1.7Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného aekonomického postavenia predložením
originálnych dokladov alebo ich osvedčených kópií.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.1 Kladné vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorom by malo byť uvedené najmä, že za obdobie posledných troch rokov od vyhlásenia verejného obstarávania alebo za obdobie od začiatku podnikateľskej činnosti, ak podniká kratšie ako stanovené obdobie, nebol uchádzač v nepovolenom debete, je schopný plniť svoje záväzky voči banke ajeho bežný účet nebol za toto obdobie predmetom exekúcie. (dodržuje splátkový kalendár v prípade splácania úveru a pod.).
1.2 Čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uchádzač vyhlási, že nemá
otvorený účet a záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyjadrenie banky.
1.3 Uchádzač musí preukázať minimálny súhrnný obrat voblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, 500.000,- EUR za
posledné tri ukončené hospodárske roky.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: 1.1Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
1.2Podla § 34 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní uchádzac predloží údaje o technikoch alebo technických
orgánoch, najmä tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k
uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce, tých, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác. Odôvodnenie potreby a primeranosti urcenej podmienky úcasti: urcená podmienka úcasti je alternatívne vymedzená zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávatel urcenou
podmienkou úcasti zabezpecuje kvalitné dodanie predmetu zákazky v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej
republiky vo vztahu k urceným požiadavkám na predmet zákazky.
1.3 Podla § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní uchádzac predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Uvedené podmienky majú význam zhľadiska riadneho akvalitného plnenia predmetu zákazky, sú nevyhnutné aprimerané vo vzťahu
k bezproblémovej realizácii zákazky. Verejný obstarávateľ má záujem, aby uchádzač disponoval odborne spôsobilou
osobou pre práce pod napätím, nakoľko časť prác bude vykonávaná vochrannom pásme distribučnej NN siete.
Podmienky sú nevyhnutné vo vzťahu krealizovateľnosti predmetu zákazky.
1.4Podľa § 34 ods. 1 písm. j) údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo
záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác. Uchádzač na splnenie podmienky predloží zoznam strojov
amechanizmov, ktoré má kdispozícii na uskutočnenie stavebných prác. Odôvodnenie potreby a primeranosti urcenej
podmienky úcasti: Zdvíhacia plošina je nevyhnutná na demontáž amontáž svietidiel verejného osvetlenia, teda na
plnenie predmetu zákazky. Požadovaná výška pracovnej plošiny vyplýva zvýšky umiestnenia svietidiel na stĺpoch
verejného osvetlenia (predmet zákazky by sa nedal zrealizovať so zdvíhacou plošinou, ktorej výška by nedosahovala na svietidlá verejného osvetlenia) aje bežným štandardom pri zdvíhacích plošinách.
1.5 Podľa § 34 ods. 1 písm. m) ak ide o tovar, ktorý sa má dodať, 1. vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých
pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje alebo 2. certifikátmi alebo
potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar,
vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.1.1Odôvodnenie potreby a primeranosti urcenej podmienky úcasti: uvedená podmienka účasti má zabezpečiť, aby ponúkaná technológia bola
vsúlade spožadovanou naprojektovanou technológiou, tzn. požiadavkami na predmet zákazky.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť § 34 ods. 3
zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.1 Uchádzač musí preukázať, že vuvedenom období zrealizoval stavby s rovnakým alebo podobným predmetom zákazky (výstavba alebo rekonštrukcia verejného osvetlenia a inštalovanie verejného osvetlenia použitím LED technológie vrátane prevádzky a údržby inštalovanej sústavy verejného osvetlenia) a to minimálne vhodnote 800.000,- EUR bez DPH za požadované obdobie. Uchádzač preukáže, že súčasťou stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru, ktorých potvrdenia do verejného obstarávania predkladá, bola aspoň v jednom prípade aj montáž vonkajších vzdušných vedení.
1.2 Splnenie určenej podmienky účasti uchádzač preukáže predložením dokladov o odbornej spôsobilosti v zmysle § 14 ods. 1 písm. a) a c), § 15 ods. 4 a ods. 9 zákona c. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. ekvivalent kvyššie uvedenému.
1.3 - pre vedenie stavby min. 1 stavbyvedúci - dokladom osoby, ktorá bude priamo zodpovedať za riadenie stavebných
prác v pozícii stavbyvedúceho, t. j. osvedčenie SKSI o vykonaní odbornej skúšky podľa zák. č. 138/1992 Zb. o
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov odborné zameranie: inžinierske stavby, splnomocňujúce na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe podľa § 45 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon v znení neskorších predpisov) alebo ekvivalentný doklad o odbornej kvalifikácii vydaný podľa právnych predpisov členských štátov Európskej únie na účely voľného poskytovania služieb v Slovenskej republike a štátov mimo územia SR. Uchádzač predloží kópiu osvedčenia SKSI alebo ekvivalentný doklad vydaný mimo územia SR.
- pre riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky podľa § 23 vyhlášky č. 508/2009 alebo ekvivalentný doklad vydaný
mimo územia SR vrozsahu: min. 1 elektrotechnik, ktorý je držiteľom dokladu oprávňujúceho ho na túto činnosť
azároveň tiež predloží doklad, že táto osoba má osvedčenie oodbornej spôsobilosti pre práce pod napätím podľa STN 50 110-1, resp. ekvivalentný doklad.
- pre riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky podľa § 24 vyhlášky č. 508/2009 alebo ekvivalentný doklad vydaný
mimo územia SR vrozsahu: min. 1 revízny technik vyhradeného zariadenia elektrického - dokladom oprávňujúcim na
túto činnosť.
Uchádzac na splnenie podmienky okrem vyššie uvedeného predloží aj zoznam pracovníkov, ktorí budú pracovat v rámci
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podmienky vykonania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch a ostatnej dokumentácii k verejnému obstarávaniu.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.01.2018 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.05.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.01.2018 10:00
Miesto: AE group, s.r.o., Winterova 29, 921 01 Piešťany, 1 poschodie..
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk v súlade s § 113 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Vyžaduje sa zábezpeka ponuky vo výške 5.000 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Jedná sa o zelené verejné obstarávanie.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.12.2017
17.03.2018 07:27:05